BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stańko Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Długookresowe zmiany relacji cenowych w łańcuchu marketingowym wieprzowiny w Polsce
Long-Term Changes in Price Relations in the Marketing Chain of Pork in Poland
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 2, s. 47-56, rys., bibliogr. 21 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Ceny detaliczne, Mięso wieprzowe, Przemysł mięsny, Marża handlowa
Retail prices, Pork meat, Meat industry, Trade margin
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono tendencje w kształtowaniu się rozstępu cenowego (ang. price spread ), marży marketingowej (ang. marketing margin ), marży cenowej (ang. price margin ) na przykładzie rynku żywca wieprzowego i rynku detalicznego 16 produktów żywnościowych wytwarzanych z wieprzowiny. Miarą rozstępu cenowego była relacja cen detalicznych i cen żywca w długim okresie (dane miesięczne z lat 1997-2014). Wzrost rozstępu cenowego stwierdzono dla takich produktów żywnościowych, jak: żeberka, boczek wędzony, parówki wieprzowe, kiełbasa "Myśliwska sucha", mięso mielone i nogi wieprzowe. Tendencja spadkowa rozstępu cenowego występowała dla: schabu środkowego, mięsa wieprzowego bez kości (łopatki), szynki, baleronu gotowanego, polędwicy sopockiej parzonej, wątroby surowej oraz konserwy wieprzowej "Turystyczna", a względnie ustabilizowany rozstęp cenowy występował w przypadku kiełbas "Krakowskiej suchej" i "Toruńskiej" oraz mielonki wieprzowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents trends in the price spread (marketing margin, price margin) on the example of the market price of live pigs and sixteen retail market food products made from pork. The measure of the price spread was the ratio of retail prices and the prices of pork in the long term (monthly data from the years 1997-2014). Increase the price spread stated for such foods as ribs, smoked bacon, pork sausages, sausage "Myśliwska sucha", minced meat and legs. The downward trend in the price spread appeared for the middle loin, boneless pork - shoulder, ham and cooked ham, loin "Sopocka" cooked, raw liver, and canned pork "Turystyczna", and the relatively stable price gap occurred in the case of sausage "Krakowska sucha", sausage "Toruńska" and luncheon meat. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker Derek, 2003: The Danish food marketing chain: developments and Policy choice, Fodevateokonomisk Instytut, Repport, nr 154.
 2. Cramer Gail L., Jensen Clarance W. 1991: Agricultural Economics and Agribusiness, John Wiley & Sons, Inc. Fift Editio, New York, Chichester, Brisbane, Toronoto, Singapore.
 3. Cramer Gail L., Jensen Clarance W., Southgate Douglas, 2000: Agricultural Economics and Agribusiness, John Wiley & Sons, Inc. Eighth Edition, New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto.
 4. Elitzak Howard, 1999: Food Cost Review, 1950-97, USDA, Economic Research Service, Agriculture Economic Report, no. 780, June.
 5. Figiel Szczepan, Rembisz Włodzimierz, 2009: Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym - ujęcie analityczne i empiryczne, IERiGŻ-PIB, nr 169, Warszawa.
 6. Figiel Szczepan, 2002: Cenowa efektywność rynku towarowego na przykładzie zbóż w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 7. Gardner Bruce L. 1975: The Farm-Retail Price Speed in a Competitive Food Industry, "American Journal of Agricultural Economics", vol. 57, no. 3, August, s. 399-409.
 8. Heijman Wilem, Krzyżanowska Zofia, Gędek Stanisław, Kowalski Zbigniew, 1997: Ekonomika rolnictwa, Zarys teorii, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 9. Kuosmanen Timo, Niemi Jurki, 2009: What explains the widening gap between the retail and producer prices of food? "Agricultural and Food Science", vol. 18, s. 317-331.
 10. Reed Albert J., Elitzak Howard, Wohlgenant Michael H. 2002: Retail Farm Price Margin and Consumer Product Diversity, USDA, Economic Research Service, Technical Bulletin Number 1899, April.
 11. Rembisz Włodzimierz, 2007: Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych, VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 12. Ritson Christopher, 1977: Agricultural Economics. Principles and Policy, Collins, 8 Grafton Street, London W1.
 13. Schnepf Randy, 2009: Farm - to Food Price Dynamics, Congressional Research Service, 7-5700, May 29.
 14. Stańko Stanisław, 1999: Tendencje zmian cen produktów rolnych żywnościowych w krajach gospodarczo rozwiniętych i w Polsce, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 88, z. 1, s. 7-20.
 15. Świetlik Krystyna, 2004: Ceny żywności w procesie rynkowych przemian polskiej gospodarki (1994-2004), Studia i Monografie, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 141.
 16. Tomek William G., Robinson Kenneth L. 2001: Kreowanie cen artykułów rolnych, PWN, Warszawa, s. 158-177.
 17. Tracy Michael, 1997: Polityka Rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa.
 18. Urban Roman, 2002: Wartość dodana i marże w przetwórstwie głównych produktów rolnych, IERiGŻ, Warszawa, Projekt badawczy nr 5, HO2C 070 21.
 19. USDA, ERS Meat Price Spreads. History - Pork, [on-line], www.ers.usda.gov/data-products/price-spreads-from- farm-to-comsumer.aspx
 20. Wohlgenant Michael K., Haidacher Ricard C. 1989: Retail to Farm Linkage for a Complete Demand System of Food Commodities, USDA, Economic Research Sernice, Technical Bulletin Number 1775, December.
 21. Wohlgenant Michael K. 2001: Marketing Margins: Empirical Analysis, [w] Handboock of Agricultural Economics, Volume I, Edited by B. Gardner and G. Rausser, Elsevier Science B.V.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu