BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabińska Iwona (Silesian University of Technology)
Title
Development of Cluster Theory - Bibliography Study
Rozwój teorii klastrów - studium literatury
Source
Systems Supporting Production Engineering, 2014, 1(7), s. 138-153, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Issue title
Review of Problems and Solutions
Keyword
Klastry, Koncepcja klastrów, Przegląd literatury
Business cluster, Cluster conception, Literature review
Note
streszcz., summ.
Abstract
Teoria klastrów wzbudza duże zainteresowanie zarówno wśród naukowców jak i instytucji rządowych. Na arenie międzynarodowej powstało wiele prac oraz przeprowadzono liczne badania empiryczne, które pozwoliły zgłębić wiedzę o klastrach. Zaprezentowana w niniejszym artykule analiza literaturowa wskazuje, iż zrozumienie istoty tworzenia i rozwoju klastrów wymaga wiedzy w zakresie nauk o zarządzaniu, ekonomii i socjologii gospodarczej. Teorię klastrów należy rozpatrywać w odniesieniu do co najmniej takich kwestii jak: rozwój regionalny, relacje w ramach regionalnych struktur działalności gospodarczej, innowacyjność, konkurencyjność firm oraz kapitał społeczny. (abstrakt oryginalny)

The Cluster Theory raises a lot of interest among scientists and government institutions. Internationally, there have been many studies published and empirical research conducted which help broaden the knowledge of clusters. The analysis of literature presented in this article indicates that the comprehension of the nature of creation and development of clusters requires knowledge of management, economics and economic sociology. The Cluster Theory must be viewed in relation to questions such as: regional development, relations within regional business structures, innovation, competitiveness and social capital. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becattini G.: Industrial District. A New Approach to Industrial Change. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK 2004.
 2. Bergman, E.M., Feser, E.J.: Industrial and regional clusters: concepts and comparative applications, Regional Research Institute, West Virginia University, 1999.
 3. Bojar E.: Clusters - The Concept and Types. Examples of Clusters in Poland, [in:] Bojar E., Olesiński Z. (ed.): The emergence and development of clusters in Poland, Difin, Warszawa 2007, pp. 11-30.
 4. Brodzicki, T., Szultka A.: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, opracowanie IBnGR, Organizacja i kierowanie, nr 4 (110), Warszawa 2002.
 5. Caron J. H. St., Pouder R. W.: Technology clusters versus industry cluster: resources, networks, and regional advantages, Growth and Change, Vol.37 No 2, 2006, pp.141-171.
 6. Cooke P., Huggings R.: High technology Clustering in Cambridge, in A. Aming, S. Goglio and F. Sforzi, (eds) The Institution of Local Development, London, UK, 2002.
 7. DeBresson C.: Why innovative activities cluster, [in:] De Bresson C. (ed.): Economic Interdependence and Innovative Activity. An Input-Output, Cheltenham, Brookfield, 1996.
 8. Enright M.J.: What we know and what should we know, paper prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, Kilonia 2001.
 9. Gordon I.R., McCann P.: Industrial Clusters: Complexes, Agglomeration and/or Social Networks, Urban Studies, Vol. 37, 2000.
 10. Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 11. Jacobs, D., De Man A.P., Cluster, industrial policy and firm strategy: a menu approach, Technology Analysis and Strategic Management, 8(4), 1996.
 12. Ketels Ch.: The Development of the cluster concept - present experiences and further developments, Prepared for NRW conference on clusters, Duisburg, Germany, 2003.
 13. Knop L., Olko S., Stachowicz J.: Crises in Cluster Life-cycle, artykuł w publikacji, konferencja COPE. [in:] Knop L. (ed.): Klastry perspektywa organizacji, regionu i kraju, Zeszyt Naukowy nr 99, SGH, Warszawa 2010, pp.91-104.
 14. Knop L., Olko S.: Ewolucja form organizacyjnych sieci współpracy, Kwartalnik Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, Gliwice 2008.
 15. Knop L., Olko S.: Model procesu tworzenia klastra, [in:] Bojar E., Stachowicz J. (ed.): Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, Politechnika Lubelska, Lublin 2008, r 1.5, s. 51-62.
 16. Knop L.: Modele zarządzania klastrami. Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji. Z teorii i praktyki. Borowiecki R., (ed.): Jaki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, p.171-184.
 17. Knop L., Stachowicz J., Krannich M., Olko S.: Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykłady, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 18. Knorringa P., Meyer-Stamer J.: New Dimensions in Local Enterprise Co-operation and Development: From Clusters to Industrial Districts Contribution to ATAS Bulletin XI, New approaches to science and technology co-operation and capacity building", The Hague and Duisburg, 1998.
 19. Krugman P.R.: Geography and trade, MIT Press/Leuven UP, p. 142, London 1991.
 20. Markusen A.R., Yong-Spok L., DiGiovanna S.: Second Tier Cities. Rapid Growth beyond the Metropolis, The University of Minnesota Press, Minnesota 1999.
 21. Mrozowicz K.: Klastry przedsiębiorczości z perspektywy teorii organizacji, Kwartalnik Nauka i Gospodarka, Kraków 2010.
 22. Perroux F.: The Pole of Development's New Place in a General Theory of Economic Activity, [in:] Higgins B., Savoie D. J.: Regional Economic Development: Easy on Honour of Francois Perroux, Unwn Hyman, Boston 1998.
 23. Porter, M. E.: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 24. Porter, M. E.: The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 25. Rosenfeld S.A.: Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, European Planning Studies, Vol. 5, Nr 1, 1997.
 26. Skawińska E., Zalewski R. I.: Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa 2009.
 27. Stachowicz J. Knop L.: The concept of cluster creation and development, [in:] Bojar E. (ed.): Cluster. Politics. Management. Good clustering practices in the world., Lublin 2009, pp. 63-81.
 28. Stough R.R., Stimson J., Roberts R.: Merging quantitative and expert response data in setting regional economic development policy: Methodology and application. Pa- Paper presented at the 19th thannual research conference of the Association for Public Policy Analysis and Management, Washington DC 1997.
 29. Szultka S., Koszarek M., Piwowarczyk D.: Wstępna analiza trzech potencjalnych klastrów w województwie zachodniopomorskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005.
 30. Szultka T., Brodzicki W., Dziemianowicz W., Olejniczak K., Szymoniuk B., Walukiewicz S., Wojnicka E.: Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 31. Żabińska I.: Procesy formowania i rozwoju klastrów technologicznych w regionach Polski i Francji. Rozprawa doktorska, Zabrze 2010.
 32. Cluster manager guide - guidelines for the development and management of cluster initiatives, Cluster Linked over Europe 2006.
 33. Development of Clusters and Networks of SMEs United National Industrial Development Organisation, Vienna 2001.
 34. DIACT, L'évaluation des pôles de compétitivité, ISBN 978-2-11-007398-3, 2008.
 35. OECD, Nationa Innovation Systems, Paris 1999.
 36. Organizacja grup kooperacyjnych przedsiębiorstw, PARP 2005.
 37. A practical Guide to cluster development, A report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs by Ecotec Research & Consulting, www.berr.gov.uk, [28.03.2014].
 38. Andersson T., Serger S., Sörvik J., Hansson E.: The Cluster Policies Whitebook, IKED, The Competitiveness Institute - internet version, 2004.
 39. Potworowski J. A.: Creating and Growing Technology Clusters: Observations and best practices from NRC Managers engaged In the creation and development of technology based clusters, Technology Management Associates, http://www.e-innovation.org/stratinc/files/library, [28.03.2014].
Cited by
Show
ISSN
2391-9361
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu