BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zenka Agnieszka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Title
Procesy globalizacyjne a wyzwania współczesnych przedsiębiorstw i gospodarek
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2007, nr 8, s. 61-71, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Prace z zakresu nauk społecznych
Keyword
Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Innowacje techniczne, Nowe technologie, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Duże przedsiębiorstwa, Rozwój gospodarczy
Globalization, Economic globalization, Technical innovations, High-tech, Knowledge-based economy, Large enterprises, Economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przemiany zachodzące we współczesnej gospodarce światowej, wynikające z wszechobecnej globalizacji, rzutują na przebieg procesów gospodarowania w przedsiębiorstwach i poszczególnych społeczeństwach. Do przemian takich niewątpliwie zaliczyć można gwałtowny rozwój innowacji technologicznych, a w ich ramach technologii informacyjnej, gospodarek opartych na wiedzy, rosnącą złożoność rynków (w tym zwłaszcza zmiany na rynkach finansowych) oraz globalną konkurencję. Czynniki te powodują zmiany w procesach gospodarczych i znaczeniu poszczególnych zasobów. Ważnym wymiarem tych procesów jest dominacja dużych przedsiębiorstw w gospodarce światowej oraz korzyści skali. Przemiany globalne niewątpliwie stanowią dodatkowe możliwości rozwoju dla gospodarek i przedsiębiorstw. Jednocześnie postęp tych procesów niesie pewne zagrożenia i znajduje wyraz w narastaniu nierówności ekonomicznych w skali światowej. (abstrakt oryginalny)

The article contains selected changes which are becoming in global economy and these are results of globalization. These changes have effect on human economical actions and these are: fast growth of innovation technologies (especially information technology), knowledge based economies, growth of complexity of markets (especially in finnacial markets) as well as global competition. These determinants cause changes in economical processes and meaning of (economical) resources. Important dimension those processes is the domination of large enterprises. Global changes are unqestionable additional chances for development of economies and enterprises. On the other hand are sign in growth of economical inequality on the world scale. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Famielec J., Przejawy i formy rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie przez strategią i finanse, pod red. A. Szplita, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2005.
 2. Garbicz M., Niedorozwój a korzyści skali, [w:] Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, pod red. W. Pacho, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 3. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, pod red. B. Liberskiej, PWE, Warszawa 2002.
 4. Ito T., The Japanese Economy, MIT Press, Cambridge-London 2001.
 5. Kłosiński K, Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 6. Kowalik T., Globalizacja gospodarki światowej a zjawiska marginalizacji społecznej, "Polityka Społeczna" 1998, nr 1.
 7. Martin H.-P, Schuman H., Pułapka globalizacji. Atak na demokracją i dobrobyt, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 8. OECD, The Knowledge-Based Economy, Paris 1996.
 9. Piech K, Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, e-mentor - czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 4/2004.
 10. Podstawy ekonomii, pod red. naukową R. Milewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 11. Szultka S., Tamowicz P, Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa 2004.
 12. Tanzi V., Gospodarcza rola państwa w XXI wieku, "Materiały i Studia", NBP Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa 2006, z. nr 204.
 13. Żabiński L., Globalizacja rynków i jej uwarunkowania, [w:] Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach procesu integracji Polski z Unią Europejską i globalizacji rynków, PTE, Katowice 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-4539
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu