BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyc Aneta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Metody badania prawa pracy - studium na przykładzie problematyki ciężaru dowodu
Research Methods for Employment Law - Study on the Example of the Issue of the Burden of Proof
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2012, nr 2, s. 7-24
Keyword
Prawo pracy, Regulacje prawne, Metody badawcze
Labour law, Legal regulations, Research methods
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie metod badawczych wykorzystywanych w badaniach prawa pracy na przykładzie opracowywania problematyki ciężaru dowodu. (fragment tekstu)

The aim of the article is to describe the conglomerate of research methods used in employment law. The author focuses on selected methods in the context of the burden of proof in employment law. The paper analyses the following: the comparative legal method, the logical-linguistic method, the historical method, the sociological and psychological methods, the statistical method, the cybernetic method and the philological (lexical) method. Taking into account the specificity of the employment law, the author does not omit the axiological method. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Kasprzak, Metody badawcze w prawie i prawie kanonicznym, "Hаукoвий Bicник" 2011, nr 1, s. 313.
 2. Z. Ziembiński, Teoria prawa, Warszawa-Poznań 1972, s. 16 za: M. Możdżeń-Marcinkowski, Problemy metodologii badań dysfunkcji w administracji publicznej, [w:] P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 131.
 3. A. Peczenik, Płaszczyzny badania prawa, "Państwo i Prawo" 1968, nr 2, s. 232.
 4. J. Wróblewski, Prawo i płaszczyzny jego badania, "Państwo i Prawo" 1969, nr 6, s. 1001.
 5. K. Opałek, Przedmiot prawoznawstwa a problem tzw. - płaszczyzn prawa, "Państwo i Prawo" 1969, nr 6, s. 991.
 6. J. Jakubowski, Z problematyki metodologicznej badan prawno-porównawczych, "Państwo i Prawo" 1963, nr 7, s. 4.
 7. S. Rozmaryn, Z teorii badan i prac prawno-porównawczych, "Państwo i Prawo" 1966, nr 3, s. 398-399.
 8. M. Rybicki, Badania prawnoporównawcze. Ich znaczenie dla rozwoju nauk prawnych i dla praktyki, [w:] A. Łopatka (red.), Metody badania prawa. Materiały Sympozjum Warszawa 28-29 IV 1971 r., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 40.
 9. P. Kamela, Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych PAN (Warszawa, 16 XII 2010), "Państwo i Prawo" 2011, nr 6, s. 122.
 10. M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006, s. 260-261.
 11. A. Sobczyk, Zasady prawnej regulacji czasu pracy, ABC 2005.
 12. C.A. Giner Alegrla, Aproximaciôn conceptual y juridica al término acorso laboral, "Anales de Derecho" 2011, nûm. 29, p. 239.
 13. A. Tyc, Ciężar dowodu w sprawach antydyskryminacyjnych, "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" 2011, nr 1, s. 7-27.
 14. W. Sokolewicz, S. Zawadzki, Podejście empiryczne w badaniu prawa, [w:] A. Łopatka (red.), Metody badania prawa. Materiały Sympozjum Warszawa 28-29 IV 1971 r., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 138.
 15. J. Wróblewski, Metody logiczno-językowe w prawoznawstwie, [w:] A. Łopatka (red.), Metody badania prawa. Materiały Sympozjum Warszawa 28-29 IV 1971 r., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 51.
 16. T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003, s. 22.
 17. S. Ehrlich, O metodzie formalno-dogmatycznej, "Państwo i Prawo" 1955, nr 3, s. 377.
 18. S. Frydman, E. Drapkin, Domniemania prawne, Wilno 1938, s. 48.
 19. H. Olszewski, Podejście historyczne w prawoznawstwie, [w:] A. Łopatka (red.), Metody badania prawa. Materiały Sympozjum Warszawa 28-29 IV 1971 r., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 17.
 20. W. Witoszko, Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego, Oficyna 2010.
 21. B. Janiszewska, Dowodzenie w procesach lekarskich (domniemania faktyczne i reguły wnioskowania prima facie), "Prawo i Medycyna" 2004, nr 2, s. 112.
 22. D. Czajka, Teoria sądzenia - część I - prawda sądowa, Warszawa 2005, s. 355.
 23. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002, s. 207
 24. L. Morawski, Ciężar dowodu - niektóre problemy dowodowe, "Studia Cywilistyczne" 1982, nr 32, s. 207-208.
 25. K. Piasecki, Praktyka dowodu prima facie w procesach mankowych, "Państwo i Prawo" 1960, nr 1, s. 63.
 26. H. Dolecki, Postępowanie cywilne: zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 189-190;
 27. H. Dolecki, Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1998, s. 176-179.
 28. M. Nesterowicz, Ciężar dowodu winy w procesach lekarskich, "Państwo i Prawo" 1968, nr 4-5, s. 680.
 29. J. Ignatowicz, Ciężar dowodu, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia" 1982, nr 29, s. 30.
 30. A. Stefaniak, Dowód prima facie w procesie cywilnym, "Nowe Prawo" 1970, nr 10, s. 1460 i 1462.
 31. E. Jaworska-Góral, Dowód prima facie, "Przegląd Sądowy" 2010, nr 11-12, s. 164-165.
 32. T. Ereciński (red.), J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2007, s. 546.
 33. J. Wróblewski, Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 37.
 34. L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002, s. 201-202.
 35. H. Reichel, Gesetz und Richterspruch. Zur Orientierung uber Rechtsquellen und Rechtsanwendungslehre der Gegenwart, Ztirich 1915, s. 67, za: Z. Tobor [w:] J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1999, s. 198.
 36. Ł. Pisarczyk, Zmniejszenie wymiaru czasu pracy - odpowiedź na potrzeby pracowników i kryzys przedsiębiorstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 6, s. 2.
 37. H. Szewczyk, Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na pracownicze zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, "Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej" 2009, s. 501.
 38. K. Jaśkowski [w:] K. Jaśkowski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 143.
 39. A. Sobczyk, Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie pozyskiwania i udzielania informacji, prowadzenia dokumentacji oraz związane z tym roszczenia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 10, s. 19.
 40. A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 163.
 41. M. Gersdorf, Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 5, s. 11.
 42. S. W. Ciupa, Zatrudnianie pracowników w formie telepracy według Kodeksu pracy. Części, "Monitor Prawa Pracy" 2007, nr 11, s. 568.
 43. F. Małysz, Gdy przedłuża się choroba pracownika, "Prawo Pracy" 2006, nr 9, s. 3.
 44. A. Wypych-Zywicka, Ochrona pracownika sprawującego opiekę nad chorym członkiem rodziny, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 6, s. 26.
 45. M. Borucka-Arctowa, Podejście socjologiczne, [w:] A. Łopatka (red.), Metody badania prawa. Materiały Sympozjum Warszawa 28-29 IV 1971 r., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 76-77.
 46. M. T. Romer, M. Najda, Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym, Warszawa 2010, s. 242.
 47. R. Poździk, Odszkodowanie, zadośćuczynienie za mobbing w miejscu pracy, "Przegląd Sądowy" 2004, nr 5, s. 126-127.
 48. F. Studnicki, Ujęcie cybernetyczne w dziedzinie prawa [w:] A. Łopatka (red.), Metody badania prawa. Materiały Sympozjum Warszawa 28-29 IV 1971 r., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 162-180;
 49. J. Wróblewski, Informatyka prawnicza - możliwości zastosowania cybernetyki, "Państwo i Prawo" 1971, nr 3-4, s. 639-655.
 50. A. Mączyński, Uwagi o stanie nauki polskiego prawa cywilnego, "Państwo i Prawo" 2011, nr 6, s. 17.
 51. R. Michałek, Oceniać naukę i jej twórców według właściwych kryteriów, "Nauka" 2009, nr 3, s. 173.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu