BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Noras Kinga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sieczko Leszek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ocena poziomu oraz sposobu wykorzystania technologii informacyjnych przez uczniów ponadgimnazjalnych szkół rolniczych na podstawie badania ankietowego
Evaluation of the Level and Way of Using Information Technologies by Students of the Agricultural Professional Technical School Based on Survey
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 2, s. 57-66, tab., bibliogr. 17 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Obszary wiejskie, Społeczeństwo informacyjne, Internet, Młodzież
Rural areas, Information society, Internet, Youth
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów 45 ponadgimnazjalnych szkół rolniczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyniki te umożliwiły określenie rozwoju społeczeństwa zamieszkującego obszary wiejskie i miejskie w zakresie uczestnictwa młodzieży w budowaniu i rozwoju społeczeństwa informacyjnego kraju w obszarze rolnictwa oraz wdrażania i wykorzystania nowych technologii i internetu w prowadzeniu gospodarstw rolnych. Badana młodzież może stanowić potencjalną grupę przyszłych producentów rolnych, a także może przyczynić się do wdrażania i wzrostu wykorzystywania nowych technologii w prowadzeniu gospodarstwa. Pomimo dużej dostępności technologii informacyjnych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich, nadal można zauważyć stosunkowo małe zainteresowanie producentów rolnych programami komputerowymi przeznaczonymi dla rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research conducted among students 45 post-secondary agricultural schools supervised by the Minister of Agriculture and Rural Development. The results to determine the development of the society residing in rural areas and urban youth participation in the construction and development of the information society of the country in the field of the agriculture and the implementation and use of new technologies, as well as the internet in running farms. Young people living in rural areas, a potential group of future agricultural producers and may also contribute to the implementation and growth of the use of new technologies in the conduct farm. Despite the large availability of information technologies, in both urban and rural areas, which may indicate a high level of computerization, still can be seen relatively little interest farmers of computer programs designed for agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramowicz Witold, 2002: Edukacja, [w] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego: raport o rozwoju społeczny, W. Cellary (red.), United Nations Development Programme, Warszawa, s. 121-132.
 2. Borusiewicz Andrzej, Kapela Krzysztof, 2012: Ocena wykorzystania technologii IT w gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka na terenie powiatu kolneńskiego w woj. podlaskim, "Inżynieria Rolnicza", t. 2, z. 2(137), s. 7-16.
 3. GUS, 2012a: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, Warszawa.
 4. GUS, 2012b: Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2012 r., Warszawa.
 5. Kapela Krzysztof, Borusiewicz Andrzej, 2012: Wykorzystanie technologii informacyjno telekomunikacyjnych (ICT) w wybranych gospodarstwach rolnych województwa podlaskiego, "Inżynieria Rolnicza", t. 1, z. 2(136), s. 121-128.
 6. Klonowski Zbigniew, 2004: Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 1-202.
 7. Lorencowicz Edmund, Figurski Jarosław, 2008: Ocena wykorzystania komputerów i internetu w indywidualnych gospodarstwach rolnych, "Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria", 7(3-4), s. 29-34.
 8. MSWiA, 2008: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Warszawa, s. 1-33.
 9. OECD. 2010: Trends Shaping Education. ITC. The next generation, s. 77-89.
 10. bi.gazeta.pl/im/4/13387/m13387904,world-internet-project-2012-raport-wersja-polska.pdf, [on-line], dostęp: 10.05.2013.
 11. internetworldstats.com/stats.htm, [on-line], dostęp: 30.05.2013.
 12. media2.pl/telekomunikacja/87352-Internet-na-wsi-zmienia-wszystko.html, [on-line], dostęp: 10.03.2013.
 13. polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/polscy-rolnicy-pokochali-siec.html, [on-line], dostęp: 20.05.2013.
 14. pot.gov.pl/dzialalnosc/promocja-w-internecie, [on-line], dostęp: 09.09.2013.
 15. stat.gov.pl/gus/5840_arch_wykorzystanie_ict_plk_html.htm, [on-line], dostęp: 20.05.2013.
 16. stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_plk_html.htm, [on-line], dostęp: 20.05.2013.
 17. uke.gov.pl/files/?id_plik=12341, [on-line], dostęp: 20.05.2013.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu