BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawołek Julia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Zmiany samowystarczalności żywnościowej krajów Unii Europejskiej
Changes in Food Self-Sufficiency in the European Union Countries
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 2, s. 67-77, tab., bibliogr. 15 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Bezpieczeństwo żywnościowe, Przemysł rolno-spożywczy, Konsumpcja żywności
Food security, Agri-food industry, Food consumption
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie zmian poziomu samowystarczalności żywnościowej w krajach członkowskich UE, definiowanej jako stosunek krajowego zużycia artykułów rolno-spożywczych względem krajowej produkcji. W latach 2004-2011 w UE nie zaobserwowano istotnych zmian samowystarczalności żywnościowej. Przeprowadzona analiza wykazała, że kraje wyżej rozwinięte mają wyższą samowystarczalność w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego, a niżej rozwinięte w zakresie zbóż. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss the changes in food self-sufficiency in the EU countries, defined as the proportion of domestic consumption in comparison with domestic production. In 2004-2011 there were no significant changes in food self-sufficiency in the EU. The analysis showed that the more developed countries have a higher self-sufficiency in livestock products, while less developed countries in the field of cereals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baer Agnieszka, 2002: Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na samowystarczalność żywnościową na tle poziomu konsumpcji, "Roczniki Naukowe SERiA" t. IV, z. 2, s. 12-17.
 2. Baer-Nawrocka Agnieszka, 2014: Zmiany w spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej, [w] Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne, (red.) A. Olszańska, J. Szymańska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 19-27.
 3. Chotkowski Jacek, 2006: Perspektywy produkcji ziemniaków w Polsce w opiniach przedsiębiorstw nasiennych, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 242, Radzików, s. 153-160.
 4. Gulbicka Bożena, 2009a: Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się, "Roczniki Nauk Rolniczych, seria G", t. 96, z. 4, s. 50-58.
 5. Gulbicka Bożena, 2009b: Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się, Program Wieloletni 2005-2009, Warszawa.
 6. Hałasiewicz Andrzej, 2010: Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju, Warszawa.
 7. Kwasek Mariola, 2012: Fizyczna dostępność, [w] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17) Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego, (red.) M. Kwasek, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 23-45.
 8. Małysz Jerzy, 2008: Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, AlmaMer, Warszawa.
 9. Mikuła Aneta, 2012: Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 99, z. 4, s. 38-47.
 10. Obiedzińska Agnieszka, 2012: Bezpieczeństwo żywnościowe, [w] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17) Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego, M. Kwasek (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 9-22.
 11. Pawlak Karolina 2005: Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego sektora owocowo-warzywnego na tle krajów Unii Europejskiej, "Wieś i Rolnictwo", nr 3(128), s. 162-178.
 12. Szczepaniak Iwona, 2012: Samowystarczalność żywnościowa Polski, "Przemysł Spożywczy, "SIGMA-NOT" nr 2, Warszawa.
 13. Wilkin Jerzy, 2009a: Bezpieczeństwo żywnościowe - koncepcje teoretyczne i instytucjonalne warunki realizacji, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, XXIX Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, Zakopane, 22-24 maja 2009 r. (prezentacja).
 14. Wilkin Jerzy, 2009b: Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne, referat przygotowany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich: "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", 29-30 listopada 2007, Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, Zakopane, 22-24 maja 2009 r.
 15. Wspólna Polityka Rolna jako europejska polityka żywnościowa. 2011: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s. 5.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu