BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadomski Zygmunt (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Jaroszyński Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Asman Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Złakowski Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kodeks Budowlany : tezy do projektu ustawy autorstwa zespołu profesora Zygmunta Niewiadomskiego ze Szkoły Głównej Handlowej
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2010, numer specjalny, 122 s.
Keyword
Budownictwo, Prawo budowlane, Inwestycje budowlane, Projekty ustaw
Construction sector, Building Code, Construction investments, Legislation drafts
Abstract
Prawo budowlane zasadnie znajduje się w ostrzu krytyki inwestorów. Regulacje z tego zakresu są niejasne i zdezintegrowane, a kolejne fragmentaryczne zmiany, stanowiąc próbę uporządkowania podstaw prawnych procesu inwestycyjno-budowlanego, nie przynoszą spodziewanych efektów. W rezultacie prawo staje się w procesie inwestycyjno-budowlanym barierą trudną do przezwyciężenia. Mając to na uwadze wystąpiłem, wraz z zespołem Współpracowników z Katedry Prawa Gospodarczego SGH, o projekt badawczo-rozwojowy "Bariery prawne w procesie inwestycyjno-budowlanym", w wyniku którego powstała monografia Prawne regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania, bariery, perspektywy, wydana nakładem LexisNexis, Warszawa 2009. Ta zaś dała asumpt do opracowania niniejszych tez Kodeksu budowlanego. Konieczność uchwalenia Kodeksu budowlanego w Polsce wydaje się być oczywista. Budownictwo jest tą dziedziną życia, która wymaga radykalnej przebudowy podstaw prawnych procesu inwestycyjno- budowlanego, idącej w kierunku istotnej deregulacji tego procesu przy jednoczesnym sprostaniu wyzwaniom współczesności. Prawo budowlane nie może być hamulcem rozwoju społeczno-gospodarczego, wręcz przeciwnie, powinno być jego stymulatorem. Stąd idea ustawy - Kodeks budowlany z rozwiązaniami sprzyjającymi osiągnięciu tych celów. Wraz z ideą Kodeksu przedstawiamy do dyskusji zainteresowanych środowisk autorską koncepcję podstawowych rozwiązań w tym zakresie. Jeżeli koncepcja ta znalazłaby uznanie projektodawcy, można byłoby przystąpić na jej podstawie do opracowania projektu ustawy - Kodeks budowlany. Z nadzieją, że kiedyś do tego dojdzie, przedstawiamy niniejsze tezy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu