BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felis Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Uwarunkowania funkcji fiskalnej podatku rolnego
Evaluation of the Agricultural Tax Fiscal Function
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 2, s. 23-36, tab., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Podatek rolny, Opodatkowanie, Prawo podatkowe
Agricultural tax, Taxation, Tax regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena efektywności fiskalnej podatku rolnego w Polsce w latach 2004-2013. Dlatego też położono nacisk nie tylko na wpływy z podatku, ale także koszty jego wymiaru i poboru. Osiągnięcie celu wymagało określenia pojęcia efektywności fiskalnej podatku rolnego oraz wskazania jej determinant. Zastosowano metodę statystyki opisowej, przeprowadzono badania literaturowe, przeanalizowano ustawę o podatku rolnym. Z badań wynika, że obowiązujący w Polsce system opodatkowania rolnictwa jest przeciwieństwem rozwiązań zastosowanych w większości krajów UE. Realizowany jest on bowiem jedynie przez przestarzałą konstrukcję podatku majątkowego. Podatek rolny pełni bardzo ograniczoną funkcję dochodową, w związku z tym jego efektywność fiskalna jest niska. Konieczna jest gruntowna zmiana systemu opodatkowania rolnictwa, obejmująca nie tylko kwestie opodatkowania majątku nieruchomego, ale także pominięte w artykule zagadnienie włączenia dochodów rolników do systemu powszechnego podatku dochodowego. (abstrakt oryginalny)

The article is aimed at the analysis of agricultural tax efficiency in Poland in the years 2004-2013. Therefore, it focuses on the tax revenue as well as the cost tax volume and collection relate cost. The accomplishment of the aim required the determination of the idea of agricultural tax fiscal efficiency as well as the indication of its determinants. The discussion, due to the specific nature of agricultural tax, is based exclusively on the Polish literature. In order to verify the formulated hypothesis, the descriptive analysis method was applied, the literature research conducted and the Act on Agricultural Tax analysed. The content of the article indicates that the present Polish system is contrary to the current solutions in the majority of EU countries. It is being implemented on the basis of an outdated structure of property tax. And agricultural tax performs a limited income function. In this connection, its fiscal efficiency is low. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen Finn G., Asheim Leif Jarle, Mittenzwei Klaus, Veggeland Frode, 2002: Taxation of Agriculture in Selected Countries, Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Oslo, s. 1-123.
 2. Etel Leonard, 2003: Podatek od nieruchomości, rolny i leśny, Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 1-522.
 3. Felis Paweł, 2012: Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, SGH, Warszawa, s. 1-407.
 4. Dziemianowicz Ryta Iwona, 2007: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 1-463.
 5. Dziemianowicz Ryta, Przygodzka Renata, 2007: Baza podatkowa i jej wpływ na efektywność systemu podatkowego, [w] O nowy ład podatkowy w Polsce, J. Ostaszewski (red.), SGH, Warszawa, s. 193-201.
 6. Grądalski Feliks, 2006: System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, SGH, Warszawa, s. 1-266.
 7. GUS. 2014: Polska - wskaźniki makroekonomiczne, Warszawa.
 8. Kudła Janusz, 2004, Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, UW, Warszawa, s. 1-293.
 9. Małecka-Ziembińska Edyta, 2012: Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 1-381.
 10. Mastalski Ryszard, 1996: Prawo podatkowe II - część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 1-278.
 11. MF. 2010: Wysokość stawek w opodatkowaniu nieruchomości w 2009 r., Warszawa.
 12. MF. 2012: Preferencje podatkowe w Polsce, Raport, nr 3, Warszawa.
 13. Podstawka Marian, 2000: System podatkowy w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 1-129.
 14. Podstawka Marian, 2005: Podatek rolny od gruntów - Jego ocena i potrzeba zmian, "Roczniki Naukowe SERiA", t. VII, z. 4, s. 347-351.
 15. RM. 2005-2014: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 16. Tran-Nam Binh, Evans Chris, Walpole Michael, Ritchie Katherine, 2000: Tax Compliance Costs: Research Methodology and Empirical Evidence from Australia, "National Tax Journal", vol. 53, no. 2, s. 229-252.
 17. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U.2013.1381 z późn. zm.
 18. Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce, 2014, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa, s. 1-68, www.efrwp.pl, data dostępu: 24.09.2014.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu