BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozera Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolniczych w Polsce
Effectiveness of Use of the Intellectual Capital in the Polish Farm Businesses
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 2, s. 37-46, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Kapitał intelektualny, Współczynnik intelektualnej wartości dodanej
Agriculture, Arable farm, Intellectual capital, Value Added Intellectual Coeficient (VAIC)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań nad efektywnością wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych w przedsiębiorstwach rolniczych w Polsce. Zastosowano w tym celu opracowaną przez A. Pulicia metodę VAIC™, która umożliwiła oszacowanie efektywności wykorzystania posiadanych przez przedsiębiorstwa zasobów kapitału ludzkiego, strukturalnego oraz zaangażowanego w tworzenie wartości dodanej kapitału fizycznego. Wyniki badań wykazały znaczące zmiany struktury i dynamiki wskaźnika intelektualnej wartości dodanej, który oscylował wokół 2,5 w zależności od dominującego kierunku produkcji rolniczej. W związku z tym, że w badanej populacji wzrasta efektywność kapitału ludzkiego oraz strukturalnego, a maleje efektywność kapitału fizycznego, można przyjąć, że każda złotówka zaangażowana w zasoby niematerialne, powoduje wzrost ich znaczenia w tworzeniu wartości dodanej. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of the study concerning the use of tangible and intangible assets in the selected Polish farm businesses. The author applied the VAIC ™ method proposed by A. Pulić to estimate the efficiency of the use of human, structural and physical capital in value added creation. The results showed the significant changes in the structure and dynamics of the Value Added Co-efficient, which oscillated around 2.5. In the studied population (N=145) the effectiveness of the human and structural capital is growing, while the effectiveness of the physical capital is decreasing. It mean that every 1PNL involved in the intangible assets results in the growth of the value added around 2.5PLN. Due to the fact that in research population growth effectiveness of human and structural capital, but decrease effectiveness of physical capital - it is allowed to assume, that each zloty engaged in intangible assets, rise its importance in value added creation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andriessen Daniel, 2004: Making sense of intellectual capital. Desinging a metod for the valuation of intangibles, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford, s. 364-371.
 2. Dobiegała-Korona Barbara, Herman Andrzej (red.), 2006: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa, s. 17-36.
 3. Edvinsson Leif, Malone Michael, 2001: Kapitał intelektualny, Wyd. PWN, Warszawa.
 4. Fijałkowska Justyna: VAIC™ jako metoda pomiaru dokonań przedsiębiorstw, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG", nr 1/2013, s. 63-77, [on-line], http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_5.pdf, dostęp 23.03.2014.
 5. Grzelak Aleksander, Seremak-Bulge Jadwiga, 2014: Porównanie wybranych metod badania koniunktury w rolnictwie w Polsce, "Zagadnienia ekonomiki rolnej", nr 4 (341), s. 117-130.
 6. Guzewicz Wacław, Kagan Adam, Zdzieborska Maria, 2006: Procesy dostosowawcze wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich (lata 2002-2005), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Iazzolino Gianpaolo, Laise Domenico, 2013: Value added intellectual coefficient (VAIC). A methodological and critical review; "Journal of Intellectual Capital" , vol. 14, no. 4, s. 547-563.
 8. Jóźwiak Wojciech, Kagan Adam, 2008: Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe, [w] "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 95, z. 1, s. 22-30.
 9. Kasiewicz Stanisław, Rogowski Waldemar, Kicińska Monika, 2006: Kapitał intelektualny spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 196-215.
 10. Kasztelan Paweł, 2009: Efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 3(13), s. 83-90.
 11. Kozera Magdalena, 2014: Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach rolniczych Wielkopolski, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 6, s. 165-179.
 12. Kozera Magdalena, Kaliowski Sławomir, 2012: Intellectual capital - non-material element of farm businesses economic succes, Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources, Management - Leadership - Strategy - Competitiveness, Szent Istvan University, Godollo, Węgry, s. 405-413.
 13. Kozera Magdalena, Parzonka Mikołaj, 2010: Zasoby kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego i jego zmiany, "Roczniki Naukowe SERiA", t. VII, z. 5, s. 90-96.
 14. Król Henryk, Ludwiczyński Antoni (red.), 2008: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWE, Warszawa.
 15. McElroy Mark W., 2002: The New Knowledge Management, Complexity, Learning and Sustainalbe Innovation, Published By Butterworth-Heinema, s. 17-21.
 16. Mroziewski Marian, 2008: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Wyd. Difin, Warszawa, s. 49-68.
 17. Nita Bartłomiej, 2007: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa, s. 46-50, 107-116.
 18. Pulić Ante, 2000: MVA and VAICeAnalysis of Randomly Selected Companies from FTSE 250, Austrian Intellectual Capital Research Center, Graz, on-line: available at: www.measuring-ip.at/Papers/ham99txt.htm, dostęp: 30.11.2011.
 19. Pulić Ante, Bounfour Ahmed, Edvinsson Leiv, (red.), 2005: Value creation efficiency at national and regional levels: case study - Croatia and the European Union, "Intellectual Capital for Communities", Elsevier, Oxford.
 20. Stewart Thomas A. 1991: Brain Power. How Intellectual Capital is becoming America's Most Valuable Asset, "Fortune", June 3.
 21. Ståhle Pirjo, Ståhle Sten, Aho Samuli, 2011: Value added intellectual coefficient (VAIC): a critical analysis, "Journal of Intellectual Capital", vol. 12, Iss 4, s. 531-551, [on-line], http://dx.doi.org/10.1108/14691931111181715, dostęp: 16.06.2012.
 22. Sullivan Patrick H., 2000: Value -Driven Intellectual Capital, John Wiley and Sons, New York 2000.
 23. Sveiby Karl E., 1997: The New Organization Wealth, Berrett-Koehler Publishers.
 24. Tan Hong Pew, Plowman David, Hancock Phillip, 2008: The evolving research on intellectual capital, "Journal of Intellectual Capital, vol. 9(4), s. 585-608.
 25. Wojtaszek Zygmunt, 2008: Problemy mikroekonomii rolnictwa w pięćdziesięcioletniej działalności Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 94, z. 2, s. 27-32.
 26. Ziętara Wojciech, 2009: Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w teorii i praktyce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", vol. 2(12), s. 303-309.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu