BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarz Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Bezpieczeństwo społeczne w dobie kryzysu gospodarki światowej
Social Security at the Times of the Global Economic Crisis
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 191-206, bibliogr. 29 poz.
Issue title
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Keyword
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo socjalne, Polityka społeczna, Zabezpieczenie społeczne
Security, Social security, Societal policy, Social security system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dążenie państw do zapewnienia bezpieczeństwa społecznego dla swoich obywateli może być uznane za wyróżnik Unii Europejskiej i całej Europy na świecie. Trudno jest traktować Europę jako spójny region bez odniesienia do założeń i standardów Europejskiego Modelu Społecznego. Pomimo zróżnicowania systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Europy i UE, można przedstawić wspólny dla nich wszystkich katalog wyzwań. Należą do niego między innymi: konieczność uwzględniania żądań w zakresie zindywidualizowanego wyboru świadczeń i usług, które są efektem zmian zachodzących na rynkach pracy w strukturze i funkcjach rodziny oraz systemach uznawanych norm społecznych. Nie sposób także pominąć starzenia się ludności czy wpływu globalizacji a także obecnego kryzysu ekonomicznego. Wymienione powyżej czynniki stawiają pod znakiem zapytania długofalową zdolność państw UE do finansowania świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego. Jednak winą za większość z powyższych problemów nie można obarczać obecnego kryzysu ekonomicznego, lecz raczej starzenie się ludności i malejącą podaż siły roboczej. Głównym celem niniejszego opracowania jest syntetyczna prezentacja najważniejszych zmian i trendów zachodzących w Europie w obszarze zabezpieczenia społecznego. (abstrakt oryginalny)

Social security provision may be considered a defining feature of European Union and whole Europe, it is difficult to consider the region without referring to the federating notion of the European social model. Despite national differences, the region s social security systems face a number of common challenges. These include demands for personal choice in benefits and services. Such demands mirror wider expectations about the quality and nature of public service provision, but also reflect changes in labor markets, family structures and social norms. Population ageing is another important factor, as are the impacts of globalization. And the current economic crisis, which has seen demand for social security increase while causing available resources to decline, cannot be ignored. A common supply-side concern is the longer term ability to adequately finance social security programs. Notwithstanding the economic downturn, such concerns stem from the prospect of an ageing and, albeit to different degrees, a declining workforce. The main purpose of this article is to synthesize and interpret the most important recent developments and trends in Europe during economic crisis period. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamczyk-Kloczkowska B., Wojna M., Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia, "Zdrowie Publiczne" 2008, nr 118 (1).
 2. Balcerzak-Paradowska B., Kołaczek B., Głogosz D., Polityki rodzinne w poszczególnych krajach UE, [w:] Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, Warszawa 2009.
 3. Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa 2004.
 4. Bednarz M., Przemiany demograficzne a rozwój społeczny, [w:] Zabezpieczenie warunków życia ludności w wieku poprodukcyjnym w Województwie Kujawsko-Pomorskim do 2020 roku, Meller J. (red.), Bydgoszcz 2007.
 5. Biała Księga. Plan na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych emerytur, Komisja Europejska, Bruksela 12.02.2012.
 6. Derkacz M., Defibrylacja z klasą. O współpłaceniu za usługi medyczne, "Medicus. Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej" maj-czerwiec 2012.
 7. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commision, Bruksela 3.3.2010.
 8. Folland Sh., Goodman A., Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Warszawa 2011.
 9. Frąckiewicz-Wronka A., Skrzypczak Z., Organizacja i funkcjonowanie europejskich systemów ochrony zdrowia, [w:] Ochrona zdrowia na świecie, K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Warszawa 2011.
 10. Góra M., Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej. Problemy i kierunki zmian, [w:] Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, Rosati D.K. (red.),Warszawa 2009.
 11. Hagenmejer K., Podstawowe gwarancje zabezpieczenia społecznego - praktyka, koncepcja, standard i globalna polityka społeczna, "Polityka społeczna" nr 11-12, listopad-grudzień 2013.
 12. Hącia-Galdamez E., Pan Reynaldo i fundusz Ali Baby - dwadzieścia osiem lat po reformie emerytur w Chile, [w:] "Ubezpieczenie Społeczne. Teoria i Praktyka" 2009 nr 5.
 13. Hermanowski T., Analiza wpływu sposobu finansowania świadczeń na efektywność i jakość opieki zdrowotnej, [w:] Ochrona zdrowia na świecie, Ryć K., Skrzypczak Z. (red.), Warszawa 2011.
 14. Kłos B., Uwagi do projektu ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1994.
 15. Knijn T., Smit A., The Relationship between Family and Work. Tensions, Paradigms and Directives, Edinburgh 2009.
 16. Konkurencja na rynku OFE, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
 17. Kornai J., Eggleston K., Solidarność w procesie transformacji - reforma służby zdrowia w Europie Wschodniej, Warszawa 2002.
 18. Księżopolski M., Europejski model socjalny, [w:] Polityka społeczna, Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Warszawa 2007.
 19. Lach D.E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011.
 20. Non-observed Economy in National Accounts Survey of National Practices, Geneva 2003, UNECE; Measuring the Non-Observed Economy. "Statistics Brief" OECD, 2010, No 5.
 21. Organizacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, ZUS, Warszawa 2011.
 22. Polityka zdrowotna wobec nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, Golinowska Stanisława (red.), Warszawa 2009.
 23. Prywatne programy emerytalne. Ich wkład w trwały system odpowiednich emerytur, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Luksemburg 2010.
 24. Schneider F., Klinglmair R., Shadow Economies Around the World: What Do We Know?, CESifo Working Paper 2004, no. 1167.
 25. Skrzypczak Z., Rogoś E., Nakłady na ochronę zdrowia a kondycja zdrowotna w społeczeństw w krajach Unii Europejskiej, [w:] "Studia Europejskie" 2/2007.
 26. Świeca J., Analiza prawnoporównawcza rozwiązań przyjętych przez państwa członkowskie UE w zakresie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad rodziną i dzieckiem, [w:] Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, Warszawa 2009.
 27. The Strategy of International Organization: Social Security for Ali. Building social protection floor and comprehensive social protection systems, International Labour Organization, Genewa 2012.
 28. World Economic Outlook 2004. The Global Demographic Transition, International Monetary Found, Washington DC 2004.
 29. Żukowski M., Reformy emerytalne w Europie, Poznań 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu