BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Grzegorz
Title
Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej
The Treaty with Schengen as regarding selected aspects of internal policy of European Union states
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 2002, nr 5, s. 77-83
Issue title
Procesy integracji z Unią Europejską
Keyword
Układ z Schengen, Polityka wewnętrzna, Wymiar sprawiedliwości, Swoboda przepływu osób w UE, Zwalczanie terroryzmu, Przestępczość zorganizowana, Sądownictwo
Schengen Agreement, Domestic policy, Judiciary, Freedom of movement for persons in the EU, Combating terrorism, Organised crime, Judicature
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autor artykułu podejmuje próbę scharakteryzowania problematyki współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki wewnętrznej, skupiając się na zagadnieniach dotyczących zwalczania terroryzmu i przestępczości międzynarodowej, współpracy systemów sądowniczych członków UE oraz wprowadzenia swobodnego przepływu ludności na obszarze UE poprzez zniesienie granic wewnętrznych, przy jednoczesnym zaostrzeniu kontroli celnej na granicach zewnętrznych Unii. Artykuł ze względu na ograniczoną objętość, sygnalizuje jedynie najistotniejsze zagadnienia tej tematyki, nakreślając m.in. ramy procesu wypracowywania wspólnej polityki wewnętrznej przez państwa UE, który znalazł swój wyraz w umowach podpisanych w Schengen w 1985 i 1990 roku. Najszerzej w opracowaniu został omówiony pierwszy układ z Schengen, ze względu na jego inicjującą rolę w procesie tworzenia wspólnej polityki wewnętrznej w ramach III filaru Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The author of this article tries to present and describe the problems connected with the cooperation developed by the Member States of the European Union as far as their common inner policy is concerned. He is mainly preoccupied with the fight against terrorism, international crimes, cooperation of the judicial systems of the EU Member States, as well as with introducing the freedom of movement for people within the EU by abolishing its inner borders and simultaneous tightening of the customs procedures at the EU external borders. Due to its limited length, the article highlights only the most important problems in this field. Among others it outlines the scope of the process of developing the common inner policy by the Member Sates, as presented in the Treaties of Schengen from 1985 and 1990. In this article special attention was paid to the first Treaty of Schengen due to its important role of a document initiating the process of developing the common inner policy within the third pillar of the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. International Encyclopedia of Terrorism, Chicago & London 1997
  2. Dokumenty Europejskie, tom II, (opr.) Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E., Wydawnictwo "Morpol", Lublin 1999;
  3. Traktaty europejskie, (opr.) Wojtaszek-Mik E., Mik C., Zakamycze 2000;
  4. Układ z Schengen. Współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht, (red.) Beczała J., Instytut Europejski, Łódź 1998
  5. Bidzińska-Jakubowska B., Unia Europejska. Instytucje, porządek prawny, polityki wspólne, integracja Polski z UE, Uniwersytet Opolski, Opole 2000;
  6. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Wydawnictwo Studio EMKA Ltd, Warszawa 1998;
  7. Myszona K., Wprowadzenie do prawa wspólnotowego po Traktacie Amsterdamskim, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Warszawa - Poznań 2000;
  8. Noble A., Przewodnik po Unii Europejskiej. Od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu, Książka i Wiedza, Warszawa 1998;
  9. Popiuk-Rysińska I., Unia Europejska. Geneza, kształt i konsekwencje integracji, WSiP, Warszawa 1998;
Cited by
Show
ISSN
1509-1201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu