BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kośmicki Eugeniusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Malinowska Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Bezrobocie we współczesnym świecie: czy istnieją możliwości pełnego zatrudnienia?
Unemployment in Modern World: is Full Employment Achieveable?
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 4 (76), s. 3-24, tab., bibliogr. s. 24
Keyword
Pełne zatrudnienie, Praca, Zatrudnienie, Informatyzacja, Elastyczność rynku pracy, Bezrobocie, Globalizacja
Full employment, Labour, Employment, Informatization, Labour market flexibility, Unemployment, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
W krajach rozwiniętych gospodarczo zachodzi daleko sięgająca transformacja pracy i dochodów. Jak dotąd, jest ona tylko w niedostatecznym stopniu przedmiotem zainteresowania nauki i polityki. Nadal przeważa przekonanie o możliwości zwiększenia zatrudnienia, a nawet szybkiego powrotu do stanu pełnego zatrudnienia. Jednak współcześnie dochodzi do coraz mniejszego zapotrzebowania na siłę roboczą, a rozwój gospodarczy odbywa się w warunkach braku wzrostu zatrudnienia. W ujęciu historycznym trzeba stwierdzić istnienie fazowego modelu długookresowego rozwoju pracy i dochodów. W warunkach współczesnych zmienia się rola rolniczego samozaopatrzenia i wymiany produktów żywnościowych. Coraz bardziej dominują dochody pieniężne, które mogą pochodzić nie tylko z pracy, ale także z kapitału. Stąd też można mówić o możliwościach nowych dochodów mieszanych. W obecnej sytuacji gospodarki wskazuje się na różne ogólne scenariusze przyszłości pracy przy zapewnieniu nowego kompromisu pomiędzy kapitałem a pracą. Problem dalszego zatrudnienia będzie wyznaczany przez nowe tendencje rozwojowe w technologii i gospodarce, rozwój tzw. trzeciego sektora społeczeństwa, nowych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych dla rozwoju współczesnych dochodów mieszanych. W tym kontekście komplementarne znaczenie ma praca obywatelska. Jest ona dobrowolną, samozorganizowaną pracą, która jest wykonywana tam, gdzie powinna być rzeczywiście wykonywana. Stanowi ona wizję nowego społeczeństwa politycznego. (abstrakt oryginalny)

Economically developed countries have recently been undergoing a deep transformation in the fields of labour and income. It does not seem, however, to attract much interest on the part of science and politics. The prevalent view is that there is a possibility of increasing employment and even of a rapid return to full employment. And yet, the demand for labour is declining today and economies develop in the absence of employment growth. The existence of a long-term labour and income development phase model has to be analysed from a historical perspective. The roles of self-supply and exchange of agricultural food products are changing. Financial income is increasingly obtained from labour services as well as from capital gains; hence, the possibilities of a new mixed income can be defined. In the present economic situation, various scenarios are being considered for the future of labour: ones which establish a new compromise between capital and labour. Employment growth will be determined by new trends in technology and economy, the development of the so-called 'third sector' of society, and new legal and institutional frameworks for the development of modern mixed incomes. Civic work has a complementary significance in this context; it is voluntary, self-organised work performed in relevant areas. It is a vision of a new political society. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck U. 1999 Schöne neue Arbeitswelt. Vision: Weltbürgergesellschaft, Campus, Frankfurt - New York.
 2. Felber Ch. 2010 Gemeinwohl - Ökonomie. Das Wirtschaftsmodell der Zukunft, Deuticke im Paul Zsolnay Verlag, Wien.
 3. Giddens A. 1999 Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa.
 4. Gray J. 1999 Die falsche Verheissung. Der globale Kapitalismus und seine Folge, Siedler, Berlin.
 5. Habermas J. 2012 Zur Verfassung Europas. Ein Essay, 4 Aufl., Suhrkamp, Berlin.
 6. Heilbroner R., Thurow L. 2002 Wirtschaft. Das sollte man wissen, Übersetzung und deutsche Bearbeitung von J.W. Haas, Campus Verlag, Frankfurt am Main - New York.
 7. Kośmicki E. 2000-2001 Problem nowego kompromisu pomiędzy kapitałem a pracą w warunkach globalizacji, "Wspólnotowość i postawa uniwersalistyczna", nr 2.
 8. Löpfe P., Vontobel W. 2012 Reiche Multis , arme Bürger. Die unsoziale Kehrseite Unternehmengsgewinne, Orell Füssli Verlag, Zürich.
 9. Mischel L., Bernstein J. 1992 The State of Working America 1992-1993, Economic Policy Institute, Washington D.L.
 10. Müller A., Graap T. 2012 Die ewige Krise. Warum wir aus der (Wirtschafts-) Krise nicht herauskommen, Metropolis Verlag, Marburg.
 11. Müller J. 2011 Ökonomische Zeitenwende. Globaler Systemwettkampf im 21. Jahrhundert - Was kommt nach dem Ende des Neoliberalisums, Metropolis Verlag, Marburg.
 12. Nuscheler F. 2000 Global Governance, Entwicklung und Frieden: Entwicklung und Frieden, [in:] Entwicklung und Frieden im 21. Jahrhundert, F. Nuscheler (ed.), Dietz, Bonn.
 13. Nuscheler F. 2012 Entwichlungspolitih. Lern- und Arbeitsbuch, 7. Aufl., Bonn.
 14. Peukert H. 2012 Die grosse Finanzmarkt und Staatsschuldenkrise. Eine kritisch - heterodoxe Untersuchung, 4. Aufl., Metropolis Verlag, Marburg.
 15. Promberger M. 2012 Kurzę Geschichte der "Vollbeschäftigung" in Deutschland, Das Parlament. Aus Politik und Zeitgeschichte, nr 14-15.
 16. Reich R. 1997 Die neue Weltwirtschaft. Das Ende der Nationalen Ökonomie, Deutsche Ausgabe, Campus Verlag, Frankfurt am Main.
 17. Rifkin J. 2001 Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, przeł. E. Kania, Wrocław.
 18. Rogall H. 2013 Volkswirtschaftslehre für Sozialwissenschaftler. Einführung in eine zukuftsfähige Wirtschaftlehre, 2. Aufl., Springer VS, Wiesbaden.
 19. Saetereng S. K. 1994 Die Schule als sinvolle Arbeit, [in:] Jahrbuch Ökologie 1995, G. Altner et al., Beck, München.
 20. Sennett R. 2000 Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, 2. Aufl., Siedler, Berlin.
 21. Słownik ekonomiczny i finansowy 1995, wyd. II, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 22. Spengler O. 2001 Zmierzch Zachodu, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 23. Steinbuch A., Steinberg 2010 Nach der Krise ist vor den Krise, Metropis, Marburg.
 24. Strukturen des Aufbruchs. Von der Konkurrenzgesellschaft zur Solidargemeinschaft 2001, V. Svitak (red.), Hirzel Verlag, Stuttgart-Leipzig.
 25. Vobruba G. 2000 Alternativen zur Vollbeschäftigung. Die Transformation von Arbeit und Einkommen, Campus Verlag, Frankfurt am Main.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.04.76.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu