BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Myjak Teresa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Title
Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim
Creating Students' Entrepreneurial Attitudes in an Academic Environment
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 171-186, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Studenci, Badania ankietowe
Entrepreneurship, Students, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów ostatniego roku studiów w publicznej uczelni wyższej. Autorka, oprócz rozważań teoretycznych, podjęła próbę zbadania (za pomocą kwestionariusza ankiety), czy i na ile można, poprzez szeroko rozumiany system edukacji, oddziaływać na postawy przedsiębiorcze młodzieży akademickiej, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Autorkę nurtują także inne pytania, np.: Jak studenci oceniają warunki kształtowania postaw przedsiębiorczych w społeczności akademickiej? Czy studia wyższe wpływają na kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów? A jeżeli tak, to który sposób bardziej wpływa na kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów, czy np. przekazywane zagadnienia teoretyczne, czy praktyczne? Czy ankietowani studenci należą do jakiejś organizacji studenckiej? Czy studenci biorą aktywny udział w organizowanych przez uczelnię inicjatywach związanych z przedsiębiorczością, np. dniach przedsiębiorczości, kołach zainteresowań, wymianie międzynarodowej studentów, warsztatach kreatywności? Studentów poproszono także o wskazanie właściwych dla nich charakterystyk, np.: czy są (lub nie) osobami kreatywnymi, czy podejmują (lub nie) nowe wyzwania. Ponadto mając na uwadze fakt, iż postawy przedsiębiorcze bezpośrednio przekładają się na działalność gospodarczą, zapytano studentów, czy po ukończeniu studiów planują podjąć konkretną działalność gospodarczą. Uzyskane od studentów opinie pozwolą udzielić odpowiedzi na powyższe pytania dotyczące postaw przedsiębiorczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to identify the opportunities of developing entrepreneurial attitudes among final year students of a public university. In addition to theoretical reflections, the author has attempted to investigate (using a questionnaire) whether and to what extent it is possible to affect students' entrepreneurial attitudes through a broadly understood education system, and, if it is possible, how it can be achieved. The author is bothered by other questions as well, such as: How do students evaluate the conditions shaping entrepreneurial attitudes in the academic community? Does higher education influence the development of entrepreneurial attitudes of students? And if so, which way has a greater influence on the development of students' entrepreneurial attitudes, for example, theoretical knowledge or practical issues? Are the students taking part in the survey members of student organizations? Do students take an active part in initiatives organized by their university and related to entrepreneurship, such as an entrepreneurship day, student associations, international exchange programs or creativity workshops? Students were also asked to pinpoint their characteristic features, for example, whether they are (or not) creative individuals, or whether (or not) they undertake new challenges. Moreover, given the fact that entrepreneurial attitudes directly translate into economic activity, students were asked whether they intended to start their own businesses. The results of the study will help answer the above questions about entrepreneurial attitudes .(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojewska B., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy przedsiębiorczości regionalnej, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 2. Bourn D., Global skills: From economic competitiveness to cultural understanding and critical pedagogy, "Critical Literacy: Theories and Practices", vol. 6, no. 1(2011).
 3. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 4. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 5. Czaja I., Przedsiębiorczość sektora prywatnego w Polsce (ogólna charakterystyka za lata 1990-1998), w: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, red. J. Targalski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 6. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 7. Gancarczyk M., Gancarczyk J., Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim, Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków 2008.
 8. Jankiewicz S., Przedsiębiorczość - podstawowy czynnik wzrostu konkurencyjności gospodarki Polski, w: Przedsiębiorczość w edukacji, red. A. Andrzejczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 9. Klimek J., A co z naszą przedsiębiorczością?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 10. Kudłacz T., Reśko D., Ocena rozwoju przedsiębiorczości w subregionie sądeckim w latach 2001 - 2004, w: Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego, red. A. Rybarski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006.
 11. Myers D.G., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 12. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 13. Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2012, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 14. Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 15. Roman A., Roman M.Ł., Roman B.K., Roman K.K., Drewnowski M., Istota przedsiębiorczości w gospodarce, w: Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie, red. A. Roman, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005.
 16. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 17. Wach K., Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zeszyty Naukowe nr 769. Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 18. Żur A., Przedsiębiorczość organizacyjna jako strategia uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku, w: Zeszyty Naukowe nr 769. Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu