BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcisz Joanna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Title
Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
Implementing the National Qualifications Framework (KRK) into Tertiary Education Institutions and Shaping the Basis of Entrepreneurship in the Opinion of University Students
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 203-220, wykr., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość, Młodzież
Higher education, Entrepreneurship, Youth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy wybranej problematyki związanej z wpływem uczelni wyższej na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. W opracowaniu, oprócz aspektów teoretycznych związanych z przeobrażeniami, jakie dokonały się w ciągu ostatnich kilku ostatnich lat w polskim szkolnictwie wyższym, a zwłaszcza wynikającymi z wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, opisano także kwestie empiryczne odnoszące się do opisywanego tematu, na podstawie wyników badań własnych.(abstrakt oryginalny)

This paper presents selected issues connected with the impact of a tertiary education institution on the development of entrepreneurial attitudes among young people. Apart from dealing with theoretical aspects concerning the transformations that have taken place over the past few years in Polish higher education system, particularly the ones arising from the implementation of the National Qualifications Framework for Higher Education, the study presents empirical evidence related to the topic and based on the author's own study.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Autonomia programowania uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, red. E. Chmielecka, Warszawa 2010, .
 2. Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie z dnia 19.06.1999 r.
 3. Druckner P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Entrepreneurship in higher education, especially with non-business studies, Final report of the Expert Group, European Commission - Enterprise and Industry Directorate-General, Brussels - March 2008.
 5. Kraj K.M., Enterprise performance management - nowe wsparcie dla przedsiębiorczości korporacyjnej w warunkach globalizacji, w: Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 11.
 6. Marszałek A., Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów, "E-mentor", nr 3 (45)/2012, .
 7. Marszałek A., Wyzwania stojące przed systemem szkolnictwa wyższego w Europie, "E-mentor", nr 1 (38)/2011, .
 8. Mierzwa, O., Doświadczenie czy wykształcenie? Polski rynek pracy ludzi młodych - eksperyment korespondencyjny, "Bank i Kredyt", 1/2012, s. 28.
 9. Piróg D., Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy. Dylematy współczesnego rynku pracy, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" nr 160, 2013, s. 131-138.
 10. Płaziak M. i Rachwał T., Enterpreneurship Courses in Spatial Mamagement Studies in Polish Universities, "Procedia - Socian and Behavioral Sciences", vol. 110, 2014, s. 710-718.
 11. Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej, w: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, red. B. Muchacka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 427-434.
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. 2011, Nr 253, poz. 1520.
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia, Dz.U. 2011, Nr 253, poz. 1521.
 14. Safin K., Przedsiębiorcze zachowania studentów - stan i konsekwencje dla dydaktyki, "Horyzonty Wychowania" 2014, vol. 13, no. 26, s. 327-341.
 15. Thieme J.K, Szkolnictwo wyższe, Wyzwania XXI wieku. Polska - Europa - USA, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 16. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r., Nr 84, poz. 455.
 17. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, Nr 164, poz. 1365.
 18. Volkmann Ch. i in., Educating the Next Wave of Entrepreneurs. Unlocking Entrepreneurial Capabilities to Meet the Global Challenges of the 21st Century. A Report of the Global Education Initiative, World Economic Forum, Geneva.
 19. Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013/9, s. 246-257
 20. Wach K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 200.
 21. Women in Business. Policies to Support Women's Entrepreneurship Development in the MENA Region, OECD, 2012.
 22. Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.
 23. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dz.U. L 394 z 30.12.2006.
 24. Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2012/8, s. 10-23.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu