BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solińska Urszula (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Title
Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako przygotowanie do aktywności na rynku pracy
Shaping Entrepreneurial Attitudes among Secondary School Students in Preparation for the Labor Market Activity
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 303-316, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Szkolnictwo państwowe, Młodzież, Rynek pracy
Entrepreneurship, State education, Youth, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Szkoła w XXI wieku nastawiona jest nie tylko na działalność dydaktyczną, ale także na kształtowanie umiejętności przydatnych w społeczeństwie opartym na wiedzy. Celem referatu jest ukazanie wagi kształtowania postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w odniesieniu do aktualnych wymogów rynku pracy. W pierwszej części referatu opisano czym charakteryzuje się postawa przedsiębiorczości - jakie cechy posiada człowiek przedsiębiorczy, na czym polega kształtowanie takiej postawy oraz czemu służy takie działanie. Następnie analizowane są sposoby promowania przez szkołę postawy przedsiębiorczości u uczniów oraz jakie praktyczne umiejętności nabywają w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w życiu szkoły. W dalszej części pracy przedstawiono sposoby kształtowania postawy przedsiębiorczości, rolę nauczyciela w tym procesie oraz przedsiębiorcze podejście do kształcenia. Ważnym elementem jest wyróżnienie jakie stoją przeszkody w kształtowaniu takiej postawy - ograniczenia wynikające z programu nauczania, nieodpowiednia postawa nauczyciela w stosunku do ucznia oraz procesu nauczania, czy też marginalizacja przedmiotu przedsiębiorczość. Ostatnia cześć referatu jest poświęcona umiejętnościom aktualnie najbardziej pożądanym na rynku pracy oraz zaproponowane zostają wskazówki, dotyczące tego, w jaki sposób szkoła mogłaby efektywniej wdrażać uczniów do aktywnego uczestnictwa w nim.(abstrakt oryginalny)

The School is, in the twenty-first century, geared not only for teaching, but also to develop skills useful in a society based on knowledge. The aim of the article is to show the importance of developing entrepreneurial attitudes among secondary school students in relation to the current requirements of the labor market. In the first part of the article the author describes what characterizes the attitude of entrepreneurship - what qualities a man enterprising, what is the formation of such an attitude, and what is an effect. Then the author analyzed ways to promote entrepreneurial attitudes by school pupils and the practical skills they acquire during the course and during participation in school life. In the following part of the paper the author presents ways of shaping entrepreneurial attitudes, the role of the teacher in this process and an entrepreneurial approach to education. An important element is to identify the obstacles that stand in the formation of such attitudes - the restrictions resulting from the curriculum, poor attitude of the teacher in relation to the learner and the learning process, or the marginalization basics of entrepreneurship. The last part of the article is devoted to the skills currently most desirable in the labor market and are offered guidance as to how the school could effectively implement the students to actively participate in it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowski T., "Przedsiębiorczość" - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji, "Przedsiębiorczość-Edukacja" (2007) 3, s. 196-203.
 2. Brzozowski T., Status przedsiębiorczości w warunkach kryzysu edukacji, "Przedsiębiorczość-Edukacja" (2013) 9, s. 258-272.
 3. Cotton J., Enterprise Education Experience, Durham University Business School. Materiały na kurs, Durham 1996.
 4. Heinonen J., Poikkijoki S.A., An Entrepreneurial Directed Approach to Entrepreneurship Education: Mission Impossible?, "Journal of Management Development, 25 (2006) 1, s. 80-94.
 5. Kilar W., Kurek S., Rachwał T., Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych, "Przedsiębiorczość-Edukacja"(2013) 9, s. 273-288.
 6. Kurek S., Rachwał T., Szubert M., Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI, "Przedsiębiorczość-Edukacja" (2012) 8, s. 24-36.
 7. Niesłuchowski M., Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych - Krok w przedsiębiorczość, http://www.nowaera.pl/index2.php?option=com_pomoce&format=raw&task=ajax&id=6&pid=12817 pobrano dnia 13.05.2014.
 8. Pielak E., Przedsiębiorczość w edukacji szkolnej, w: W kręgu wychowania i pracy, red. L. Marszałek, A. Solak, Wyd. LABOR, Warszawa 2010.
 9. Rachwał T., Jestem przedsiębiorczy - kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi. O projekcie, Poznań 2013.
 10. Rachwał T., Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 roku w ramach reformy systemu edukacji), "Przedsiębiorczość - Edukacja" (2009) 5, s. 349-371.
 11. Rożnowski B., Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży, Wyd. KUL. Lublin 2009.
 12. Tracz M., Rola i znaczenie podstaw przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym, "Przedsiębiorczość-Edukacja" (2006) 2, s. 222-225.
 13. Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość-Edukacja" (2013) 9, s. 246-257.
 14. Wąsik H., Nauczanie przedsiębiorczości w kontekście integracji europejskiej, w: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, "Przedsiębiorczość-Edukacja" (2010) 6, s. 486-492.
 15. Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja" (2012) 8, s. 10-23.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu