BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daszkiewicz Nelly (Politechnika Gdańska)
Title
Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development
Edukacja jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 165-177, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorca, Edukacja
Entrepreneurship, Entrepreneur, Education
Note
summ., streszcz.
Abstract
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie roli edukacji, a w szcze gólności edukacji przedsiębiorczej w rozwoju przedsiębiorczości. Arty kuł ma charakter teoretyczny i obejmuje przegląd literatury przedmiotu oraz dwóch najważniejszych raportów (Global Entrepreneurship Moni tor oraz WEF Global Education Initiative) z zakresu przedsiębiorczości i edukacji przedsiębiorczej. Problemy poruszane w tekście obejmują teoretyczne aspekty przedsiębiorczości i przedsiębiorcy, podejścia do przedsiębiorczości, kierunki badań nad przedsiębiorczością oraz rolę edukacji w procesie przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto w artykule przestawione zostały międzynarodowe badania komparatystyczne przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem czynnika edukacji w procesie przedsiębiorczym oraz wybrane wyniki badań dotyczące wpływu edukacji na przedsiębiorczość. Tekst kończą wnioski podsumowujące.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper is to present the role of education, particularly entrepreneurial education for entrepreneurship develop ment. The paper is theoretical and includes both a literature review and two important world reports (Global Entrepreneurship Monitor and WEF Global Education Initiative) on entrepreneurship and entrepreneurial education. The problems discussed in the article embrace theoreti cal aspects of entrepreneurship and the entrepreneur, the approach to entrepreneurship, directions of research on entrepreneurship and the role of education in the entrepreneurial process and entrepreneurship development. It also presents international comparative studies of en trepreneurship with a focus on education factor in entrepreneurial pro cess as well as selected research results on the impact of education on entrepreneurship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, GTN, Gdańsk 2003.
 2. Daszkiewicz N., Wach K., Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 3. Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 4. Gaweł A., Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013.
 5. Grilo I., Thurik R., Determinants of Entrepreneurial Engagement Levels in Europe and the US, "Industrial and Corporate for Change" 2008, vol. 17, no. 6, pp. 1113-1145.
 6. Honig B., Samuelson M., Planning and Entrepreneurs: A Longitudinal Examination of Nascent Entrepreneurs in Sweden, "Journal of Small Business Management" 2012, vol. 4, no. 4, pp. 365-638.
 7. Iyigun M.F., Owen A.L., Risk, Entrepreneurship and Human-Capital Accumulation, "The American Economic Review" 1998, vol. 88, no. 2, pp. 454-457.
 8. Jamieson I., Schools and Enterprise, in: Education for Enterprise, eds. A.G. Watts, P. Moran, Cambridge: Careers Research and Advisory Centre CRAC, pp. 19-27.
 9. Johansson E., Self-employment and Liquidity Constraints. Evidence from Finland, "The Scandinavian Journal of Economics" 2012, vol. 102, issue 1, pp. 123-134.
 10. Kelly D.J., Singer S., Herrington M., Global Entrepreneurship Monitor. 2011 Global Report, Global Entrepreneurship Research Association, London 2012.
 11. Moros J.E., Bosma N., Global Entrepreneurship Monitor 2013. Global Report, 2013 Global Entrepreneurship Research Association, London 2014.
 12. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, wyd. II, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998.
 13. QAA, Enterprise and Entrepreneurship Education. Guidance for UK Higher Education Providers. Draft for Consultations, The Quality Assurance Agency for Higher Education, February 2012.
 14. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 15. Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013, vol. 9, pp. 246-256.
 16. Wach K., Entrepreneurship Education in Poland, "ERENET Profile" 2008, vol. III, no. 3 (11), pp. 36-44.
 17. Wach K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój poprzez umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 18. Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, in: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, eds. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, pp. 120-127.
 19. World Economic Forum, Educating the Next Wave of Entrepreneurs. Unlocking Entrepreneurial Capabilities to meet the Global Challenges of the 21st Century, Global Education Initiative Davos-Klosters, Switzerland January 2009.
 20. Zbierowski P., Bratnicki M. at al., Global Entrepreneurship Monitor. Poland 2012, PARP - UE w Katowicach, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu