BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciborowski Robert (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Kapitał jako czynnik postępu technicznego - wybrane aspekty
Capital as a Factor of Technological Change - some Issues
Source
Ekonomia XXI Wieku, 2015, nr 3 (7), s. 9-29, rys., bibliogr. 36 poz.
Economics of the 21st Century
Keyword
Kapitał społeczny, Postęp techniczny, Akumulacja kapitału
Social capital, Technical progress, Capital formation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Modele akumulacji kapitału pokazują, że dobra kapitałowe mają jednakową produktywność, a za ich pomocą można wytwarzać dobra o podobnej jakości. Jednak w miarę postępu technicznego produktywność rośnie, a jakość dóbr będzie wyższa. Akumulacja kapitału determinuje postęp techniczny i odwrotnie - postęp techniczny tworzy gospodarcze możliwości akumulacji. Kapitał i stopień jego wykorzystania mają bezpośredni wpływ na możliwości technologiczne gospodarki, tworząc warunki do osiągania coraz wyższego poziomu rozwoju gospodarczego. W różnych okresach i podejściach ekonomicznych rola kapitału ewoluowała, ale zawsze stanowił on kluczowy czynnik wzrostu i rozwoju. Zmiany w jego strukturze i charakterze bezpośrednio decydują o skuteczności postępu technicznego, odzwierciedlanej w stopie zysku i poziomie oszczędności. A to z kolei wpływa na poziom akumulacji kapitału. Gospodarki o wysokim poziomie akumulacji mogą podążać ścieżką rozwoju opartą na innowacjach, pozostałe powinny stworzyć mechanizmy jego pozyskiwania. Jest to tym trudniejsze, że w wielu krajach kapitał jest niszczony inflacją i długiem publicznym, ograniczając branże produkujące dobra kapitałowe. Wykorzystanie procesów innowacyjnych w szerszym stopniu potrzebuje zasobów kapitałowych. Może się to dokonywać poprzez zmniejszanie ograniczeń i kosztów pozyskiwania i utrzymywania kapitału.(abstrakt oryginalny)

Models of accumulation show that capital goods have equal productivity and using them goods having similar quality can be produced. However, productivity increases together with technological change and the quality of goods gets higher. Capital accumulation influences technological change and technological change creates terms of new accumulation. Capital and the degree of its utilization have direct influence on technological capabilities of economy creating terms of faster economic development. The role of capital in different periods and economic approach evaluated but it was always a key factor of economic growth. Changes in the structure and character of capital directly decide about the efficiency of technological change reflected in the rate of profits and the level of savings, which influences the level of capital accumulation. High-level accumulation economies can pursue growth based on innovation, others have to find sources of capital gain. It is difficult because in a lot of countries a huge part of capital is wasted by inflation and public debt limiting sectors producing tangible goods. The use of innovation processes needs more widely capital resources. It may be accomplished through the reduction of constraints and the costs of raising and holding capital.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arrow J.K., 1962, The economic implications of learning by doing, Review of Economic Studies, vol. 29.
 2. Fiedor B., 1986, Neoklasyczna teoria postępu technicznego. Próba systematyzacji i krytycznej analizy, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 3. Fillieule R., 2005, The "Values-Riches" Model: An alternative to Garrison's Model in Austrian macroeconomics of growth and cycles, The Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 8, no. 2, s. 3-19.
 4. Godłów-Legiędź J., 1992, Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, PWN, Warszawa.
 5. Grossman G.M., 1996, Economic Growth: Theory and Evidence, E. Elgar Publishing, Brookfield.
 6. Grossman G.M., Helpman E., 1991, Innovation and Growth in The Global Economy, MIT Press, Cambridge.
 7. Hansen G.D., Prescott E.C., 2002, Malthus to Solow, American Economic Review, vol. 92.
 8. Hayek von F., 2003, Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków.
 9. Hayek von F., 2009, The Pure Theory of Capital, L. von Mises Institute, Auburn, s. 48.
 10. Hoppe H.H., 2006, Demokracja. Bóg, który zawiódł, Fijor Publishing, Warszawa, s. 33.
 11. Jevons S., 1888, The Theory of Political Economy, Macmillan London, s. 7, www.econlib.org.
 12. Kuznets S., 1930, Secular Movements in Production and Prices, Riverside Press, Boston.
 13. Lucas R., 1988, On the Mechanisms of Economic Development, Journal of Monetary Economics, no. 22.
 14. Mansfield E., 1995, Innovation, Technology and the Economy, Edward Elgar, Aldershot.
 15. Marshall A., 1920, Principles of Economics, MacMillan London, www.econlib.org.
 16. Menger C., 2014, Zasady ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa, s. 68-69.
 17. Mises von L., 2007, Ludzkie działanie, IM Warszawa, s. 411.
 18. Nelson R., Phelps E., 1966, Investments in humans, technological diffusion and economic growth, American Economic Review, vol. 61.
 19. Parente S.L., Prescott E.C., 2000, Barriers to Riches, MIT Press, Cambridge.
 20. Phelps E., 1966, Models of technical progress and the golden rule of research, Review of Economic Studies, vol. 33.
 21. Rebelo S., 1991, Long-run policy analysis and long-run growth, Journal of Political Economy, vol. 99.
 22. Reisman G., 2015, Kapitał i kapitalizm XXI wieku, Fijor Publishing, Warszawa, s. 49.
 23. Romer P., 1990, Endogenous technological change, Journal of Political Economy, vol. 98.
 24. Romer P., 1986, Increasing returns and long run growth, Journal of Political Economy, vol. 94.
 25. Rosenberg N., 1982, Inside the Black Box. Technology and Economics, Cambridge University Press.
 26. Rosenberg N., Birdzell L.E., 1994, Historia kapitalizmu, Znak, Kraków.
 27. Rostow W.W., 1960, The Stages of Economic Growth: a Non-Communist Manifesto, Cambridge University Press.
 28. Schmookler J., 1966, Invention and Economic Growth, Harvard University Press.
 29. Schumpeter J.A., 1939, Bussiness Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of Capitalist Process, vol. 1, Porcupine Press, London.
 30. Silverberg G., Soete L., 1994, The Economics of Growth and Technical Change, Edward Elgar, Brookfield.
 31. Smith A., 1904, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London Methuen, www.econlib.org.
 32. Solow R., 1967, Some Recent Developments in the Theory of Production, The Theory and Empirical Analysis of Production, McMillan, New York.
 33. Solow R., 1957, Technical change and the aggregate production function, Review of Economics and Statistics, vol. 39.
 34. Tunzelmann von N., 1995, Technology and Industrial Progress, Edward Elgar, Aldershot, s. 20-26.
 35. Uzawa H., 1965, Optimum technical change in an aggregative model of economic growth, International Economic Review, vol. 6.
 36. Ziesemer T., 1993, Endogenous growth with public factors and heterogeneous human capital producers, MERIT, Maastricht.
Cited by
Show
ISSN
2353-8929
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2015.3.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu