BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerniecka-Rychalska Barbara
Title
Dzierżawa rolnicza
Source
Biuletyn Nieruchomości, 2015, nr 1, s. 29-36, bibliogr. 10 poz.
Real Estate Newsletter
Keyword
Dzierżawa gruntów, Grunty rolne, Nieruchomości gruntowe
Land lease, Arable land, Ground real estate
Abstract
W artykule pragnę zastanowić się nad stopą kapitalizacji gruntów rolnych w obrocie prywatnym. Na rynku gruntów rolnych, w porównaniu z innymi segmentami rynku nieruchomości, niższy jest poziom stopy zwrotu (mierzonej ilorazem rocznych dochodów z czynszów, z tytułu dzierżawy do ceny gruntu). Rzeczoznawcom majątkowym trudno znaleźć umowy dzierżawy w obrocie prywatnym. O ile ceny gruntów rolnych są znane, to znalezienie wiarygodnych umów jest praktycznie niemożliwe. Do tej pory jeszcze, w umowach międzysąsiedzkich funkcjonują uzgodnienia ustne. W wielu przypadkach, stawka czynszu dzierżawnego jest ustalana w wysokości "za podatek". Szczególnie dominowała ta forma uzgadniania czynszu przed wejściem Polski do UE. Obecnie dominuje forma "za dopłaty", czyli podatek rolny płaci właściciel nieruchomości, a dzierżawca zwraca właścicielowi dopłaty lub też "za dopłaty i podatek". (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Czyżykowska M., www.jard.edu.pl/pub/2_2_2012_pLpdf, Journal of Agribusiness and Rural Development, Wyodrębnienie grup obszarów ONW nie objętych płatnościami i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce, 2(24) 2012,23-32 [dostęp 18 maja 2014r].
  2. http://wwwJerigz.waw.pl/pubiJkacje/anali2y-17nkowe/rynek-ziemhroiniczej [dostęp 18 maja 2014r.].
  3. http://www.rolnikdzierzawca.pl/index.php?content=938 [dostęp 18 maja 2014r.].
  4. http://www.stat.gov.pl. Rolnictwo na obszarach specyficznych. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr Mariusza Matyki. Powszechny spis rolny 2010n, Warszawa 2013. Główny Urząd Statystyczny, Publikacja [dostęp 18 maja 2014r.].
  5. Kukuła S., Krasowicz S., 2006, Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa w świetle badań IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy.
  6. Laskowska E., Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, T, 98, z. 3, 2011, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2011.
  7. Trybusz A., Wartościowy wymiar dzierżawy wieloletniej terenów zurbanizowanych, opublikowanych w Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis (ART. Olsztyn), Nr 24, 1993r.
  8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr 16 poz, 93 z 1971 r. z późniejszymi zmianami.
  9. www.biuletyn.nieruchomosci.pl, Biuletyn Nieruchomości nr 1, z listopada 2010 r. wydany przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, [dostęp 15.05.2014r.].
  10. Zarządzenie nr 9/2013 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 18 stycznia 2013r.
Cited by
Show
ISSN
2449-7711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu