BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Kinga (Politechnika Rzeszowska)
Title
Kilka uwag o badaniu efektywności banków. Przypadek Polski
Some Remarks about Studying of the Banks' Effectiveness. The Example of Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 97-110, tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Keyword
Efektywność banków, Wskaźniki efektywności, Efektywność techniczna, Pomiar produktywności
Banks' efficiency, Effectiveness ratios, Technical efficiency, Measurement of productiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Efektywność banku jako kategoria pojęciowa jest różnorodnie i niejednoznacznie rozumiana. Przegląd sposobów pojmowania tego pojęcia w literaturze wskazuje, że można ją rozpatrywać w kontekście ekonomicznym lub teorii organizacji. Z powodu różnorodności zaobserwowanej na płaszczyźnie definicyjnej analizy efektywności prowadzone są z zastosowaniem różnych narzędzi analitycznych. Pomijając na tym etapie dyskurs o spektrum narzędziowym, można ogólnie wyróżnić dwa kierunki badań nad efektywnością - analizy efektywności technicznej (technical efficiency)oraz analizy efektów skali i zakresu produkcji (scale and scope efficiency). Zastosowanie znajdują tu klasyczne i nieklasyczne metody pomiaru. W drugiej grupie można wyróżnić metodę Data Envelopment Analysis (DEA), Analytic Hierarchy Process (AHP) oraz sztuczne sieci neuronowe. (fragment tekstu)

The paper addresses impact of application of intermediation and production approaches on the technical efficiency of banks measurement result. Placement of deposits in both models and the lack of clear decisions as to the nature of banks are important issues. The analysis shows that the level of technical-efficiency estimated for the analyzed banks, taking into account production approach, is lower than the level of technical efficiency for the intermediation approach. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bell F. W., Murphy N. B., Economies of scale and division of labor in commercial banking, "National Banking Review" 1968, No. 5.
 2. Benston G. J., Branch Banking and Economies of Scale, "Journal of Banking and Finance" 1965, No. 20.
 3. Berger A. N., Humprey D. B., Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research, "European Journal for Operational Research" 1997, No. 98.
 4. Berger A. N., Humprey D. B., Megemergers in banking and the use of cost efficiency as an antitrust defense, "Antitrust Bulletin" 1992, No. 37.
 5. Bikker J. A., Bos J. W. B., Bank Performance. A theoretical and empirical framework for analysis of profitability, competition and efficiency, "Routlege International Studies in Money and Banking" 2008.
 6. Capiga M., Efektywność jako kryterium oceny banku, "Bank" 2002, nr 3.
 7. Casu B., Molyneux P., Efficiency in European banking w: European banking. Efficiency, Technology and Growth, J. Goddard, P. Molyneux, J. O. S. Wilson, John Willey & Sons Ltd., 2001.
 8. Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Koncepcje funkcjonowania banku a zmiany produktywności banków giełdowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 548, seria Ekonomiczne problemy usług.
 9. Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Wpływ klasyfikacji nakładów i efektów w działalności banku na zmiany produktywności banków giełdowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, "Zarządzanie i Marketing" 2009, nr 4 (16).
 10. Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Wpływ umiejscowienia depozytów w nakładach lub efektach na produktywność banków giełdowych w Polsce, w: Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 11. Ferrier G. D., Lovell C. A. K., Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric and Linear Programming Evidence, "Journal of Econometrics" 1990, Vol. 46, No. 1-2.
 12. Freixas X., Rochet J. Ch., Mikroekonomia bankowa, CeDeWu, Warszawa 2007.
 13. Gilbert R. A., Bank Market Structure and Competition: A Survey, "Journal of Money, Credit and Banking" 1984, Vol. 16, No. 4.
 14. Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, "Materiały i Studia NBP" 2000, nr 103.
 15. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007.
 16. Humprey D. B., Cost and Scale Economies in Bank Intermediation w: Handbook for Banking Strategy, R. Aspinwall, R. Eisenbeis, Wiley&Sons, New York 1985.
 17. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 18. Kolari J., Zardkoohi A., Bank Cost, Structure and Performance, Lexington Books, Lexington 1987.
 19. Pawłowska M., Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku usług bankowych w latach 1997-2002 - związki między pojęciami, "Bank i Kredyt" 2003, nr 6.
 20. Pawłowska M., Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne, C. H. Beck, Warszawa 2014.
 21. Pawłowska M., Wpływ zmian w strukturze polskiego sektora bankowego na jego efektywność w latach 1997-2002 (podejście nieparametryczne), "Bank i Kredyt" 2003, nr 11-12.
 22. Rogowski G., Metodologia analiz efektywności i efektu skali banków, "Bank i Kredyt" 1998, nr 11.
 23. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 24. Sealey C. W., Lindley J. T., Inputs, Ouputs and Theory of Production and Cost for Financial Institutions, "Journal of Finance",1997, No. 32.
 25. Siudek T., Wpływ poziomu konkurencji na efektywność działania banków spółdzielczych w Polsce - teoria i praktyka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, "Roczniki Naukowe" 2008, t. 10, z. 1.
 26. Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
 27. Wheelock D. C., Wilson P. W., Evaluating the Efficiency of Commercial Banks: Does Our View of What Banks Do Matter?, "Review of Federal Reserve Bank of St. Louis" 1995, Vol. 77, No. 7-8.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu