BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burgiel Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sowa Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zrałek Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Voluntary Simplicity - Sustainable Alternative to Overconsumption
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 13 (62), s. 18-29, tab., bibliogr. 23 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Zachowania konsumenta, Styl życia, Konsumpcja zrównoważona
Consumer behaviour, Lifestyle, Sustainable consumption
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dobrowolna prostota (VS) dobrze wpisuje się w koncepcję konsumpcji zrównoważonej, ponieważ do jej zasad należy budowanie zrównoważonej ekonomicznie przyszłości, kształtowanie harmonijnych relacji między ludźmi oraz kreowanie i pielęgnowanie więzi z przyrodą. W związku z tym pierwszym celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie VS jako stylu życia stanowiącego zrównoważoną alternatywę dla nadkonsumpcji. Drugi cel to określenie możliwych postaw wobec nadkonsumpcji i na tym tle odpowiedź na pytanie czy Polacy są skłonni zaakceptować ideę dobrowolnego upraszczania życia. W artykule zdefiniowano VS, opisano jej powiązania ze zrównoważoną konsumpcją, a także scharakteryzowano konsumentów, którzy przyjmują prosty styl życia. Wykorzystane w opracowaniu informacje pierwotne pochodzą z dwóch badań jakościowych przeprowadzonych metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego w latach 2013 i 2014. Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest stwierdzenie, że prawdopodobnie Polacy nie są jeszcze gotowi na świadome i dobrowolne ograniczanie konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

Voluntary simplicity (VS) fits well the category of sustainable consumption because to its principles include: creating economically sustainable future, shaping balanced relationships between humans as well as building and maintaining close ties to the nature. Therefore the first aim of this article is to characterize VS as a lifestyle that constitutes the sustainable alternative to overconsumption. The second objective is to determine attitudes toward overconsumption and on this basis to answer the question if Polish consumers are willing to accept the idea of voluntary simplifying their lives. To attain these purposes we defined VS, described its relationships with sustainable consumption and also characterized consumers who adopt simple lifestyle. The primary data come from two qualitative research projects using individual in-depth interviews that were conducted in years 2013 and 2014. The main conclusion of the analysis is a statement that presumably Poles are not ready to consciously and voluntarily limit their consumption yet. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander S.: The Voluntary Simplicity Movement: Reimagining the Good Life Beyond Consumer Culture, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability vol. 7 iss. 3/2011, p. 133-150.
 2. Bekin C., Carrigan M., Szmigin I.: Defying marketing sovereignty: voluntary simplicity atnew consumption communities, Qualitative Market Research: An International Journal vol. 8no. 4/2005, p. 413-429.
 3. Botsman R., Rogers R.: What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption,Harper Business, New York 2010.
 4. Boujbel L., D'astous A., Voluntary simplicity and life satisfaction: Exploring the mediatingrole of consumption desires, Journal of Consumer Behaviour, vol. 11/2012, p. 487-494.
 5. Club of Rome http://www.clubofrome.org/?p=375 [accessed on Dec. 29, 2014].
 6. Craig-Less M., Hill C., Understanding Voluntary Simplifiers, Psychology & Marketing, vol.19(2)/Feb 2002, p. 187-210.
 7. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (ed.): Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, PWE, Warszawa 2007.
 8. Elgin D.: Voluntary Simplicity. Toward a Way of Life That Is Outwardly Simple, Inwardly Rich, Second edition, Harper Collins, New York 2010.
 9. Etzioni A.: Voluntary Simplicity: Characterization, Select Psychological Implications, and Societal Consequences, [In:] Hodgson B. (ed.): The Invisible Hand and the Common Good,Chapter 16, Springer 2004, p. 378-405.
 10. European Commission, http://europa.eu/rapid/press-release_CES-14-3_pl.htm [accessed on Jan. 5, 2015].
 11. Fair Trade in Europe 2001, Jan 2001. EFTA - European Fair Trade Association,http://www.european-fair-trade-association.org/efta/Doc/FT-E-2001.pdf [accessed on Jan. 15,2015].
 12. Gershwin P.: Simplicity and the City: Understanding the Voluntary Simplicity Movement inMelbourne, Independent Study Project (ISP) Collection Paper 867/2010,http://digitalcollections/isp_collection/867 [accessed on Dec. 1, 2014].
 13. Huneke M. E.: The Face of the Un-Consumer: An Empirical Examination of the Practice of Voluntary Simplicity in the United States, Psychology & Marketing vol. 22 (7)/July 2005, p.527-550.
 14. International Institute for Sustainable Development, Oslo Roundtable on Sustainable Production and Consumption http://www.iisd.ca/consume/oslo004.html [accessed on Nov.20, 2014].
 15. Jackson T.: The Challenge of Sustainable Lifestyle, [In:] State of the World 2008: Innovations for a Sustainable Economy. The Worldwatch Institute 2008, p. 45-60,https://www.worldwatch.org/files/pdf/SOW08_chapter_4.pdf [accessed on July 28, 2014].
 16. Kennedy E. H., Krahn H., Krogman N. T.: Downshifting: An Exploration of Motivations,Quality of Life, and Environmental Practices, Sociological Forum vol. 28 no. 4/2013, p. 764-783.
 17. Kronenberg J., Iida N.: Simple Living and Sustainable Consumption, Problems of Sustainable Development vol. 6, no. 2/2009, p. 67-74.
 18. Schneider F., Kallis G., Martinez-Alier J.: Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue, Journal of Cleaner Production, 1820/10, 511-518.
 19. Shaw D., Moraes C.: Voluntary Simplicity: an exploration of market interactions.International Journal of Consumer Studies 33/2009, p. 215-223.
 20. Thoreau H. D.: Walden, czyli życie w lesie, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010.
 21. Veenhoven R.: World Database of Happiness, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands, http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl [accessed on July 29, 2014].
 22. Wu D. E., Boyd Thomas J., Moore M., Carrol K.: Voluntary simplicity: The Great American Apparel Diet, Journal of Fashion Marketing and Management, vol. 17, no. 3/2013, p. 294-305.
 23. Zavestoski S.: The Social-Psychological Bases of Anticonsumption Attitudes, Psychology&Marketing vol. 19 (2)/February 2002, p. 149-165.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu