BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domański Roman (Poznan School of Logistics), Fertsch Marek (Poznan School of Logistics)
Title
Integration of Production and Supply in the Lean Manufacturing Conditions According to The Lot for Lot Method Logic - Results of Research
Integracja produkcji i zaopatrzenia w warunkach szczupłego wytwarzania według logiki metody partia na partię - wyniki badań
Integration von Fertigung und Versorgung in Der Schlanken Produktion Gemäß der Logik Nach der Methode Losgröße Auf Losgröße - Forschungsergebnisse
Source
LogForum, 2015, vol. 11, nr 4, s. 351-358, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
System wytwórczy, Zaopatrzenie, Produkcja
Manufacturing system, Supplies, Production
Note
This paper has been the result of the study conducted within the grant by the Ministry of Science and Higher Education entitled "Modelling of economic order quantity in the supply chain" (project No. KSL 1/15) pursued at the Poznań School of Logistics in Poznań.
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
  Wstęp: Przeprowadzone badania literaturowe oraz obserwacje praktyk biznesowych wskazują, iż integracja sfery produkcji ze sferą zaopatrzenia stanowi narzędziowo mało zagospodarowany obszar nauki. Autor zauważa, iż publikacje dotyczące integracji koncentrują się najczęściej na wybranych aspektach szczegółowych i mają raczej charakter postulatywny. Obserwuje się jednocześnie brak propozycji konkretnych rozwiązań utylitarnych (instrumenty) możliwych do biznesowego stosowania.
  Metody: Prace badawcze prowadzono na przestrzeni lat 2009-2010 w jednym z wielkopolskich przedsiębiorstw zaliczanych do branży obróbki mechanicznej. Rozwiązanie problemu badawczego nastąpiło w oparciu o autorską koncepcję - model integracji. Opierając się na warunkach wybranego przedsiębiorstwa (dane przemysłowe), dokonano budowy i weryfikacji kosztowej koncepcji rozwiązania (studium przypadku).
  Wyniki: W całym zbiorze wyselekcjonowanych indeksów materiałowych wykazano połowiczną sprawdzalność wyników (choć w dwóch z trzech przypadków różnice kosztowe na niekorzyść metody partia na partię były niewielkie). W przypadku struktury rozpatrywanego asortymentu, dla pozycji typowo charakterystycznych dla metody PnP (grupa AX), uzyskano znaczącą zgodność wyników rzędu 67%.
  Wnioski: Sformułowany problem badawczy i wynik jego rozwiązania (zaledwie 6 pozycji materiałowych), stawiają duże wymagania (ortodoksyjność) co do warunków wdrożenia. Koncepcja rozwiązania ma w obranych warunkach organizacyjnych (badane przedsiębiorstwo) wąski obszar stosowania. Należałoby to potwierdzić niezależnymi badaniami tego typu w innych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)


  Background: The review of literature and observations of business practice indicate that integration of production and supply is not a well-developed area of science. The author notes that the publications on the integration most often focus on selected detailed aspects and are rather postulative in character. This is accompanied by absence of specific utilitarian solutions (tools) which could be used in business practice.
  Methods: The research was conducted between 2009 and 2010 in a company in Wielkopolska which operates in the machining sector. The solution of the research problem is based on the author's own concept - the integration model. The cost concept of the solution was built and verified (case study) on the basis of conditions of a given enterprise (industrial data).
  Results: Partial verifiability of results was proved in the entire set of selected material indexes (although in two cases out of three the costs differences to the disadvantage of the lot-for-lot method were small). In case of structure of studied product range, a significant conformity of results in the order of 67% was achieved for items typically characteristic for the LfL method (group AX).
  Conclusions: The formulated research problem and the result of its solution (only 6 material items) demand a lot (orthodoxy) in terms of implementation conditions. The concept of the solution has a narrow field of application in the selected organizational conditions (studied enterprise). It should be verified by independent studies of this kind at other enterprises. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cyplik P., 2005, Zastosowanie klasycznych metod zarządzania zapasami do optymalizacji zapasów magazynowych - case study [An application of spare suppliers management for warehouse supplies optimization using classical methods - case study], LogForum, 1, 3, 4, http://www.logforum.net/vol1/issue3/no4/1_3_4_05.pdf.
 2. Domański R., 2013, Model integracji produkcji i zaopatrzenia w przemyśle według koncepcji lean manufacturing [The model of production and supply integration in the industry according to lean manufacturing conception], Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (rozprawy doktorskie), http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/330819.
 3. Domański R., Cyplik P., Hadaś Ł., Pruska Ż., 2011, Wpływ rozwiązań organizacyjnych na model prowadzenia działalności wytwórczej - case study [Impact of organizational solutions on the model of manufacturing business - case study], Logistyka, 5, CD.
 4. Domański R., Hadaś Ł., 2008, Technological and organizational similarity coefficient (α) as a basis for value streams in lean production, LogForum, 4, 2, 3, http://www.logforum.net/vol4/issue2/no4/4_2_4_2008.pdf.
 5. Fertsch M., 2010, Logistyka produkcji. Miejsce logistyki we współczesnym zarządzaniu produkcją [Place of logistics in the modern production management] w: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., (red.) Logistyka produkcji. Teoria i praktyka [Logistics of production. Theory and practice], Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 6. Fertsch M., 2003, Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach [Basics of material flow management in the examples], Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 7. Głowacka-Fertsch D., Fertsch M., 2004, Zarządzanie produkcją [Production management], Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 8. Harris R., Harris Ch., Wilson E., 2003, Making materials flow, The Lean Enterprise Institute, Brookline Massachusetts USA.
 9. Krzyżaniak S., 2003, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach [Basics of inventory management in the examples], Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 10. Orlicky J., 1975, Materials requirements planning, Mc Graw - Hill Book Company, New York.
 11. Rother M., Shook J., 1998, Learning to see. Value stream mapping to create value and eliminate muda, The Lean Enterprise Institute, Brookline Massachusetts USA.
 12. Rother M., Harris R., 2001, Creating continuous flow, The Lean Enterprise Institute, Brookline Massachusetts USA.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu