BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemiński Marek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Krukowski Krzysztof (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Kultura organizacyjna urzędów miast w Polsce
Organisational Culture of Polish Municipal Offices
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 4 (76), s. 121-134, rys., tab., bibliogr. s. 133-134
Keyword
Administracja publiczna, Kultura organizacji, Zarządzanie publiczne
Public administration, Corporate culture, Public governance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaproponowano spojrzenie na organizacje publiczne pod względem kultury organizacyjnej na przykładzie urzędów miast. Związek ten stanowi jedną z luk w wiedzy na gruncie badań kultury organizacyjnej, jak również zarządzania publicznego. Dokonano analizy: istniejących systemów wartości i norm w urzędach miast, wykorzystywanych metod korekty kursu kulturowego, przyczyn i źródeł oporu organizacyjnego, jego przejawów oraz sposobów przełamywania. W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań zrealizowanych w ramach grantu badawczego nr N N115 153239 "Proces kształtowania kultury organizacyjnej w administracji samorządowej na przykładzie urzędów miast". (abstrakt oryginalny)

The paper looks at the municipal offices in Poland as an example of public organisations from the point of view of corporate culture. Research into this relationship seems largely absent from the body of knowledge in the area of organisational culture, as well as public management. Analysed are: the existing systems of values and norms in municipal offices, the methods used to enhance their organisational culture, the causes and sources of organisational resistance, its symptoms and the ways to overcome it. The author presents the preliminary results of studies carried out within the framework of the research grant N N115 153239: "The formation of organisational culture in local government on the example of city offices". (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Frąckiewicz-Wronka A. 2010 Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym, "Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy", nr 4 (12).
 2. Friedrich C. J. 1939 The Continental Tradition of Training Administrators in Law and Jurisprudence, "Journal of Modern History", 11.
 3. Problemy zarządzania organizacjami publicznymi 2006, B. Kożuch (red.), Fundacja WZ, ISP UJ, Kraków.
 4. Lynn L. E. 2006 Public management: Old and New, Taylor & Francis e-Library, New York, London.
 5. Opolski K., Modzelewski P. 2009 Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 6. Ostroff F. 2011 Zarządzanie zamianą w administracji państwowej, Harvard Business Review Polska.
 7. Raadschelders J. C. N. 1995 The Use of Models in Administrative History, a Reply to Thuillier, [in:] The Influences of the Napoleonic "Model" of Administration on the Administrative Organization of Other Countries, International Institute of Administrative Sciences, Working Group: History of Public Administration, Brussels.
 8. Schein E. H. 2004 Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 9. Siemiński M. 2008 Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, TNOiK, Toruń.
 10. Siemiński M., Krukowski K., Szamrowski P. 2014 Kształtowanie kultury organizacyjnej w administracji publicznej na przykładzie urzędów miast, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 11. Weber M. 1965 The Theory of Social and Economic Organization, The Free Press, New York.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.04.76.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu