BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Piotr Grzegorz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywność publicznych szkół wyższych na przykładzie wybranych uczelni przyrodniczych
Efficiency in Higher Education in the Example of Universities of Life Sciences
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 2, s. 78-87, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Odległość euklidesowa, Sektor publiczny, Szkolnictwo wyższe, Pomiar efektywności
Euclidean distance, Public sector, Higher education, Efficiency measurement
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto dyskusję na temat pomiaru efektywności publicznego szkolnictwa wyższego. Dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicznej w tym zakresie. Zaprezentowano również wyniki wstępnych badań w zakresie zagregowanego wskaźnika efektywności dla trzynastu wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz pięciu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Do konstrukcji wskaźnika wykorzystano trzy zmienne diagnostyczne reprezentujące główne obszary funkcjonowania uczelni (kształcenie, badania naukowe, działalność upowszechnieniową). Za najbardziej efektywny uznano Wydział Nauk Ekonomicznych. Przeprowadzono także analizę skupień przy użyciu metody Warda i odległości euklidesowej. Pozwoliła ona na wyodrębnienie trzech grup wydziałów, tj. ekonomicznej, przyrodniczej i technicznej. Istnieje potrzeba kontynuowania badań na większej, ale i bardziej jednorodnej próbie badawcze obejmującej poszczególne profile kształcenia. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of measuring the effectiveness of public higher education. Provides an overview of domestic and foreign literature of this field. In addition, presents preliminary results of studies which were conducted in thirteen departments of Warsaw University of Life Sciences and the five departments of Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. In the construction of the aggregate performance indicator used three diagnostic variables, which represent the main areas of university. It also presents the results of the grouping of departments using Ward's method and Euclidean distance. There is a need to continue researches on the larger, but also more homogeneous sample of research involving individual learning profiles (economic, environmental and life sciences, technological). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bobińska Barbara, 2012: Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji "otwartych na klienta", "Zeszyty Naukowe ZPSB. Firma i Rynek", nr 1, s. 60.
 2. Ćwiąkała-Małys Anna, 2010: Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 3. Dudycz Tadeusz, 2007: Wstęp, [w] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Tadeusz Dudycz (red.), "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1060, s. 11.
 4. Gnitecki Janusz, 1984: Pomiar efektywności kształcenia, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, s. 7.
 5. Kąkol Magdalena, 2012: Dobrobyt społeczny według chicagowskiej szkoły konkurencji, [w] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu, Urszula Zagóra-Jonszta (red.), "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 101, s. 149.
 6. Kleer Jerzy, 2005: Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w] Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, Jerzy Kleer (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 9.
 7. Kleer Jerzy, 2008: Sektor publiczny w warunkach współczesnych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4, s. 20.
 8. Mancebon María-Jesús, Bandres Eduardo, 1999: Efficiency Evaluation in Secondary Schools: the key role of model specification and of "ex post" analysis of results, "Education Economics" nr 7, s. 131-152.
 9. Mielich Alojzy, 1980: Efektywność gospodarowania. Istota - metody - warunki, Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 17.
 10. Miłaszewicz Danuta, 2014: Problemy społecznej efektywności sektora publicznego, [w] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: racjonalność - efektywność - etyka. Podejście praktyczne. Cz. 2., Urszula Zagóra-Jonszta (red.), "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 180, s. 164.
 11. Mongiało Zbigniew, Pasewicz Wiesław, Michał Świtłyk, 2010: Efektywność kształcenia na publicznych uczelniach technicznych w latach 2001-2005, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinesis. Oeconomica", nr 282, s. 85-102.
 12. Morawski Roman Zdzisław, 1999a: Kryteria efektywności instytucji akademickich, [w] Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Jerzy Woźnicki (red.), Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, s. 139.
 13. Morawski Roman Zdzisław, 1999b: Efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, s. 59-60.
 14. Mudie Peter, Cottam Angela, 1998: Usługi. Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 258.
 15. Nazarko Joanicjusz, Komuda Marta, Kuźmicz Katarzyna, Szubzda Elżbieta, Urban Joanna, 2008: Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 4, s. 89-105.
 16. Pasewicz Wiesław, Świtłyk Michał, 2010: Zastosowanie DEA do oceny efektywności technicznej działalności dydaktycznej uczelni publicznych w 2005 roku, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae. Oeconomica", nr 280, s. 87-98.
 17. Penc Józef, 1997: Leksykon biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 99.
 18. Pietrzak Michał, 2006: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 22-23.
 19. Przygodzka Renata, 2008: Efektywność sektora publicznego, "Optimum - Studia Ekonomiczne" nr 4, s. 156.
 20. Sprawozdanie Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego z działalności Uczelni za 2012 rok, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 21. Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności Uczelni w roku 2012, Wydawnictwo UPW, Wrocław.
 22. Stiglitz Joseph Eugene, 2004: Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 69-70, 76-77.
 23. Szuwarzyński Andrzej, 2005: Pomiar efektywności procesu kształcenia w uczelni wyższej, [w] Zarządzanie wiedzą w organizacjach niekomercyjnych, Krzysztof Leja, Andrzej Szuwarzyński (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 9-27.
 24. Szuwarzyński Andrzej, 2006: Rola pomiaru efektywności szkoły wyższej w kształtowaniu jej pozycji konkurencyjnej, [w] Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, materiały konferencyjne, Jerzy Dietl, Zofia Sapijaszka (red.), Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź, s. 213-224.
 25. Świtłyk Michał, Pasewicz Wiesław, 2009: Efektywność techniczna kształcenia w państwowych wyższych szkołach zawodowych w latach 2004-2006, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", 273, s. 187-196.
 26. Świtłyk Michał, Mongiało Zbigniew, 2010: Z badań nad efektywnością szkolnictwa wyższego. Efektywność funkcjonowania publicznych uczelni rolniczych w latach 2006-2008, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 97, z. 3, s. 269-278.
 27. Świtłyk Michał, 2013: Efektywność dydaktyki w uczelniach publicznych w Polsce, "Ekonomia", nr 1, s. 9-28.
 28. Wolszczak-Derlacz Joanna, 2013: Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożenia publicznych szkół wyższych w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 27, 35.
 29. Ziębicki Bernard, 2007: Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni", nr 6, s. 155.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu