BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koncepcja nowego podejścia banku do finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
The Idea of New Approach to Financing Public-Private Partnership Projects by Banks
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 127-142, bibliogr. 30 poz.
Issue title
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Banki, Usługi publiczne
Public-Private Partnerships (PPP), Banks, Public services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Uczestnicy partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) powinni wykazywać specjalne podejście do realizacji usług publicznych. Dotyczy to także podmiotów zaangażowanych w finansowanie. Potrzeba taka została dostrzeżona przez Komisję Europejską i wynika ze sformułowanych przez nią wielu wytycznych w zakresie podejmowania realizacji usług publicznych w ramach PPP. Nie tylko ogrom podstawowych kwestii związanych z wyborem partnerstwa publiczno-prywatnego jako metody realizacji usług publicznych wskazuje na złożoność i specyfikę przedsięwzięcia PPP. Do uwzględnienia jest też gama różnych modeli PPP, różne środowiska prawne (krajowe, regionalne regulacje prawne) dla realizacji usług publicznych, różne metody finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych występujące na różnym stopniu rozwoju w danym kraju, możliwe różne traktowanie PPP przez podmioty publiczne (jako metodę modernizacji państwa/reformy administracyjnej, metodę realizacji usługi publicznej lub metodę finansowania w warunkach ograniczonego budżetu publicznego). (fragment tekstu)

The study focuses on public-private partnership (PPP) project from the point of view of a bank as a third party financing the PPP project. The aim of the study is to present two different approaches a bank can adopt: the one currently used by banks and an approach proposed by the author. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bettignies J. E., Ross T., The Economics of Public-Private Partnerships, "Canadian Public Policy/Analyse de Politiques" 2004, No. 30.
 2. Boardaman A., Vining A., Assessing the economic worth of public-partnerships, w: International Handbook on Public-Private Partnership, A. Graeme et al., Cheltenham UK, Northhampton MA 2010.
 3. Brigham E., Gapenski L., Zarządzanie finansami, w: Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, red. W. Kozłowski, Difin, Warszawa 2012.
 4. Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance, CeDeWu, Warszawa 2009.
 5. Bugajski W., Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako uzupełniający model finansowania, 2014, http://samorzad.infor.pl/sektor/rozwoj_i_promocja/wspolpraca/artykuly/481587
 6. Cenkier A., Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 7. Dedy H., PPP ist kein Allheilmittel, w: PPP Projekte in Deutschland 2009. Erfahrungen, Verbreitung,Perspektiven, Deutsches Institut für Urbanistik (DIfU), Berlin 2009.
 8. Dewatripont M., Public private partnerships: Contract design and risk transfer, "EIB Papers" 2005, No. 0257-7755.
 9. Eppinger F., Kaesewieter H., Mickisch J., Die Bedeutung der Finanzierung innerhalb eines PPP-projektes, w: Public private partnership. Gestaltung von Leistungsbeschreibungen, Finanzierung, Ausschreibung und Verträgen in der Praxis, red. B. Meyer-Hofman, F. Riemenschneider, O. Weihrauch, C. Heymanss, Koeln-Muenchen 2008.
 10. Fritsch M., Marktversagen und Wirtschaftspolitik. Mikrooekonomische Analyse des vertraglichen Nachverhandlungsdesigns bei PPP-Projekten, Gabler Verlag, Wiesbaden 2011.
 11. Gemeinsamer Erfahrungsbericht zur Wirtschaftlichkeit von OPP-Projekten, Rechnungshöfe des Bundes und der Länder, Wiesbaden 2011.
 12. Grabow B., Schneider S., PPP Projekte in Deutschland 2009. Erfahrungen, Verbreitung, Perspektiven, Deutsches Institut für Urbanistik (DIfU), Berlin 2009.
 13. Gramlich L. et al., Gabler Banklexikon: Bank-Börse-Finanzierung, Springer Gabler, Wiesbaden 2012.
 14. Grimsey D., Lewis M., Public private partnerships. The worldwide revolution in infrastructure proviosion and projecte finance, Elgar, Cheltenham, Northampton MA 2010.
 15. Hart O., Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and an Application to Public-Private Partnerships, "Economic Journal" 2003, No. 113.
 16. Hodge G., The risky business of public-private partnerships, "Australian Journal of Public Administration" 2004, No. 4 (63).
 17. Hodge G., Greve C., Boardman A., International handbook on public private partnerships, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton MA 2010.
 18. Hopfe J., Ishorst R., PPP trotz voller Kassen?, w: PPP Projekte in Deutschland 2009. Erfahrungen, Verbreitung, Perspektiven, Deutsches Institut für Urbanistik (DIfU), Berlin 2009.
 19. Komisja Europejska, Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik, Jednostka ds. ewaluacji, Dyrekcja Generalna - Polityka Regionalna, www.apsl.edu.pl/bfz/plili/Przewodnik_do_projektow_EFRR.pdf
 20. Komisja Europejska, Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Dyrektoriat Generalny, Polityka Regionalna 2003, www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/ AktyPrawne/Documents/Wytyczne_Komisji_PPP_190111.pdf
 21. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Warszawa 2007.
 22. Mirow T., Public Private Partnership-Eine notwendige Strategie zur Entlastung des Staates, w: Public Private Partnership. Neue Formen der oeffentlichen Aufgabenerfuellung, red. D. Budaeus, P. Eichhorn, Nomos, Baden-Baden 1997, No. 41.
 23. Muehlenkamp H., Marktversagen als ökonomische Begründung für Interventionen der Öffentlichen Hand, w: Europäische Union und mitgliedsstaatliche Daseinsvorsorge, red. R. Hrbek, M. Nettesheim, Nomos, Baden-Baden 2002, No. 25.
 24. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument do realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych w obszarze przygranicznym Saksonii i Polski, red. H. Brezinski, D. Korenik, Verlag und Herstellung Graphische Werkstätten Zittau GmbH, Freiberg-Wrocław 2014.
 25. Thomson C., Private-public partnerships. Prerequisites for prime performance, "EIB Papers" 2005, No. 10.
 26. Vaelilae T., How expensive are cost savings? On the economics of public-private partnerships, "EIB Papers" 2005, No. 10.
 27. Winkelmann T., Public Private Partnership: Auf der Suche nach Substanz. Eine Effziensanalyse alternativer Beschaffungsformen auf kommunaler Ebene, Nomos, Baden-Baden 2012.
 28. Yescombe E., Public-private partnerships. Principles of policy and finance, Elsevier/BH, Amsterdam 2007.
 29. Zacharewicz T., The Future of PPPs in Poland: A Preliminary Assessment, w: Public Private Partnerships. Success and Failure Factors for In-Transition Countries, red. P. Urio, University Press of America, Lanham, Maryland 2010.
 30. Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Wprowadzenie: geneza i modele PPP, www. komunalne.info/e4u.../1303_PPP_otwarcie_lublin_21-4-04.pdf
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu