BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woroniecki Paweł Marek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Prawne ramy działalności przedsiębiorców w sferze akademickiej
Legal Frames of Entrepreneurs' Activity in the Academic Sphere
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 221-236, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Nauka, Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorca, Komercjalizacja, Spółki
Science, Higher education, Entrepreneur, Commercialization, Companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wyższe uczelnie posiadają pewne prawne instrumenty, które dają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez studentów oraz pracowników naukowych. Jednocześnie wspomniane wyżej rozwiązania prawne mogą być pomocne w budowaniu właściwych zachowań biznesowych. Przedstawienie tych instrumentów stanowi główny cel opracowania. Przede wszystkim należy pamiętać, że art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym pozwala na prowadzenie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w celu przenoszenia wyników badań naukowych do gospodarki oraz po to, aby lepiej wykorzystywać akademicki potencjał intelektualny i techniczny. Co więcej, polski ustawodawca zawarł w art. 86a ust. 1 tej samej ustawy zezwolenie na tworzenie specjalnych spółek (mogą to być spółki akcyjne albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) celem komercjalizacji efektów zarówno prowadzonych analiz naukowych, jak i prac rozwojowych(abstrakt oryginalny)

Tertiary education institutions have certain legal instruments which allow students and academic teachers to conduct business activity. At the same time the above mentioned legal solutions can be helpful in developing proper business behaviours. The presentation of these instruments is the main aim of the paper. First of all, it should be remembered that article 86 item 1 of the Higher Education Law Act of 27th of July 2005 allows for conducting academic incubators of entrepreneurship in order to transmit the results of scientific research to economy and with the object of achieving better exploitation of academic intellectual and technical potential. What is more, the Polish legislature included in article 86a item 1 of the same Act grants permission for creating special companies (a stock company or a limited liability company) in order to commercialize the results of scientific analysis as well as developmental work.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom I, Komentarz do art. 1-300 k.s.h., Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
  2. Kosikowski C., Sektor finansów publicznych w Polsce, Wydanie I, Wolters Kluwer Polska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
  3. Młodzikowska D., Lundén B., Jednoosobowa firma. Jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, Wydawnictwo BL Info Polska Sp. z o.o., Gdańsk 2011.
  4. Napiecek R., Efektywność ekonomiczna uczelni wyższych w ramach prawnie obowiązujących kryteriów oceny ich działania, w: Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, red. J. Pakuła, Eikon Studio, Toruń 2013.
  5. Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Naukowa Oficyna Wydawnicza, Katowice 1997.
  6. Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
  7. Pradela A., Rola systemu poradnictwa zawodowego w edukacji i tworzeniu inicjatyw klastrowych w systemie oświaty na przykładzie miast: Zabrza, Gliwic i Rybnika, w: Rola przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, ,,Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013/9, Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o., Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2013.
  8. Sieczek E., System szkolnictwa wyższego, w: Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. naukowa W. Sanetra, M. Wierzbowski, Wydawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2013.
  9. Tokarski M., Przedsiębiorczość akademicka źródłem innowacji dla regionu kujawsko-pomorskiego, w: Rola przedsiębiorczości w edukacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał, ,,Przedsiębiorczość - Edukacja" 2012/8, Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o., Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2012
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu