BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ramocki Jakub Jan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Koncepcja ludów rdzennych w prawie międzynarodowym - zagadnienia sporne dotyczące ich miejsca we współczesnym świecie
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2007, nr 8, s. 197-207, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Prace z zakresu nauk społecznych
Keyword
Różnice etniczno-narodowościowe ludności, Grupy etniczne, Tożsamość, Samoświadomość, Regulacje prawne, Prawo międzynarodowe
Ethno-nationalist differences in population, Ethnics group, Identity, Self-awareness, Legal regulations, International law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasada swobodnego samostanowienia ludów, prawo do autoidentyfikacji oraz możliwość uczynienia społeczności tubylczych podmiotami praw kolektywnych to najistotniejsze, a zarazem najbardziej sporne zagadnienia w międzynarodowej dyskusji na temat miejsca tych grup we współczesnym świecie. Prawo międzynarodowe ewoluuje. Powstaje cała seria międzynarodowych instrumentów obowiązujących bądź będących w fazie przygotowań, których celem jest ostateczne ustalenie prawnego charakteru ludów rdzennych. Mimo że instrumenty te mają na razie charakter niedoskonały i ograniczony, to istnieje ogólna zgoda na płaszczyźnie międzynarodowej, że problem tych grup, jako poszkodowanych w procesie historycznym i zupełnie bezbronnych wobec praktyki państw, wymaga specjalnej uwagi i dodatkowych rozwiązań. Niniejszy artykuł prezentuje pojęcia, których wyjaśnienie wydaje się konieczne dla pełnego zrozumienia koncepcji ludów rdzennych. (abstrakt oryginalny)

The principle of Self-Determination, the right to self-definition and the possibility to make indigenous societies the subject of the collective rights are fundamental and yet most contentious issues in international debate about the positon of these groups in contemporary world. International law is currently envolving and a whole series of international protocols are either in place or are beeing prepared regarding this issue. Their aim is to establish the legal identity of indigenous peoples. Although for the time beeing these protocols are imperfect and severely limited, there is a consensus of opinion at international level: the problem of indigenous peoples, as groups socially disadvantaged and defenceless against countries' actions, requires special international attention and additional legal solutions. The article tries to throw light on three of the most important concepts relating to this burning issue. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Anaya S., Los pueblos indigenas en el derecho internacional, Madrid, Editoral Trotta, 2005.
 2. Cobo J., Estudio sobre el Problema de la Discriminacion contra las Poblaciones Indigenas, Raport Końcowy zaprezentowany przez Specjalnego Sprawozdawcę Jose R. Martinez Cobo, s. 50, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1983/ 21/Add.8, 1983.
 3. Dyskryminacja ludności rdzennej, Raport Zespołu Roboczego Narodów Zjednoczonych do spraw Ludności Rdzennej z jego szóstej sesji, pkt 68, U.N. Doc.E/CN.4/Sub.2/1988/25, 1988.
 4. Gros H., Espiell, Prawo do swobodnego samostanowienia, pkt 5, s. 2, N.U. Doc. E/CN.4/Sub.2/Rev.1, 1980.
 5. Kymlicka W., Ciudadania multicultural: una teoria liberal de los derechos de las minorias, Barcelona, Paidos, 1995.
 6. Milik P., Prawo Narodów do Samostanowienia, Informacje Adresowane, nr 1/2000, www.coniw.wp.mil.pl/downloads/ia/ia100.doc.
 7. Mackay F., Los derechos de los pueblos indigenas en el sistema internacional, Lima, APRODEH/FIDH, 1999.
 8. Nota wyjaśniająca Szkic Projektu Deklaracji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Ludów Rdzennych, sporządzona przez Erica-Irene Daez, Przewodniczącą Zespołu Roboczego Narodów Zjednoczonych do spraw Ludności Rdzennej, pkt 7, s. 2, N.U. Doc. E/CN.4/Sub2/1993/26/Add.1, 1993.
 9. Podkomisja NZ do spraw Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości, Studium dotyczące Problemu Dyskryminacji Ludności Rdzennej, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, p. 379 (1986).
 10. Rezolucja 1514 Zgromadzenia Ogólnego. 15 UN GAOR, Supp. (No. 16), p. 66, U.N. Doc. A/4684, 1966.
 11. Rezolucja 1803 Zgromadzenia Ogólnego, Permanent Sovereignty over Natural Resources, 17 UN GAOR, Supp. (No. 17), p. 15, U.N. Doc. A/5217, 1963.
 12. Rezolucja 2625 Zgromadzenia Ogólnego, Deklaracja o Zasadach Prawa Międzynarodowego dotyczących Stosunków Przyjaźni i Współpracy między Państwami, 25 UN GAOR, Supp. (No. 28), p. 121, U.N. Doc. A/8028, 1970.
 13. Seufert-Barr N., Seeking a New Partnership, UN Chronicle, vol. 30, United Nations Publications, 1993.
 14. Tiban Guala L., Derechos Colectivos de los Pueblos Indigenas en el Ecuador: Aplicabilidad, Alcances y Limitaciones, Quito, Fundacion Hanns Seidel, 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-4539
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu