BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Studenski Marek (Instytut Teologiczny św. Jana Kantego w Bielsku-Białej)
Title
Wychowanie do dojrzałości ludzkiej - warunkiem owocnego przeżywania samotności osób duchownych i konsekrowanych
Education for Human Maturity - the Condition of Fruitful Experiencing Solitude by Priests and Consecrated People
Source
Horyzonty Wychowania, 2013, vol. 12, nr 23, s. 93-115, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Kościół katolicki, Psychologia człowieka, Relacje międzyludzkie
Roman Catholic Church, Human psychology, Interpersonal relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych celów wychowania przygotowującego do dojrzałego przeżywania życia samotnego (życia w celibacie) osób duchownych i konsekrowanych. Autor dokonuje rozróżnienia pomiędzy "samotnością", określającą pewien stan życia, a "osamotnieniem" - będącym zespołem negatywnych odczuć, które mogą - ale nie muszą - być związane z życiem samotnym. W opracowaniu omówiono najistotniejszy cel wychowania do samotności, jakim jest kształtowanie dojrzałości ludzkiej, przy czym szczególną uwagę poświęcono rozwijaniu dojrzałości emocjonalnej kandydatów do życia w celibacie i osób realizujących taki ideał, co jest szczególnie istotne w kontekście potrzeby rozwijania przez nich ojcostwa duchowego. Zwrócono uwagę na potrzebę świadomości duchownych dotyczącej znaczenia i sensu życia samotnego. Poruszono też problem związku pomiędzy samotnością i życiem wspólnotowym oraz omówiono zadania wychowawcze związane z dojrzałym uczestnictwem osób samotnych w relacjach z innymi.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the most important goals of education that prepares for experiencing solitary lives (in celibacy) by priests and consecrated men in a mature way. The author emphasizes the distinction between "solitude" characteristic for adopting a certain way of life and "loneliness" - a set of negative feelings which can be, but not necessarily so, relevant to a lonely life. The most crucial goal of education for solitude that relies on shaping human maturity has been analysed in the study. At the same time, a special attention has been drawn to the development of emotional maturity among the candidates for living in celibacy and people pursuing such ideal. This aspect seems to be crucial in view of the need to develop their spiritual fatherhood. The article also focuses on the need of consciousness of a real sense and meaning of solitary life among priests. Such issues as the problem of connection between solitude and community life and the educational tasks related to mature participation of solitary people in relations with others have been discussed in the study as well.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyn J., Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2002.
 2. Bieliński T., Formacja jako odpowiedź na kryzys, "Pastores" 38 (2008) 1, s. 30.
 3. Cantalamessa R., Czystego serca, Warszawa 1994.
 4. Cencini A., Wspólnota zakonna wspólnotą świętych i grzeszników, Kraków 2003.
 5. Chlewiński Z., Dojrzałość, osobowość, sumienie religijność, Poznań 1991.
 6. Damiani P., Contra intemperantos clericos, PL 145, kol. 393 (cały tekst: kol. 387-422).
 7. Frankl V.E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2009.
 8. Giertych W., Modlitwa a celibat, "Pastores" 51 (2011) 2, s. 40.
 9. Giordani B., Wybrane przez Chrystusa. Kobiety konsekrowane. Studium psychologiczne, Częstochowa 2004.
 10. Hummes C., Znaczenie celibatu osób duchownych, "Pastores" 38 (2008) 1, s. 124.
 11. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie Vita consecrata, 88, tekst polski w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, od Vaticanum II do "Ripartire da Cristo", red. B. Hylla, Kraków 2003.
 12. Jasiak R., Celibat, w: M. Chmielewski, Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków 2002.
 13. Kaczmarek J., List do kleryków, "Pastores" 38 (2008) 1, s. 173 (173-175).
 14. Kiciński J., Podstawowe uwarunkowania życia w celibacie kapłańskim, "Ateneum kapłańskie" 549-550 (2000), 2-3, s. 300-301.
 15. Kijas Z., Nowy kapłan na nowe czasy. Rozważania na temat duchowości kapłańskiej, Kraków 2009.
 16. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Przewodnik do formacji kapłańskiej o celibacie, 17, 49, tekst polski w: Nauka Kościoła o charyzmacie celibatu, red. A. Jasiński.
 17. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja: Życie braterskie we wspólnocie Congregavit nos in unum Christi Amor, 25, tekst polski w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, od Vaticanum II do "Ripartire da Cristo", red. B. Hylla, Kraków 2003.
 18. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o istotnych elementach nauczania Kościoła na temat życia konsekrowanego w zastosowaniu do instytutów oddających się pracy apostolskiej The renewal of religious life 19, tekst polski w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, od Vaticanum II do "Ripartire da Cristo", red. B. Hylla, Kraków 2003.
 19. Laghi P., Wyniki wizytacji apostolskiej przeprowadzonej w seminariach diecezjalnych i domach formacji za-konnej w Polsce, "Homo Dei" 67 (1993) 4, s. 13.
 20. Lütz M., Ludzka strona celibatu, "Pastores" 51 (2011) 2, s. 54.
 21. Majkowski J., Dojrzałość ludzka jako podstawa właściwej formacji duchowej kapłana, "Ateneum Kapłańskie" 87 (1976) 1, s. 5
 22. Mastalski J., Pokusy kapłańskie, Kraków 2011, s. 162, cyt. za: A. Kępiński, Schizofrenia, Warszawa 1992, s. 180-181.
 23. Mazurkiewicz P., Bliskość i dystans, "Pastores" 25 (2004) 4, s. 23.
 24. Oddane Bogu dla służenia Ubogim. Konstytucje i statuty Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo,Watykan 2004.
 25. Paweł VI, Encyklika Sacerdotalis caelibatus, 21.
 26. Ravassi G., Come spettri, "Avenire" 10 (1997) I, s.1.
 27. Rusak A., Pojedynczość oswojona, czyli kilka rad dla człowieka samotnego, "Pastores" 25 (2004) 4, s. 52.
 28. Ryś G., Celibat, Kraków 2002.
 29. Schiele R., Św. Jan Bosko, Kraków 1998.
 30. Sujak E., Życie jako zadanie, Warszawa 1982.
 31. Węckowski W., Samotność i tak pozostanie. Z Mirosławem Pilśniakiem OP i Wojciechem Prusem OP rozmawia ks. Wojciech Węckowski, "Pastores" 25 (2004) 4, s. 65.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu