BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Abodakpi Joseph Yaw (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Chinese Investment in Ghana
Chińskie inwestycje w Ghanie
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2015, no 13, s. 61-81, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Foreign investment
Note
summ., streszcz.
Country
Ghana, Chiny
Ghana, China
Abstract
W ostatnim okresie, zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach, Afryka odnotowała wzrost gospodarczy i uzyskała wpływy zarówno z bezpośrednich, jak i pośrednich form inwestycji zagranicznych. Dzieje się tak w związku z postępującą globalizacją i redystrybucją lub alokacją kapitału wymuszoną chęcią konkurowania przedsiębiorstw na skalę globalną. Wiele krajów, zwłaszcza państw Afryki Subsaharyjskiej, postrzega ten trend i metodę działania jako ważny punkt na drodze rozwoju kraju i jako nieodłączną część swojego długoterminowego planu rozwoju, odkąd Chiny stały się dla większości tych państw partnerem rozwoju. W artykule, by przeanalizować model chińskich inwestycji, posłużono się teorią ścieżki rozwoju inwestycji (the investment development path - IDP) wprowadzoną przez J.H. Dunninga w 1981 r. Celem pracy jest przeanalizowanie modelu chińskich inwestycji w Ghanie po 2008 r. oraz ich skuteczności. By zbadać możliwy pozytywny wpływ i perspektywy rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Afryki Subsaharyjskiej, autor uwzględnił istotną rolę inwestycji azjatyckich, a w szczególności Chińskiej Republiki Ludowej i jej strategicznej dominacji w sprawach inwestycji na kontynencie afrykańskim. W ostatniej części artykułu przedstawiona została specyfika chińskich inwestycji w Ghanie. Na zakończenie autor sugeruje pewne rozwiązania na przyszłość w sferze inwestycji zagranicznych w tym kraju. (abstrakt oryginalny)

Over recent periods, especially in the last two decades, Africa has recorded growth and received inflows of both direct and indirect forms of foreign investment. This is due to ongoing globalisation and to the redistribution or allocation of capital and wealth among nations with the idea of competing on a global scale. Many countries, particularly sub-Saharan African countries, have seen this trend as part and parcel of their long term development plan and growth agenda ever since China became a development partner for most of these countries. In this paper, the Investment Development Path (IDP) theory introduced by Dunning in 1981 is used to examine the basis of the Chinese Investment model. The author sheds light on Chinese investment in Ghana after 2008 and the performance of these investments. In order to examine the possible positive impacts and prospects of foreign direct investment in Sub-Saharan African countries, the author considers the significant role of Asian investment, especially that of the People's Republic of China and its strategic dominance of investment on the continent. The last section of the article briefly examines the specifics of Chinese investment in Ghana. Finally, the author presents a summary and some policy recommendations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdul, M. A. (2012) "Evidence of the Investment Development Path Hypothesis in Africa: Its Impact on Intra-Regional Foreign Direct Investment from the Ghanaian Perspective". LAP LAMBERT Academic Publishing.
 2. Abodakpi, J. (2012) "Multinational Corporations and Spillover Effects in Ghana - A Look at FDI, Its Targets, Impacts, and Potential". Unpublished Master thesis, UEK, Cracow.
 3. ACET (2009a) "Looking East: China-Africa Engagements. Ghana Country Case Study. Accra: African Center for Economic Transformation, http://acetforafrica.org/wp-content/uploads/2010/08/. Accessed: 17 September 2014.
 4. ACET (2009b) "Looking East: A Guide to Engaging China for Africa's Policy-makers". Vol. 2. Accra: African Center for Economic Transformation. Accessed: 17 September 2014.
 5. Broadman, H. R. (2007) "Africa's Silk Road: China and India's New Economic Frontier". Washington: The World Bank.
 6. China Trade Policy Review (2008) "Trade Policy Review Mechanism: China". Geneva: World Trade Organisation.
 7. Dunning, J. H. (1981) "Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic and Development Approach". Weltwirtschaftliches Archiv Vol. 117.
 8. Dunning, J. H. (1986) "The Investment Development Cycle Revisited". Weltwirtschaftliches Archiv Vol. 122.
 9. Dunning, J. H. (1993) Multinational Enterprises and the Global Economy. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing.
 10. Dunning, J. H. and Narula, R. (1996) "The Investment Development Path Revisited: Some Emerging Issues" in J. H. Dunning and R. Narula (eds) Foreign Direct Investment and Governments: Catalysts for Economic Restructuring. London and New York: Routledge.
 11. Durán, J. J. and Úbeda, F. (2001) "The Investment Development Path: A New Empirical Approach and Some Theoretical Issues". Transnational Corporations Vol. 10(12).
 12. Duran, J. J. and Úbeda, F. (2005) "The Investment Development Path of Newly Developed Countries". International Journal of the Economics of Business 12.
 13. GIPC (2008, 2009-2013) "Annual Investment Report". Ghana Investment Promotion Centre.
 14. IMF (2012) "World Economic Outlook: Growth Resuming, Dangers Remain". Washington DC: International Monetary Fund.
 15. Kudina, A. and Jakubiak, M. (2008) "The Motives and Impediments to FDI in the CIS". Global Forum on International Investment, 27-28 March.
 16. Reuters (2007) "Ghana to Supply China Cocoa under Dam Funding Deal".
 17. UNCTAD (1998) "World Investment Report 1998: Trends and Determinants". United Nations Conference on Trade and Development. New York and Geneva: United Nations.
 18. Wang, J. Y. and Bio-Tchané, A. (2008) "Africa's Burgeoning Ties with China". Finance and Development 46: 44-47.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2015.1304
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu