BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Danuta (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Title
Przedsiębiorczość uczelni wyższej jako wyzwanie współczesności - kierunki zmian
Enerpreneurship of the University as the Challenge of Modernity - The Trends of Changes
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 33-49, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Model przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość
Higher education, Entrepreneurship model, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Szkolnictwo wyższe podlega nieustannym zmianom ze względu na działanie zróżnicowanych wpływów o charakterze globalnym, międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym. W wyniku oddziaływania różnorodnych czynników następuje przejście od tradycyjnego modelu uniwersytetu w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego. W związku z powyższym istotne staje się określenie: Jakie czynniki przyczyniły się do zmiany modelu uczelni wyższej w kierunku modelu przedsiębiorczego? Czym charakteryzuje się model przedsiębiorczy uniwersytetu? Jakie zmiany w funkcjonowaniu uczelni wyższej mogą wynikać z wprowadzenia modelu przedsiębiorczego? Celem publikacji jest odpowiedź na te pytania.(abstrakt oryginalny)

Higher education undergoes constant changes triggered by various global, international, national and regional forces. Diverse factors contributed to the transition from a traditional model of university towards a model of entrepreneurial university. Therefore, the following questions have become crucial: What factors have contributed to a paradigm shift in the direction of the entrepreneurial model of higher education? What are the main features of the entrepreneurial university? What changes in the functioning of university can arise after the introduction of the model of entrepreneurial university? The aim of this paper is provide answers to these questions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz D., Przyszłość uniwersytetu, jego kształtu, funkcji i wzorów działania, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 21 (2003) 1.
 2. Biały K., Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach rynkowych a proces budowani społeczeństwa opartego na wiedzy - kilka uwag krytycznych, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 28 (2006).
 3. Boguski J., Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 33 (2009) 1.
 4. Cylkowska-Nowak M., Geneza i rozwój szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie, w: Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej, red. M. Cylkowska-Nowak, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2004.
 5. Jóźwiak J., Model uczelni przedsiębiorczej a model tradycyjny - doświadczenia polskie, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 21 (2003) 1.
 6. Leja K., Uniwersytet: tradycyjny - przedsiębiorczy - oparty na wiedzy, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 28 (2006) 2.
 7. Malewski M., Ewolucja uniwersytetu - implikacje dla kształcenia, "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja" (1998) 1.
 8. Maliszewski T., Zmiany instytucjonalne w szkolnictwie wyższym w kontekście wyzwań współczesności, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 29 (2007) 1.
 9. Marszałek A., Rola uczelni w regionie, Difin, Warszawa 2010.
 10. Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2004.
 11. Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI wieku, red. Z.P. Kruszewski, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 1999, s. 46.
 12. Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej, red. M. Cylkowska-Nowak, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2004.
 13. Suspitsyna T., Higher Education for Economic Advancement and Engaged Citizenship: An Analisis of the U.S. Department of Education Discourse, "The Journal of Higher Education", 83 (2012) 1.
 14. Theime J.K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu