BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbierowski Przemysław (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Entrepreneurial Education in Poland in the Context of an Institutional Profile and an International Comparison of Entrepreneurial Activity
Edukacja przedsiębiorczości w Polsce w kontekście profilu instytucjonalnego i międzynarodowego porównania działalności przedsiębiorczej
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 73-89, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Edukacja, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe, Edukacja przedsiębiorcza
Education, Entrepreneurship, Higher education, Entrepreneurial education
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł prezentuje aktualny stan edukacji przedsiębiorczości w Polsce w kontekście porównania międzynarodowego poziomu przedsiębiorczości oraz otoczenia przedsiębiorczości. Uwarunkowania przedsiębiorczości zostały zaprezentowane przy wykorzystaniu krajowego profilu instytucjonalnego dla przedsiębiorczości, a porównanie międzynarodowe za pomocą wyników Globalnego Monitora Przedsiębiorczości. Artykuł ocenia poziom efektywności przedsiębiorczości w polskim systemie edukacji wyższej poprzez zestawienie obecnych programów w wiodących instytucjach. Działalność centralnych instytucji rządowych, głównie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, również została oceniona. Dostępność programów przedsiębiorczości na uczelniach scharakteryzowano na podstawie analizy celów i treści ich nauczania. Wynikiem analizy jest konkluzja, że programy nauczania przedsiębiorczości są szeroko dostępne, również biorąc pod uwagę dostępność geograficzną. Ponadto zostało stwierdzone, że treść kursów jest bardziej nakierowana na zarządzanie małymi i średnimi firmami niż na proces rozpoczynania działalności. Zidentyfikowana została również potrzeba dalszych badań nad rezultatami nauczania.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the actual state of entrepreneurship education in Poland in the context of the level of entrepreneurship compared to other countries and the environment for entrepreneurship. The environment for entrepreneurship is presented using the country institutional profile for entrepreneurship and the international comparison uses Global Entrepreneurship Monitor data. The study evaluates the level of effectiveness of entrepreneurship education in Poland's higher economic system by contrasting the current undergraduate and postgraduate programs in leading institutions. The activities of central government institutions, mainly the Ministry of Science and Higher Education are also evaluated. Thereafter, the availability of entrepreneurship programs at the universities is appraised followed by an analysis of the objectives and content of leading programs. The study found that entrepreneurship education programmes were widely available with effective regional coverage. Moreover, the study found that the content of courses was directed towards managing small businesses as opposed to the start-up process. The study recognized the need for further research to explore the impact of such courses.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bosma N., Vennekers S., Amoros J.E., Global Entrepreneurship Monitor: 2011 Extended Report: Entrepreneurs and Entrepreneurial Employees across the Globe, GERA, Babson Park 2012.
  2. Bratnicki M., Zbierowski P., Wielgus M., Institutional Profile for Entrepreneurship: A Cross-Country Analysis, "Management" 7 (2003) 1, pp. 7-16.
  3. Busenitz, L.W., Gomez C., Spencer J.W., Country Institutional Profiles: Unlocking Entrepreneurial Phenomena, "Academy of Management Journal", 43 (2000) 5, pp. 994-1003.
  4. Jelonek M., Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki: Raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego", PARP, Warsaw 2011.
  5. Jones P., Miller C., Jones A., Packham G., Pickernell D., Zbierowski P., Attitudes and Motivations of Polish Students towards Entrepreneurial Activity, "Education + Training" 53 (2011) 5, pp. 416-432.
  6. Karmańska A., Macioł S., Studia pierwszego i drugiego stopnia w SGH, SGH, Warsaw 2012.
  7. Kierulff H.E., Entrepreneurship in Poland: Findings from the Field, "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing" 15 (2005) 1, pp. 93-98.
  8. Packham G., Jones P., Miller C., Pickernell D., Thomas B., Attitudes towards Entrepreneurship Education: a Comparative Analysis, "Education + Training" 52 (2010) 8/9, pp. 568-586.
  9. Węcławska D., Zadura-Lichota P., Wpływ edukacji na postawy przedsiębiorcze i przygotowanie młodych Polaków do prowadzenia działalności gospodarczej, in: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, ed. A. Wilmańska, PARP, Warsaw 2010.
  10. Zbierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., Global Entrepreneurship Monitor - Poland, PARP, Warsaw 2012.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu