BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczyk Katarzyna Anna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Polityka równości płci we Wspólnocie Europejskiej - ewolucja założeń i celów
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2007, nr 8, s. 137-145, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Prace z zakresu nauk społecznych
Keyword
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Dyskryminacja kobiet, Praca kobiet, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet, Pozycja zawodowa kobiet, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Regulacje prawne, Kobieta
Equal rights for women and men, Women's discrimination, Female labour, Socio-economic situation of women, Professional position of women, Women's position in society, Legal regulations, Woman
Note
streszcz., summ.
Company
Wspólnota Europejska
European Community
Abstract
Polityka równości płci (gender equality policy) realizowana przez Wspólnotę Europejską ma za zadanie przeciwdziałanie bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji kobiet w wielu dziedzinach życia. Jej obecny kształt jest wynikiem stopniowej ewolucji założeń i celów. W artykule zaprezentowano krótką charakterystykę trzech głównych etapów rozwoju polityki równości płci - równe traktowanie kobiet i mężczyzn, równość szans i Gender Mainstreaming - ich głównych założeń społecznych i prawnych. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the Gender Equality Policy performed by the European Community is the countering of the direct and indirect discrimination of women in various fields of life. Its contemporary form results from the gradual evolution of its fundamental assumption and aims. The author of the article presents a short description of the three main periods in the development of the Gender Equality Policy - equal treatment of women and men, equality of chances and Gender Mainstreaming - its fundamental social and legal assumption. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Barburska O., Czynniki determinujące udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w krajach Europy Zachodniej, "Studia Europejskie" nr 2/2002.
 2. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 3. Dyrektywa 75/117/EWG z 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie stosowania zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn, Dz.U. WE L 45, 19.02.1975.
 4. Dyrektywa Rady 86/378/EWG z 24 lipca 1986 r. dotycząca realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zawodowych systemach zabezpieczenia społecznego, Dz.U. WE L 225, 12.08.1986.
 5. Dyrektywa Rady 86/613/EWG z 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, jak i ochrony macierzyństwa, Dz.U. WE L 359, 19.12.1986.
 6. Dyrektywa 2002/73/WE z 23 września 2002 r. dotycząca nowelizacji Dyrektywy 76/207/EWG z 9 lutego 1996 r. w sprawie nowelizacji zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, Dz.U. WE L 269, 05.10.2002.
 7. Filit-Fesnak G., Wspólna polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i instrumentów działania, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 8. http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/ciala_mit.php.
 9. Floren F.J., Sozial Wandel in Deutschland, Verlag Ferdinand Schoningh, Padeborn 1999.
 10. Schwarzer R., Der Grosse Unterschied. Gegen die Spaltung von Menschen in Mannern und Frauen, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Koln 2000.
 11. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 12. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku, Dz.U. WE C 1992, nr 224, poz. 1.
 13. Unia Europejska i Kobiety, http://www.federa.org.pl/publikacje/biuletyn/ue/ue3/ue3.htm.
 14. Wandzel M., Równe traktowanie mężczyzn i kobiet, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2003.
 15. Zielińska E., Przeciwdziałanie barierom awansu kobiet w prawie Unii Europejskiej [w:] Szklany Sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A. Titkow, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-4539
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu