BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Klaster jako platforma współpracy
Cluster as a Platform for Cooperation Between Business and Tertiary Education
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 271-287, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Klastry, Szkolnictwo wyższe, Współpraca
Business cluster, Higher education, Cooperation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecne uwarunkowania wymuszają na jednostkach naukowo-badawczych konieczność wprowadzania ciągłych zmian i ulepszeń. Konsekwencją tego jest coraz większe zainteresowanie współpracą szkolnictwa wyższego ze sferą szeroko pojętego biznesu oraz poszukiwanie rozwiązań przynoszących obu stronom wymierne korzyści. Jedną z propozycji jest tworzenie klastrów umożliwiających transfer wiedzy ze świata nauki do gospodarki, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w nieustannie zmieniającym się otoczeniu. Celem artykułu jest zaprezentowanie idei tworzenia klastrów wiedzy. Jako ilustrację empiryczną autor wykorzystał Klaster Innowacji w Agrobiznesie, działający przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.(abstrakt oryginalny)

Current conditions require scientific-research institutions to implement constant changes and improvements. The consequence of this situation is the growing interest in the cooperation of the tertiary education with the sphere of broadly understood business and the search for solutions which bring benefits for both sides. Creating clusters is one of the proposals which enables the knowledge transfer from the world of science to the economy and, consequently, strengthen their competitive position in an incessantly changing environment. The purpose of this article is to present the idea of creating clusters. As an empirical illustration the author uses the Agri Innovation Cluster, which operates in the Faculty of Economic Sciences at Warsaw University of Life Sciences.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antczak B., Klaster wiedzy i technologii - uczeń, student, pracownik, w: E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010.
 2. Barthelt H., Malmberg A., Maskell P., Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of Konowledge Creation, "Progress in Human Geography", nr 28 (2004) 1.
 3. Betlej A., Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012.
 4. Brodzicki T., Tamowicz P., Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych, opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji, Gdańsk-Radom 2008.
 5. Cieślik A., Guliński J., Matusiak K.B., Skala-Poźniak A., Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Wydawnictwo PARP, Warszawa-Poznań 2011.
 6. Czakon W., Strukturalne uwarunkowania zarządzania wiedzą w sieciach, "Przegląd Organizacji" 2012/5.
 7. Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S., Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, IBnGR, Gdańsk-Szczecin 2011.
 8. Hans-Dieter E., Knowledge hubs and knowledge clusters: Designing a knowledge architecture for development, Center for Development Research (ZEF), Bonn 2008.
 9. Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009.
 10. Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Instytut Śląski, Opole 2010.
 11. Kładź-Postolska K., Kowalski A.M., Stan rozwoju klastrów w Polsce, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
 12. Kładź-Postolska K., Transfer wiedzy i innowacji w klastrze, w: Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej" 2012/32.
 13. Kładź-Postolska K., Współpraca w klastrach w różnych fazach ich cyklu życia, "Gospodarka Narodowa" 2013/11-12.
 14. Kowalski A.M., Rola klastrów w intensyfikacji współpracy nauki z gospodarka, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
 15. Krzysztofek A., Przedsiębiorczość akademicka jako narzędzie kształtowania rozwoju uczelni, w: Uniwersytet III generacji. Stan i perspektywy rozwoju, red. D. Burawski, Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań 2013.
 16. Kuczewska J., Efekty wewnętrzne współpracy w klastrach, Analizy i Opracowania KEIE UG, nr 5 (2011) 2.
 17. Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 18. Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, London 1966.
 19. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010.
 20. Measuring Innovation: A New Perspective, OECD, 2010.
 21. Nowacki F., Aktywność przedsiębiorcza uniwersytetu III generacji - uniwersytet czy przedsiębiorstwo?, w: Uniwersytet III generacji. Stan i perspektywy rozwoju, red. D. Burawski, Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań 2013.
 22. Pacholski L.M., Klastry a wzrost wartości firmy w regionie, w: Struktury klastrowe i ich funkcjonowanie, red. M.K. Wyrwicka, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań 2009.
 23. Porter M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 24. Runiewicz-Wardyn M., Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra Route 128, "Master of Business Administration", nr 114 (2011) 4.
 25. Szczupska M., Grzelak P., Jarzębowski S., Klaster jako potencjał na przyszłość - studium przypadku, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2012/100.
 26. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), art. 4.,
 27. Wissema J.G., TECHNOSTARTERZY dlaczego i jak?, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2005.
 28. Wójcik-Augustyniak M., Klaster edukacyjny w Siedlcach, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej: Administracja i Zarządzanie", nr 83 (2009) 10.
 29. Zagórska R., Proces rozwoju klastrów badawczych w Polsce, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu