BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorczyk Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Title
Relacje między strategią marketingową a strategią finansowania
Interrelations of Marketing and Financing Strategies
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 13 (62), s. 30-39, bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Strategia marketingowa, Strategia finansowa, Rachunkowość zarządcza
Marketing strategy, Financial strategy, Management accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
We współczesnych publikacjach z zakresu marketingu niezwykle rzadko możemy spotkać się z rozważaniami dotyczącymi zależności między strategią marketingową a innymi strategiami funkcjonalnymi. W szczególności odnosi się to do relacji między strategią marketingową a strategią finansowania. Zarówno w literaturze marketingu, jak i literaturze finansów problemy te są omawiane w całkowitej odrębności. W praktyce działania przedsiębiorstw nie jest jednak możliwe przygotowanie strategii marketingowej bez wskazania wielkości środków finansowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych, ich źródeł i narzędzi. Zależności między ww. strategiami pojawiają się w trakcie przygotowania działań marketingowych, ich realizacji i oceny ich efektów. Należy także wskazać na zależności między marketingiem a rachunkowością zarządczą, które pojawiają się szczególnie przy konstruowaniu strategii marketingowej i ocenie jej efektów. Celem prezentowanego artykułu jest ustalenie przedmiotu zależności między marketingiem i finansami w przedsiębiorstwie oraz wskazanie na relacje między marketingiem a rachunkowością zarządczą, szczególnie w świetle publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej. Rozważania przedstawione w artykule są efektem badań literaturowych, opartych na literaturze krajowej i zagranicznej z marketingu i rachunkowości zarządczej/controllingu. (abstrakt oryginalny)

Both in the marketing and financing related literature, the topic of interconnections betweenthese two areas is rather rare, as they tend to be discussed independently. In practice, however,it is not possible to prepare a marketing strategy without any indication of the source and sizeof the financial resources needed to achieve marketing objectives. The aim of this paper is todetermine the substance of this relationship and to highlight the connection between marketing andmanagement accounting, particularly from the perspective of the publications concerning thelatter. This paper has been inspired by research in domestic and foreign literature on marketing andmanagement accounting, as well as on controlling.The results of the literature study and observation of business activity allowed for a conclusionthat there are strict dependencies between marketing strategy and financing strategy. Keepingthe company on the market and ensuring its development in the long term depend on its profitability,which in turn is a result of the decision made by the buyers persuaded by means of specificmarketing activities. The impact of marketing on the company's profitability is visible, but it is atwo-way relationship, as the level of profit and profitability largely determines the scope andintensity of marketing activities.The effects of marketing strategies are evaluated in terms of efficiency.This evaluation is done primarily through financial ratios. During the preparation of amarketing strategy as well as during the evaluation of its effects the relationship between managementaccounting and marketing clearly emerges e.g. in providing financial information formanagement accounting professionals and using it for the assessment of competitors, buyers,determining target markets, business objectives and other elements of the marketing strategy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dellmann K., Controlling-Konzept [w:] Lexicon des Controlling, red. Ch. Schulte, Carl Hauser Verlag, Munchen-Wien, 1996.
 2. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1999.
 3. Godziszewski J., Controlling-system koordynacji przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr8-9/1990.
 4. Grzegorczyk W., Finansowe aspekty marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2009.
 5. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1999.
 6. Kłeczek R., Kowal, W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001.
 7. Kozielski R. (red), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Lenskold J. D., Pomiar rentowności inwestycji marketingowych, Wolters Kluwer, Kraków 2004, s. 67-80.
 9. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1999, s. 17-23.
 10. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwerbusiness, Kraków 2008.
 11. Nowak E., Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna, Controlling i Rachunkowość Zarządcza,nr 5/2000.
 12. Nowak E., Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011.
 13. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 14. Roselender R., Hart S. J., In Search of Strategic Management Accounting: Theoreticaland Field Study Perspectives, "Management Accounting Research", Vol. 14, 2003.
 15. Serfling K., Controlling, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart 1983.
 16. Sobańska I., Kabalski P., Partner biznesowy - nowa rola specjalisty rachunkowości zarządczej,Przegląd Organizacji nr7/2014.
 17. Szychta A., Etapy ewolucji I kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wyd.Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2007.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu