BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Współpraca nauki i biznesu w Polsce na przykładzie regionu łódzkiego
Business-Science Cooperation in Poland in the Lodz Region
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 237-248, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wiedza, Innowacje, Przedsiębiorczość, Transfer technologii
Knowledge, Innovations, Entrepreneurship, Technology transfer (TT)
Note
streszcz., summ.
Country
Region łódzki
Lodz region
Abstract
Budowa gospodarki opartej na wiedzy nie jest możliwa bez umiejętności kooperacji i zdolności do transferu wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. Szczególne nadzieje są pokładane w rozwoju nauki, a przede wszystkim umiejętności przekształcania wiedzy w nowe produkty i usługi. Coraz większą rolę odgrywa: wiedza, kreatywność, innowacje, przedsiębiorczość oraz transfer technologii. Szczególne oczekiwania są związane z mechanizmami włączania instytucji naukowych do sfery gospodarczej oraz z budową wielofunkcyjnych relacji z biznesem. Podkreśla się potrzebę pogłębienia integracji tzw. trójkąta wiedzy: nauki, edukacji i innowacyjności, a sektor nauki i badań uznajemy za koło zamachowe gospodarki wiedzy. Celem niniejszego artykułu jest ocena obecnego stanu współpracy sfery nauki i biznesu w Polsce na podstawie wyników przeprowadzonego w 2012 roku badania ankietowego, w ramach project with transnational component "The Co-operation of Science and Business as a Factor Enhancing Innovativeness of the Lodz Region", cofinanced from European Social Fund.(abstrakt oryginalny)

Developing knowledge-based economy is not possible without the ability to cooperate and to transfer knowledge between enterprises and scientific institutions. Great expectations are voiced with regard to the advancement of science, with the emphasis put on the ability to turn knowledge into new products or services. Knowledge, creativity, innovations, entrepreneurship and technology transfer play an increasingly important role. The expectations are connected with mechanisms of including scientific institutions in economic spheres and creating multifunctional business relationships. The necessity of deepening the integration of the so-called knowledge triangle, that is science, education and innovation, is enhanced. Moreover, science and research sector are considered a flywheel of knowledge-based economy. The aim of the paper is the assessment of business-science cooperation in Poland on the basis of the survey carried out in 2012 within the project with transnational component:"The Co-operation of Science and Business as a Factor Enhancing Innovativeness of the Lodz Region", co-financed by the European Union under the European Social Fund.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Matusiak K., Guliński J., System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa - Poznań - Łódź -Wrocław 2010.
  2. Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, red. A. Gabryś, Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2009.
  3. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, red. K. Matusiak, PARP, Warszawa 2010, s.11.
  4. Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.
  5. Science and technology in Poland in 2009, red. M. Mojsiewicz, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2011.
  6. Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, red. K. Santarek, PARP, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu