BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rola uniwersytetów we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, 2015, s. 93-100
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Strategia lizbońska, Edukacja, Szkolnictwo wyższe
Knowledge-based economy, Lisbon Strategy, Education, Higher education
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W obliczu procesów globalizacyjnych i towarzyszącej im transformacji gospodarki z postindustrialnej do opartej na wiedzy, Unia Europejska przyjęła całościową i zintegrowaną strategię rozwoju społeczno-gospodarczego, jaką jest ogłoszona w 2000 r. Strategia Lizbońska. Jej głównym celem jest stworzenie w UE efektywnej i konkurencyjnej gospodarki, ale jego osiągnięcie nie jest możliwe bez społeczeństwa wiedzy, czyli takiego typu społeczeństwa, w którym "(...) wiedza i powiązane z nią umiejętności stanowią podstawowy element społecznego kapitału jednostki oraz modernizacyjnych zasobów społeczeństwa". Komisja Europejska 3 marca 2010 r. wydała komunikat w sprawie nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej - Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dokument ten jest kontynuacją i rozwinięciem Strategii Lizbońskiej. Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: rozwój inteligentny, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Strategia ta przyznaje w związku z tym szczególne miejsce szkołom wyższym, gdyż to uczelnie są miejscem tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, a także pozyskiwania jej z otoczenia. Tym samym uczelnie kształtują społeczeństwo wiedzy i przyczyniają się do budowy gospodarki opartej na wiedzy. W XXI w., kiedy bogactwo i władza coraz silniej powiązane są z wiedzą, wzrasta znaczenie uniwersytetów oraz zajmowana przez nie pozycja. Rola, jaką mają do spełnienia ośrodki akademickie, nie ogranicza się jedynie do prowadzenia działalności edukacyjnej i badawczej, ale polega również na spełnianiu funkcji aktywnego aktora, uczestniczącego w kształtowaniu regionalnego środowiska ekonomicznego oraz, w szerszej perspektywie, trendów społecznych.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Kochanowski J.: Ponowoczesne społeczeństwo wiedzy - kilka uwag porządkujących. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2006, nr 1/27.
 2. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/l_PL_ACT_partl_vl.pdf
 3. Zadania polskich szkół wyższych w realizacji nowej Strategii Lizbońskiej. Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2005.
 4. http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/cllO67_pl.htm
 5. Sztompka P.: Uniwersytet współczesny: zderzenie dwóch kultur, http://kongresakademicki.pl uniwersytet-wspolczesny-zderzenie-dwoch-kultur/.
 6. Sowa K.Z.: Społeczne funkcje szkolnictwa i elitotwórcza rola uniwersytetu. Uwagi socjologa. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 7. Sulejewicz A.: Pług, miecz i księga: otoczenie szkoły wyższej. W: Uczelnie i ich otoczenie: formy i możliwości współdziałania. Red. B. Minkiewicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 8. Zaidi M.A., Sulejewicz A.: Management Education and Economie Transition: Institutionalization of the MBA Program in Pol and. WSE, Warsaw 2008.
 9. Uniwersytecka UŚ" Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, październik 2009, nr 1(171).
 10. Krąpiec M.A.: Człowiek, kultura, uniwersytet. KUL, Lublin 1982.
 11. Davis J.L.: A Revolution in Teaching and Learning in Higher Education: The Challenges and Implications for the Relatively Traditional University. "Higher Education in Europe" 2001, Vol. 26, No. 4.
 12. Education at a Glance 2012: OECD Indicators, 11 Sept., 2012.
 13. Sulejewicz A.: Paradoks społecznej odpowiedzialności biznesu szkoły wyższej. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 14. Kwiek M.: Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 15. Zuziak W.: Czy uniwersytet powinien współpracować ze społeczeństwem w podnoszeniu jakości życia intelektualnego, kulturalnego i gospodarczego, czy powinien ograniczyć się tylko do prowadzenia prac badawczych i kształcenia studentów; http://kongresakademicki.pl/uniwersytet-wspolpracowac-spoleczenstwem- podnoszeniu-jakosci-zycia-intelektualnego-kulturalnegoi-gospodarczego- ograniczyc-sie-prowadzenia-prac-badawczych-ks/.
 16. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy, Warszawa 2009.
 17. Wawrzyniak B.: Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy. W: Dobre Państwo. Red. W. Kieżun, J. Kubin. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 18. Etyka w zastosowaniach praktycznych, inicjatywy, programy, kodeksy. Red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałeczka, B. Rok. UNDP Polska, Warszawa 2002.
 19. Kozińska A.: Nowy alians... światły pracodawca, nowoczesny pracownik, dydaktyk z wysoką świadomością biznesową. W: Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich. Red. J. Dietl, Z. Sapijaszka. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2003.
 20. Leja K.: Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 21. http://www.opoka.org.p1/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/uniwersytety_16122010.htm
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu