BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbaniec Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym
Contemporary Challenges of Entrepreneurship Education for Higher Education Institutes
Source
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 209-230, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Edukacja, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe, Edukacja przedsiębiorcza
Education, Entrepreneurship, Higher education, Entrepreneurial education
Note
summ., streszcz.
Abstract
Rozwój przedsiębiorczości jest uwzględniony nie tylko w europejskiej polityce edukacyjnej, lecz także w polskiej. W dobie obecnych zmian społecznych i gospodarczych szczególnie ważną rolę odgrywa współpraca pomiędzy biznesem i nauką, a także promowanie działań na rzecz interdyscyplinarnych programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości. Celem artykułu jest przedstawienie istoty edukacji na rzecz przedsiębiorczości oraz wskazanie głównych kierunków rozwoju w szkolnictwie wyższym na szczeblu europejskim oraz w Polsce. Na tej podstawie zostaną zidentyfikowane współczesne wyzwania dla uczelni wyższych w zakresie edukacji na rzecz przedsiębiorczości. Obecne wyzwania, związane z internacjonalizacją, interdyscyplinarnymi uwarunkowaniami przedsiębiorczości, a także coraz większym zacieśnianiem współpracy między uczelniami i przedsiębiorstwami, odgrywają w nauczaniu przedsiębiorczości kluczową rolę i zostały określone w tym artykule jako istotne kierunki zmian, mające wpływ na kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych. Powinny być one uwzględnione przez wszystkie zainteresowane strony, na poziomie polityki i wyższych uczelni, gdzie partnerstwa, sieci oraz wymiana dobrych praktyk stanowią podstawę dalszego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The development of the entrepreneurial mindset is embedded not only in European educational policy but also in Polish policy. In the current age of social and economic changes cooperation between business 210 and science in the context of internationalization as well as promotion of actions for interdisciplinary preconditions for entrepreneurship in educational programs is required. The aim of this paper is to present the essence of education for entrepreneurship and identify the main directions of development for higher education at the European and Polish level. On this basis, the main trends related to the development in the field of entrepreneurship in higher education will be identified. The current challenges of internationalization, interdisciplinary entrepreneurship conditions and closer cooperation between universities and businesses play in the entrepreneurship education a crucial role were identified in this paper as pivotal agents of change in entrepreneurship education. It should be taken into account by all stakeholders, both at the policy and university level, where partnership, networking and good practice exchange is the foundation for further development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery - Industrial Policy Communication Update, European Commission, 2012, COM(2012) 582 final, Brussels.
 2. Borowiec M., Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2008, nr 4, s. 24-36.
 3. Chmielecka E., Kompetencje personalne i społeczne, w: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, red. E. Chmielecka, MNiSW, Warszawa 2010, s. 139-145.
 4. Cieślik J., Guliński J., Matusiak K.B., Skala-Poźniak A., Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, PARP, Warszawa 2011.
 5. Council Recommendation on the Validation of Non-Formal and Informal Learning, European Commission, COM(2012) 485 final, Brussels 2012.
 6. Decyzja Nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE L 327).
 7. Effects and Impact of Entrepreneurship Programmes in Higher Education, European Commission, DG Enterprise and Industry, Brussels 2012.
 8. Entrepreneurship 2020 Action Plan: Reigniting the Entrepreneurial Spirit in Europe, European Commission, COM(2012) 795 final, Brussels 2013.
 9. Entrepreneurship Education in Europe: Fostering Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning, European Commission, Ministry of Education and Research, Oslo 2006.
 10. Entrepreneurship Education Policies, UNCTAD, Geneva 2010.
 11. Entrepreneurship Education: A Guide for Educators, European Commission, Brussels 2013.
 12. Entrepreneurship in Higher Education, especially in Non-Business Studies. Final Report of the Expert Group, European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry, Unit E.1:Entrepreneurship, Brussels 2008.
 13. Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, COM(2010) 2020 final, Brussels 2010.
 14. Finkle T.A., Deeds D., Trends in the market for entrepreneurship faculty during the period 1989-1998, "Journal of Business Venturing" 2001, vol. 16, no. 6, s. 613-630.
 15. Finkle T.A., Entrepreneurship Education Trends, "Research in Business & Economics Journal" 2010, vol. 1, s. 35-53.
 16. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, red. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik, PARP, Warszawa 2009.
 17. Kuratko D.F., The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends and Challenges, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2005, vol. 29, no. 5, s. 577-598.
 18. Mwasalwiba E.S., Entrepreneurship Education: a Review of its Objectives, Teaching Methods, and Impact Indicators, "Education + Training" 2010, vol. 52 (1), s. 20-47.
 19. Priyanto S.H., Entrepreneurial and Vocational Learning in Entrepreneurship Education: Indonesian Non formal Education Perspective, "Basic Research Journal of Business Management and Accounts" 2012, vol. 1(2), s. 30-36.
 20. Rachwał T., Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego" 2013, vol. 21, s. 189-211.
 21. Rasmussena E.A., Sørheimb R., Action-based Entrepreneurship Education, "Technovation" 2006, vol. 26, s. 185-194.
 22. Recommendation of the European Parliament and of the Council on Key Competences for Lifelong Learning, European Commission, COM(2005)548 final, Brussels 2005.
 23. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 24. Rethinking Education: Investing in Skills for Better Socio-economic Outcomes, European Commission, COM(2012) 669 final, Strasbourg 2012.
 25. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 26. The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels 2012.
 27. Ustawa z 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 84, poz. 455).
 28. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
 29. Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013, nr 9, s. 246-257.
 30. Wilson K., Entrepreneurship Education in Europe, w: Entrepreneurship and Higher Education, Chapter 5, red. J. Potter, OECD Publishing, Paris 2008.
 31. Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2012, nr 8, s. 10-23.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu