BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorzewska-Ramocka Ewa (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w klasycznej teorii ekonomii i przedsiębiorstwa
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2007, nr 8, s. 25-39, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Prace z zakresu nauk społecznych
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność, Ekonomia klasyczna, Teoria ekonomii, Teoria przedsiębiorstwa, Neoklasyczna teoria instytucji
Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility, Classical economy, Economic theory, Enterprise theory, Neoclassical theory of institutions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kwestia idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa narodziła się w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie społeczne. Każdy kolejny etap rozwoju społecznego wnosi nowe ideały, przekonania i standardy cenione przez społeczności. Na gruncie neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa trudno jest znaleźć uzasadnienie dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Uznaje się, że wzrost ekonomiczny jest źródłem wszelkiego postępu, zarówno ekonomicznego, jak i społecznego. Ten dominujący ekonomiczny punkt widzenia preferuje jednostronne, zawężone do homo oeconomicus, postrzeganie człowieka, co w istocie prowadzi do kreowania modelu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, opartego na prymacie zysku, gdzie w obszarze odpowiedzialności ekonomicznej istnieje wyłącznie wybór między zyskiem a ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

The idea of Corporate Social Responsibility was born in response to changes in a society. Every new stage of the social development brings new ideas, beliefs and standards which society respects. On the basis of the Neoclassical Theory of Enterprise it is hard to justify the Corporate Social Responsibility. We assume that the economic growth is a source of both economic and social progress. Using this principle economic theory we consider human beings as homo oeconomicus and that leads us to the creation of the model of Corporate Social Responsibility which is based on the priority of needs, were in the area of economic responsibility the only choice that exists is between the obtained benefit and risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Apel K.-O., Etyka dyskursu jako etyka odpowiedzialności - postmetafizyczna transformacja etyki Kanta, "Principia" 1992, t. 5.
 2. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1993, t. 1.
 3. Blaug N., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 4. Davi K., The Meaning and Scope of Social Responsibility, [w:] Contemporary Management, praca pod red. J.W. McGuire'a, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1974.
 5. Etyka w biznesie, praca pod red. M. Borkowskiej i J.W. Gałkowskiego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 60.
 6. Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 7. Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1993, t. 1.
 8. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha i "Rzeczpospolita", Warszawa 1993.
 9. Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1992.
 10. Gorynia J.M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 11. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 12. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 13. Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991.
 14. Przedsiębiorstwo partnerskie, praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 15. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 16. Simon H.A., Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 17. Szumilak J., Marketing a rynkowy mechanizm alokacji zasobów, [w:] Marketing u progu XXI wieku, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 18. Wiszniewski Z., Mikroekonomia współczesna, Wydawnictwo "Olympus", Warszawa 1997.
 19. Varian H.R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-4539
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu