BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Wiesław (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej)
Title
Samotność twórcy. Wychowawczy i antywychowawczy aspekt samotności
Creator's Solitude. The Educational and Anti-Educational Aspects of Solitude
Source
Horyzonty Wychowania, 2013, vol. 12, nr 23, s. 37-53, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Wychowanie, Postawa twórcza, Psychologia człowieka
Parenting, Creative attitude, Human psychology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Duże znaczenie w praktyce pedagogicznej ma umiejętne wykorzystanie doświadczenia samotności i pokazanie zmagań, jakie w obszarze relacji ze światem i z samym sobą mieli wielcy twórcy. W artykule tej pokazuję tę pracę nad własną samotnością i niezrozumieniem przez innych na przykładzie wybranych fragmentów biografii wielkiego polskiego uczonego Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. Narzędziem stosowanym w tych badaniach jest odpowiednio ujęta antropologia samotności na podstawie analizy wybranych fragmentów z Księgi Rodzaju, wiersza J. Kaczmarskiego Pusty raj oraz doświadczenia samotności S. Kierkegaarda. Wyszczególniam pierwotną i wtórną samotność i pokazuję ich miejsce w procesie wychowania.(abstrakt oryginalny)

Making good use of the experience of solitude and revealing struggle which great creators faced within the relations with the world and with themselves play an important role in pedagogical practice. The following paper shows this work on one's own solitude and lack of understanding on the example of the selected fragments of a biography of an eminent Polish scholar Józef Maria Hoene-Wroński. The tool used in this research is an appropriately expressed anthropology of solitude based on the analysis of the selected fragments of the Book of Genesis, J. Kaczmarski's poem "Pusty raj" ("Empty Paradise") and the experience of solitude by S. Kierkegaard. Primary and secondary solitude is distinguished and their place in the process of education is shown.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Birkenmajer L.A., Udział Polski w uprawianiu i w rozwoju nauk ścisłych, w: Polska w kulturze powszechnej, cz. 2, red. F. Koneczny, Wydawnictwo UJ, Kraków 1918.
 2. Bochenek M., Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 3. Buber M., Problem człowieka, PWN, Warszawa 1993.
 4. Chomicz P., Hoene-Wroński w Polsce i zagranicą, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1929.
 5. Dickstein S., Hoene Wroński. Jego życie i prace, Akademia Umiejętności, Kraków 1986.
 6. Hoene-Wroński. Życie, matematyka i filozofia, red. P. Pragacz, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2008.
 7. Kierkegaard S., Albo-albo, t. I i II, przekł. K. Toeplitz, PWN, Warszawa 1982.
 8. Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przekł. J. Iwaszkiewicz, PWN, Warszawa 1982.
 9. Kierkegaard S., Dziennik (wybór), Towarzystwo Naukowe KUL, przekł. A. Szwed, Lublin 2000.
 10. Rembierz M., Oblicza samotności w edukacji. Samotność i odosobnienie wśród zasad wychowania intelektualnego i kształtowania samodzielności poznawczej, "Horyzonty Wychowania" 2013, Vol. 12, No. 23.
 11. Rosenzweig F., Gwiazda zbawienia, Znak, Kraków 1998.
 12. Wyszyński S., Zapiski więzienne, Editions du Dialogue, Paris 1982.
 13. Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. P. Domeracki, W. Tyburski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu