BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gac Miłosz
Title
Kwestie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku
Security Issues in the Baltic Sea in the Seventies and Eighties of the Twentieth Century
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 307-321, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Keyword
Bezpieczeństwo, Historia
Security, History
Note
streszcz., summ.
Country
Morze Bałtyckie
Abstract
Region Morza Bałtyckiego ze względu na swoje usytuowanie oraz specyficzną sytuację polityczną, w latach 1970-1989 r. odgrywał niezwykle istotną rolę. Podział Europy, jaki dokonał się za sprawą konferencji w Jałcie i Poczdamie, spowodował, że w zlewisku Bałtyku funkcjonowało siedem państw, z czego pięć leżało na styku dwóch przeciwstawnych układów militarnych (Układ Warszawski i Sojusz Północnoatlantycki) i gospodarczych (Europejska Wspólnota Gospodarcza i Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej). Skutkiem tego był, niezwykle wysoki stopień militaryzacji tego regionu. Tym samym, państwa położone w rejonie Morza Bałtyckiego traktowane był jako potencjalne strony frontowe prawdopodobnego konfliktu. Niniejsze opracowanie skupia się na przedstawieniu bloków militarnych (NATO-UW) oraz roli Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych w sytuacji polityczno-wojskowej w regionie Morza Bałtyckiego. (abstrakt oryginalny)

The Baltic Sea region because of its location and the specific political situation in the years 1970-1989 was played an extremely important role. The division of Europe that has been made through the Yalta and Potsdam, caused the basin functioned in seven countries, five of which lay at the junction of two opposing military systems (the Warsaw Pact and North Atlantic Treaty Organisation) and economic (the European Economic Community and the Council for Mutual Aid of Commerce). The result was extremely high degree of militarization of the region. Thus, the countries in the Baltic Sea region was treated as a potential front page of probable conflict. This article focuses on the presentation of military blocs (NATO-UW) and the role of the Soviet Union and the United States on the situation of political-military in the Baltic Sea region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Będźmirowski J. (2011), Sytuacja polityczno-militarna w Europie i jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, (red.) R. Częścik, B. Pączek, Wydawnictwo J.P., Gdynia.
 2. Calvocoressi P. (2010), Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Książka i Wiedza, Warszawa.
 3. Davies N. (2005), Europa rozprawa historyka z historią, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 4. Gaddis J.L. (2007), Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 5. Holzer J. (2012), Europa zimnej wojny, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 6. Judt T. (2008), Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Rebis, Poznań.
 7. Kissinger H. (2002), Dyplomacja, Philip Wilson, Warszawa.
 8. Malendowski (2006), Zimna wojna. Rywalizacja radziecko-amerykańska w systemie bipolarnym, red. B. Koszela i S. Wojciechowski, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań.
 9. Mączak A. (2006), Historia Europy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 10. Mickiewicz P. (2004), Strategiczne znaczenie Morza Bałtyckiego po 1990 roku. Siły morskie państw bałtyckich i perspektywy ich rozwoju, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 11. Zarychta S. (2012), Doktryny i strategie NATO 1949-2012, DMW, Gdynia.
 12. Zawadzki J. (2011), Zmiany geopolityczne w regionie Morza Bałtyckiego w latach 1989-2004, BEL Studio, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu