BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dorocki Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Borowiec-Gabryś Monika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Title
Problematyka przedsiębiorczości w programie studiów realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
The Issues of Entrepreneurship in the Curricula of Studies Offered by the Pedagogical University of Cracow
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 65-80, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Edukacja, Kompetencje kluczowe, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe, Edukacja przedsiębiorcza, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości
Education, Core competencies, Entrepreneurship, Higher education, Entrepreneurial education, Entrepreneurship education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorczość jest jedną z kompetencji kluczowych w europejskim systemie edukacji. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości powinna odgrywać ważną rolę w programach kształcenia na wszystkich poziomach edukacji. Rozwój postaw przedsiębiorczych studentów jest ważny, aby ułatwić im wejście na rynek pracy. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola i miejsce edukacji w zakresie przedsiębiorczości na studiach oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Na podstawie analizy efektów kształcenia wybranych kierunków określono miejsce przedsiębiorczości pod względem tematyki kursów oferowanych w ramach studiów. Analizie poddano zapisy dotyczące efektów kształcenia w celu odpowiedzi na pytanie, na ile w programach studiów są implementowane zapisy Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do przedsiębiorczości. W zakończeniu autorzy wskazali na zróżnicowane znaczenie przedsiębiorczości w kształceniu na studiach oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. W większości kierunków studiów problematyka ta jest marginalizowana, zwłaszcza na poziomie studiów magisterskich.(abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship is one of key competences in the European education system. Entrepreneurship education should play an important role in education programs at all levels of education. The development of students' entrepreneurial attitudes is vital in helping them enter the labour market. The purpose of the article is to analyse the role and position of entrepreneurship education in selected courses offered by Pedagogical University of Cracow. Based on the analysis of course effects, the authors specify the importance of entrepreneurship in various courses. The authors analyse the records of learning effects in order to answer the question about their compatibility with the National Qualifications Framework for Higher Education related to entrepreneurship. In conclusion the authors point out at varying degrees of the importance of entrepreneurship education in the courses offered by Pedagogical University of Cracow. In most of them the issues of entrepreneurship, especially in Master's degree programs, are neglected.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bombała B., Przedsiębiorczość personalistyczna - aspekt dydaktyczny, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym/ Annales. Ethics in Economic Life" 2014, vol. 17, no. 3, September 2014, s. 103-123.
 2. Borowiec M., Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2011, 7, s. 321-332.
 3. Dorocki S., Brzegowy P., Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l'esprit d'entreprise, "Horyzonty Wychowania" 2014, 13 (26), s. 287-302.
 4. Piróg D., Destinations of geography graduates on the labour market in Poland and other countries, "Geographia Polonica" 2004, vol. 87/1, s. 95-112.
 5. Piróg D., Do geography degree programmes facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and job-seeking graduates in Poland, "Journal of Geography in Higher Education" 2014, s. 1-20.
 6. Piróg, D. Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy. Dylematy współczesnego rynku pracy, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach" 2013, 160, s. 131-138.
 7. Płaziak M., Rachwał T., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia), "Horyzonty Wychowania" 2014, 13 (26), s. 249-266.
 8. Poznańska K., Przedsiębiorczość akademicka - cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne" 183; Innowacyjność współczesnych organizacji, cz. 2, Kierunki i wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 164-172.
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dziennik Ustaw Nr 253, 2011, poz. 1520.
 10. Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013, 9, s. 246-257.
 11. Wissema J.G., Technostarterzy, Dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005, s. 21-39.
 12. Zioło I., Wybrane atuty wartości edukacyjnej wyższej szkoły niepaństwowej (wyniki badań sondażowych prowadzonych w WSiZ z siedzibą w Rzeszowie, w: Problemy przemian układów regionalnych, red. Z. Zioło, Zeszyty Naukowe, Nr 3, rok III (11), cz. II, 1999, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, s. 127.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu