BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rożko Krzysztof
Title
Jak podchodzić do podejścia kosztowego
How To Deal With the Cost Approach
Source
Biuletyn Nieruchomości, 2015, nr 2, s. 51-62, bibliogr. 12 poz.
Real Estate Newsletter
Keyword
Nieruchomości, Szacowanie wartości, Wycena nieruchomości
Real estate, Value estimation, Real estate valuation
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia procedurę wyceny wartości tynkowej nieruchomości w podejściu kosztowym. Omawia on:
• faktyczne różnice pomiędzy wartością odtwo-rzeniową i wartością rynkową,
• pojęcie zysku inwestora i jego wpływ na wartość rynkową, w tym na przykładach sposób jego wyliczania,
• wzory obliczeniowe dla podejścia kosztowego proponowane w literaturze i proponuje wzór dla przyjętej metody,
• na przykładach sposób wyliczania liczbowego zużycia fizycznego, wewnętrznego i zewnętrznego,
• metodykę weryfikacji wartości ustalonej w podejściu kosztowym przy wykorzystaniu transakcji kupna-sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

This article presents the calculation procedure of the real estate market value in the cost approach. It describes:
• the actual differences between the replacement value and the market value,
• the term of the profit of an investor and its influence on the market value, including the method of its calculation with the use of examples,
• calculation formulas for the cost approach proposed in the literature and it proposes a formula for the accepted method,
• the way of calculating physical depreciation in digital values, internal and external, with the use of examples,
• the verification methodology of the value set in the cost approach with the use of a sale and purchase transaction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr lll/2015r. poz. 782, z późn. zm.)
 2. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) - uchwała nr 27/07 Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dnia 13 grudnia 2007r. wraz z późniejszymi zmianami. Krajowy Standard Wyceny Podstawowy Nr 1 "Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa". Uchylony z dniem 16 marca 2014r. [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014r., Uchwała RK nr 6/12/2013 z 16.12.2013r.] - http://pfsrm.pl/sites/default/files/KSWP_1.pdf
 3. Standard zawodowy - Standard III.2 "Koszt odtworzenia pomniejszony o zużycie jako podstawa wyceny", PFSRM
 4. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) - uchwała nr 27/07 Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dnia 13 grudnia 2007r. wraz z późniejszymi zmianami. Nota Interpretacyjna Nr 4 "Zastosowanie Metody Pozostałościowej w Wycenie Nieruchomości" - Uchwała RK nr 39/2009 z dnia 22.09.2009r.- http://pfsrm.pI/node/1970
 5. Standard zawodowy - Standard III.4 "Zasady ustalania zużycia", PFSRM
 6. Projekt noty interpretacyjnej NI 3 "Zastosowanie podejścia kosztowego w wycenie nieruchomości", PFSRM
 7. Projekt Standardu III.4 "Zasady ustalania zużycia obiektów budowlanych i lokali do ewentualnego wykorzystania", PFSRM
 8. Standard VI. 1 "Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością", PFSRM
 9. Projekt Standardu III.4 "Zasady ustalania zużycia obiektów budowlanych i lokali do ewentualnego wykorzystania", PFSRM
 10. Tadeusz Klimek "Podstawy wyceny wartości środków technicznych", wyd. BOMIS Press, Poznań 2003
 11. Kehinde Adekunle Adetiloye, Patrick Omoruyi Eke "A Review of Real Estate Valuation and Optimal Pricing Techniques" Asian Economic and Financial Review, 2014,4( 12): 1878-1893
 12. Barry A. Diskin "Real Estate Valuation: Principles and Applications" Publication: Journal of Real Estate Literature, Vol. 5, No. 2, July 1997
Cited by
Show
ISSN
2449-7711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu