BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karmowska Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Analiza zróżnicowania przestrzennego rozwoju społeczno-gospodarczego duoregionu Pomorze z wykorzystaniem metody k-średnich
Analysis of the Spatial Diversity of Socio-Economic Development of the Duoregion Pomerania Using the Method of K - Means
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 13 (62), s. 63-72, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Zróżnicowanie przestrzenne, Obszary wiejskie, Analiza porównawcza
Social economic development, Spatial differentiation, Rural areas, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Pomorze
Pomerania
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących zróżnicowania przestrzennego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich duoregionu Pomorze (województwa: zachodniopomorskie i pomorskie). Materiał badawczy stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2005 - 2012 zagregowane na poziomie NUTS-2 i NUTS-4. W badaniach zastosowano metody analizy porównawczej, statystykę opisową oraz metodę k-średnich. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że w latach 2005-2011 województwa duoregionu nie wykazywały istotnych różnic pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, ale różniły się tempem wzrostu (dynamika PKB w latach 2007 i 2011). Analiza skupień powiatów duoregionu wykazała istnienie na obszarach wiejskich niewielkiego zróżnicowania przestrzennego. Wyższy poziom rozwoju gospodarczego prezentowały obszary leżące w północnej-wschodniej części województwa pomorskiego oraz w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, co potwierdza fakt dyfuzji rozwojowej wokół miast wojewódzkich. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of research on spatial variation of socioeconomicdevelopment of rural areas of the Pomeranian Duoregion (voivodeships: West-Pomerania and Pomerania). The research material consisted of data obtained from the Central Statistical Office for the years 2005-2012, aggregated at NUTS-2 and NUTS-4 level.Data were analyzed using comparative analysis, descriptive statistics and k-means clusteringalgorithm. Analysis of the results indicates that over the period of 2005-2011 the Duoregion's voivodeships did not show any relevant differences in terms of economic development, butdiffered in terms of their growth rates (GDP dynamics in 2007 and 2011). Analysis of the clusters of the Duoregion's poviats showed only minor spatial variation in rural areas. The north-easternparts of the Pomeranian Voivodeship and north-western parts of the West-Pomeranian Voivodeships were found to be more developed economically, which confirms the fact of economic diffusion occurring outside voivodeship cities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny: uwarunkowania, finanse, procedury. Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2005.
  2. Karmowska G. Dywergencja czy konwergencja. Studium duoregionu Pomorze. Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013.
  3. Kudełko J., Malara M., Mogiła Z., Tomaszewski P., Zaleski J., Zembaty M., Wpływ działań i środków publicznych wydatkowanych w ramach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (SRWP) w okresie 2005-2009 na gospodarkę województwa pomorskiego przy użyciu zaktualizowanego regionalnego modelu HERMIN. Raport końcowy, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2010.
  4. Larose D., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. PWN.Warszawa, 2006.
  5. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin, Warszawa, 2006.
  6. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego.Grudzień 2009, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin, 2010.
  7. Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do 2030, Monitor Polski 2012, poz. 252.
  8. Rocznik statystyczny województw 2006. Wyd. GUS Warszawa, 2006.
  9. Rocznik statystyczny województw 2013. Wyd. GUS Warszawa, 2013.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu