BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulig-Moskwa Katarzyna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Strzelczyk Agata (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - wyniki badań własnych
Entrepreneurial Attitudes and Behaviours Among Students of Wroclaw School of Banking - Survey Results
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 81-94, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Studenci, Zachowania społeczne
Entrepreneurship, Students, Social behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych przez Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Celem projektu było zbadanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów, a także określenie zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności praktyczne studentów z zamiarem udoskonalenia programów dydaktycznych uczelni. Badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec - wrzesień 2013 roku, a uczestniczyło w nim 860 studentów WSB we Wrocławiu. Badanie ujawniło, że większość studentów postrzega siebie jako osoby przedsiębiorcze, a prawie 35% twierdzi, że ciągle zwiększa swoje przedsiębiorcze zaangażowanie. Ankietowani wiążą częściej swoją karierę zawodową z małym lub własnym przedsiębiorstwem. Niemal 40% zamierza w najbliższym czasie założyć własną firmę. Motywacją do tego jest przede wszystkim niezależność, a także korzyści finansowe oraz realizacja własnych zainteresowań. Jako powody niechęci do zakładania własnego biznesu ankietowani wymieniają najczęściej awersję do ryzyka, lęk przed odpowiedzialnością oraz nadmierne bariery administracyjne.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the study conducted by the Research Group of Business and Management of Wroclaw School of Banking within the project Entrepreneurship among students of WSB. Its aim was to investigate entrepreneurial attitudes among students and to determine students' knowledge and practical skills needed to improve the educational programs of the School. The survey was conducted in the period between July and September 2013, and 860 students of Wroclaw School of Banking took part in it. The results demonstrate that most students perceive themselves as entrepreneurial, and nearly 35% say that they continuously increase their entrepreneurial commitment. Respondents often associate their careers with small companies or own firms. Almost 40% intend to set up their own business in the near future. They are motivated mainly by independence but also by the prospect of financial benefits and the realization of their own interests. As for reasons for unwillingness to start their own business, respondents frequently mention risk aversion, the fear of liability and excessive administrative barriers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo AE, Katowice 2002.
  2. Łobos K., Puciato D., Dekalog współczesnego zarządzania, najnowsze nurty, koncepcje, metody, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
  3. Piecuch T., Przedsiębiorczość podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2010.
  4. Safin K., Przedsiębiorczość akademicka - pojęcie i istota, uwarunkowania, w: Przedsiębiorczość akademicka, red. K. Safin, Dolnośląska Platforma Promocji Przedsiębiorczości Akademickiej, Wrocław 2010.
  5. Siuta-Tokarska B., Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości, "Organizacja i kierowanie" 3 (2013).
  6. Wiatrak A.P., Pojęcie przedsiębiorczość, i jej cele i rodzaje, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2003.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu