BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oliński Marian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Efektywność społeczna kontraktowanych zadań publicznych
Social Efficiency of Contracting Public Services
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 4 (76), s. 135-152, tab., bibliogr. s. 150-152
Keyword
Efektywność, Organizacje pozarządowe, Zarządzanie publiczne
Effectiveness, Non-governmental organisation, Public governance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono problematykę pomiaru efektywności zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez administrację publiczną zewnętrznym podmiotom (często są to lokalne organizacje pozarządowe) staje się coraz bardziej popularną formą zaspokajania potrzeb społecznych. Rozwiązanie takie posiada wiele zalet, wśród których wymienia się wzrost efektywności kontraktowanych zadań. Jednak nie jest to uniwersalna reguła, dlatego jest konieczne opracowywanie i doskonalenie dotychczas stosowanych metod pomiaru efektywności społecznej. Proponowane metody w maksymalnie ścisły sposób powinny pozwalać na identyfikowanie stopnia efektywności - oddzielając efektywne wykonywanie zadań publicznych od działań nieefektywnych. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję szacowania efektywności realizacji kontraktowanych zadań publicznych (którą nazwano Metodą Kluczowych Efektów - MKE) wraz z praktycznymi przykładami jest zastosowania. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the issue of measuring the effectiveness of public services implemented by NGOs. Outsourcing of public tasks by public administration institutions to external entities (often local NGOs) is becoming an increasingly popular way to meet social needs. This solution has many advantages, one of them being an increase in efficiency. However, it is not a universal rule and, therefore, it is necessary to develop and improve the previously used methods of measuring the effectiveness of social services. These methods should allow for an identification of the degree of efficiency by distinguishing between the effective performance of public services and inefficient operations. This paper proposes a method of estimating the effectiveness of the implementation of contracted public services (referred to as the Method of Key Effects - MKE), accompanied by practical examples of its application. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiecki K. 1985 O nauce organizacji, PWE, Warszawa.
 2. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V. 2005 Public sector efficiency: an international comparison, "Public Choice", no. 123 (3 - 4), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://dx.doi.org/10.1007/s11127-005-7165-2, data wejścia: 20.07.2015].
 3. Bednarski A. 1998 Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 4. Bogacz-Wojtanowska E. 2006 Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Charnes A., Cooper W., Rhodes E. 1978 Measuring the efficiency of decision-making units, "European Journal of Operational Research", no. 2, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://dx.doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8, data wejścia: 21.07.2015].
 6. Chodyński A., Jabłoński A.S., Jabłoński M.M. 2007a Strategiczna karta wyników w  implementacji założeń rozwoju organizacji, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 7. Chodyński A., Jabłoński A.S., Jabłoński M.M. 2007b Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników, "Problemy Jakości", nr 5.
 8. Drucker P. 2010 Menadżer skuteczny, New Media, Warszawa.
 9. Farrell M.J. 1957 The measurement of productive efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society", no. 120, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://dx.doi.org/ 10.2307/2343100, data wejścia: 14.07.2015].
 10. Głowacki J., Płonka M., Rosiek K. 2012 Wybrane metody oceny społeczno-ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej, [w:] Wokół ekonomii społecznej, M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 11. Juraszek-Kopacz B., Tyrowicz J. 2008 Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 12. Juraszek- Kopacz B. 2012 PROVEIt.pl, czyli jak mierzyć wartość społeczno-ekonomiczną organizacji pozarządowych i  przedsiębiorstw społecznych, [w:] Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR, N. Ćwik (red.), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 13. Kotarbiński T. 1973 Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 14. Kożuch B. 2006 Ewolucja zarządzania organizacjami publicznymi, [w:] Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, B. Kożuch (red.), Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 15. Krawczyk K., Kwiecińska D. 2008 Audyt społeczny jako metoda oceny działalności przedsiębiorstw społecznych - na tle innych sposobów określania społecznej wartości dodanej, [w]: Wspieranie Ekonomii Społecznej, J. Hausner (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 16. Matuszak N. 2012 Analiza SROI. Ile warta jest społeczna odpowiedzialność?, [w:] Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR, N. Ćwik (red.), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 17. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN 2004, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Oliński M., Krukowski K., Walkowiak R. 2013 Kontraktacja usług społecznych z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn.
 19. Przygodzka R. 2008 Efektywność sektora publicznego, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4 (40).
 20. Słownik języka polskiego PWN 2014 (copyright 1996), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Truszkowska-Kurstak M. 2012 Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w  Polsce w świetle głównych modeli rządzenia w państwie, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4 (58).
 22. Ustawa o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.04.76.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu