BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Folwarski Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Trojak Mariusz (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Wpływ modelu korporacyjnego na tendencję kształtowania wynagrodzeń kadr zarządzających w wybranych bankach
Impact of Corporate Model on the Tendency of Managers' Compensation in Banks
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 39-50, wykr., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Keyword
Banki, Wynagrodzenia, Kadra kierownicza
Banks, Remuneration, Managerial staff
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bank jako przedsiębiorstwo nastawione na maksymalizację wartości, spełniając równocześnie funkcję "instytucji zaufania publicznego", powinien być właściwie zarządzany. Zarządzanie tak rozbudowaną instytucją wpisuje się w dziedzinę corporate governance (ład korporacyjny, nadzór korporacyjny). Nadzór korporacyjny wiąże się z istnieniem sieci relacji między kadrą zarządzającą spółek, ich organami zarządzająco-nadzorczymi, wspólnikami/akcjonariuszami i innymi interesariuszami (podmiotami zainteresowanymi działaniem spółki). Właściwy nadzór korporacyjny powinien w sposób wymierny stymulować organ spółki i kadrę zarządzającą do osiągania celów, których realizacja leży w interesie spółki i jej wspólników/akcjonariuszy, a także powinien ułatwiać skuteczne śledzenie wyników, sprzyjając tym samym bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów przez firmę. Kadra zarządzająca powinna być we właściwy sposób nagradzana za wykonywaną pracę. Celem artykułu jest próba porównania systemów wynagrodzeń w bankach w Stanach Zjednoczonych - jako przykład modelu anglosaskiego - oraz w Niemczech - jako przykład modelu kontynentalnego. (fragment tekstu)

The article compares the trends in compensation systems in financial institutions under two different models of corporation (Anglo-Saxon model in the USA and continental model in Germany). In the article wage levels, much higher in the Anglo-Saxon model, were not analyzed, only tendencies of executive salaries for the years 2004-2012. General conclusion for both systems is that in the post-crisis period the managers' compensation declined compared to the pre-crisis period. Management remuneration system differ significantly in both mondels. In the Anglo-Saxon model, a significant share of total remuneration is variable remuneration, and the continental model is based on fixed remuneration. The results obtained suggest that the in both corporate models that the bigger the bank, the higher the level of remuneration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
  2. Górecki B., Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii, uczelniawarszawska.pl/upl/122310 5394.pdf, dostęp 15.01.2015.
  3. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego w spółce akcyjnej, C. H. Beck, Warszawa 2010.
  4. Weimer J., Pape W., The Taxonomy of Systems of Corporate Governance, "Corporate Governance, an International Review" 1999, No. 2.
  5. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, OECD, 2004.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu