BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Financial Risk and Local Government Debt in Poland
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 4 (76), s. 54-71, rys., bibliogr. s. 70-71
Keyword
Samorząd terytorialny, Ryzyko finansowe, Zadłużenie
Local government, Financial risk, Indebtedness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Samorząd terytorialny działa w warunkach niepewności i ryzyka. Ich negatywne skutki powodują, że samorząd nieoptymalnie realizuje swoje zadania. Jednym z rodzajów ryzyka towarzyszącego samorządowi terytorialnemu jest ryzyko finansowe. W opracowaniu wyjaśniono istotę i źródła tego typu ryzyka. Skupiono się na zadłużeniu jako kluczowym obszarze kreacji ryzyka finansowego. Na podstawie danych empirycznych dokonano analizy zadłużenia sektora samorządowego w Polsce w latach 2005-2013. W kontekście ryzyka finansowego określono istniejące oraz potencjalne konsekwencje nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

Local governments operate in conditions of uncertainty and risk. Their negative consequences cause LGUs to perform their tasks in a suboptimal way. One of the risks associated with local governments is the financial risk. The paper explains the nature and source of this type of risk. The author focuses on debt as a key area of the creation of financial risk. The indebtedness of the Polish local government sector from 2005 to 2013 is analysed on the basis of empirical data. In the context of financial risk, the existing and the potential consequences of over-indebtedness of local governments are identified and described. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alesina A., Roubini N.,. Cohen G. 1997 Political Cycles and the Macroeconomy, MIT Press, Cambridge - Massachusetts, London.
 2. Bober J., Hauser J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nielicki A., Nowatorski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M. 2013 Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, MSAP, Kraków.
 3. Borys G. 1996 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Czudec A., Kata R. 2013 Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", nr 5/2013.
 5. Domański C. 2011 Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne, PWE, Warszawa.
 6. Filipiak B. 2011 Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 7. Gajdka J. 2002 Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Guziejewska B. 2007 Subwencje i dotacje dla samorządu terytorialnego w polityce finansowej państwa,, "Gospodarka Narodowa", nr 4/2007.
 9. Jajuga K. 2007 Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa.
 10. Kata R. 2012 Ryzyko finansowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego - metody oceny, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 96.
 11. Kluza K. 2013 Przestrzenne zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2012, "Człowiek i Środowisko", 37 (1-2).
 12. Knight F. H. 1921 Risk Uncertainty and Profit, University of Boston Press, Boston.
 13. Kosek- Wojnar M. 2005 Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego - ryzyko bankructwa?, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 14. KR RIO 2014 Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku, Krajowa Rada RIO, Warszawa.
 15. Marchewka-Bartkowiak K. 2010 Reguły fiskalne, "Analizy BAS", nr 7(32).
 16. Owsiak S. 2011 Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 72.
 17. Owsiak S. 2013 Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Pfeffer J. 1956 Insurance and Economic Theory, Irvin Inc. Homewood, Illinois.
 19. Poniatowicz M. 2011 Ukrywanie długu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - problem realny czy marginalny, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 72.
 20. Poniatowicz M. 2012 Reguły fiskalne jako instrument stabilizacji finansowej w sektorze samorządowym, [w:] Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 21. Poniatowicz M., Salachna J., Perło D. 2010 Efektywne %ar%ąd%anie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 22. Rowe D.W. 1977 An Anatomy of Risk, R.E. Krieger Publishing Company, New York.
 23. Surówka K. 2014 Problem oceny poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego a realizacja zadań, "Finanse Komunalne", nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.04.76.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu