BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godowska Magdalena (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Uwarunkowania polityczne transferu wiedzy naukowej w Polsce
Political Determinants of Knowledge Transfer in Poland
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 249-269, rys., wykr., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Finansowanie oświaty, Transfer wiedzy, Polityka naukowa państwa
Financing of education system, Knowledge transfer, Research policy of the state
Note
streszcz., summ.
Abstract
Aż do epoki nowożytnej nauka i technika stanowiły odrębne rzeczywistości. Nauka koncentrowała się na problemach teoretycznych, technika na rozwiązywaniu zadań praktycznych. Nowożytność zmieniła ten model: wraz z powstaniem cywilizacji naukowo-technicznej nauka została ściśle sprzęgnięta z techniką, z praktyką życia społeczno-ekonomicznego, a jej zadaniem jest umożliwienie człowiekowi opanowania i podporządkowania otaczającej go rzeczywistości, a także nieograniczonego przekształcania jej zgodnie z potrzebami. W społeczeństwie opartym na wiedzy wykształciła się także tzw. trzecia misja uczelni wyższych, obok tradycyjnej misji nauczania i prowadzenia badań naukowych. Społeczność akademicka stała się odpowiedzialna za dostarczanie społeczeństwu wiedzy naukowej cechującej się użytecznością i przydatnością w rozwiązywaniu problemów społecznych i osiąganiu celów takich jak bezpieczeństwo narodowe czy rozwój gospodarczy. Transfer wiedzy naukowej do otoczenia zewnętrznego - partnerów z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego - staje się coraz ważniejszym zadaniem uniwersytetu przedsiębiorczego. Celem artykułu jest próba diagnozy uwarunkowań politycznych transferu wiedzy naukowej na przykładzie polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ramach reformy nauki w 2010 roku.(abstrakt oryginalny)

In the knowledge society traditional division between science (focused on theoretical problems) and technology (focused on practical problems) has come to an end. Today, science is expected to display not only theoretical and methodological correctness but also a high degree of practical utility. Modern universities are, therefore, obliged to perform the so called third mission, in addition to their traditional didactic responsibility and scientific research. Entrepreneurial university is responsible for delivering scientific knowledge, which can be easily and efficiently used in order to solve practical problems of the society. The aim of the article is to present an in-depth analysis of political determinants of the transfer of scientific knowledge in Poland, including changes introduced by the 2010 science policy reform.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bloom A., Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1997.
 2. Castells M., Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura, t. I: Społeczeństwo Sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J., Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, MNiSW, Warszawa 2007.
 4. Dąbrowa-Szefler M., Polityka naukowa i techniczna w gospodarce rynkowej. Instytucje i mechanizmy, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1993.
 5. Dąbrowa-Szefler M., System nauki i szkolnictwa wyższego. Funkcjonowanie i elementy zarządzania. Podręcznik, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
 6. E. Stawasz, Innowacje i Regionalne Systemy Innowacji, w: Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Stawasz, J. Mertl, Fundacja Inkubator, Łódź 2005.
 7. Etzkowitz H., Leydesdorff L., The dynamics of innovation: from National Systems and ''Mode 2'' to a Triple Helix of university-industry-government relations, "Research Policy" 29 (2000), s. 109-123.
 8. EUROSTAT, Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance, (dostęp: 28.07.2014).
 9. Genua A., Muscio A., The Governance of University Knowledge Transfer: A Critical Review of the Literature, "Minerva" 47 (2009), s. 93-114.
 10. Glikman P., Kwiatkowski S., Determinanty i kierunki polityki naukowej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 1991.
 11. GUS, Nauka i technika w 2011r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 12. GUS, Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 13. GUS, Szkoły wyższe i ich finanse 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 14. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", z dnia 5 listopada 2010 r.
 15. Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. (dostęp: 07.09.2013).
 16. Landry R., Amara N., Ouimet M., Determinants of knowledge transfer: evidence from Canadian university researchers in natural sciences and engineering, "Journal of Technology Transfer" 32 (2007), s. 561-592.
 17. M. Perkmann i in., Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university-industry relations, "Research Policy" 42 (2013), s. 423-442.
 18. MNiSW, Nauka w Polsce 2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2013.
 19. MNiSW, Reforma nauki w Polsce - budujemy na wiedzy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.
 20. UNESCO Global Observatory on Science, Technology and Innovation Policy Instruments GO  SPIN Concept Paper, Paris, October 2011.
 21. UNESCO World Report. Towards Knowledge Societies, UNESCO, Paris 2005.
 22. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618).
 24. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 616).
 25. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617).
 26. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619).
 27. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615).
 28. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
 29. Valimaa J., Hoffman D., Knowledge society discourse and higher education, "Higher Education" 56 (2008) 3, s. 265-285.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu