BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Limański Andrzej (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach)
Title
Metody wyboru rynków docelowych w strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
Methods for Selecting Target Markets in the Strategy of Internationalization of the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (32), 2015, nr 105, s. 113-128, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Marketing międzynarodowy, Rynek docelowy, Segmentacja rynku
International enterprise, International marketing, Target market, Market segmentation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W procesie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa bardzo ważną decyzją strategiczną jest wybór rynków docelowych na podstawie wyników analizy segmentacyjnej. Badania segmentacyjne traktować należy jako podstawowy wyznacznik orientacji rynkowej przedsiębiorstwa międzynarodowego. Konieczność prowadzenia tego rodzaju badań wynika z ogromnej różnorodności uwarunkowań działalności na rynkach zagranicznych. Międzynarodowa segmentacja rynku jest przy tym zadaniem znacznie bardziej złożonym w porównaniu z segmentacją rynku krajowego, obejmującym odpowiednie działania w ramach makrosegmentacji (określanej jako segmentacja pierwotna) i mikrosegmentacji (segmentacja wtórna). Makrosegmentacja polega na identyfikacji specyficznych segmentów w postaci grup krajów, a istotą następującej po niej mikrosegmentacji jest identyfikacja w wybranych krajach grup nabywców o jednorodnych właściwościach i podobnych zachowaniach. Efektem końcowym międzynarodowej segmentacji rynku powinno być rozpoznanie tzw. segmentów transnarodowych, obejmujących jednorodne grupy nabywców w przekroju międzynarodowym. W procesie międzynarodowej segmentacji rynku można wykorzystać różne metody wyboru rynków docelowych, np. metody analityczne oraz metody portfelowe. Metody analityczne polegają na wyborze wskaźników charakteryzujących porównywane kraje, ustaleniu wartości granicznych tych wskaźników oraz wyeliminowaniu z dalszej analizy krajów najmniej atrakcyjnych z punktu widzenia założeń strategii przedsiębiorstwa. Szerokie zastosowanie w badaniach segmentacyjnych, których celem jest grupowanie rynków zagranicznych pod kątem ich atrakcyjności, mają również metody portfelowe, opisujące określone portfele (zestawy) działalności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, takie jak struktura produkcji czy struktura rynków zbytu.(abstrakt oryginalny)

A very important strategic decision in the process of internationalization of the company is the selection of target markets based on the results of the segmentation analysis. Segmentation studies should be treated as a basic determinant of market orientation of an international company. The need for this kind of research results from a huge variety of determinants concerning the activity in foreign markets. International market segmentation is a much more complex task than the segmentation of the domestic market, including appropriate actions under macrosegmentation (referred to as primary segmentation) and microsegmentation (secondary segmentation). Macrosegmentation is based on identifying specific segments in the form of groups of countries, whereas the focus of the subsequent microsegmentation is on identifying groups of buyers of homogeneous properties and similar behaviour in selected countries. The final result of international market segmentation should be recognition of the so-called transnational segments, including homogeneous groups of buyers in the international section. In the process of international market segmentation different methods of selecting target markets can be used, e.g., analytical methods and the methods of portfolio. Analytical methods rely on selection of indicators characterizing the compared countries, determination of the limits of these indicators and elimination from further analysis the least attractive countries in the view of the company's strategy.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2003.
 2. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 3. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa 1994.
 4. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009.
 5. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
 6. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 7. Grzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 8. Karcz K., Międzynarodowe badania porównawcze. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
 9. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004.
 10. Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.
 11. Limański A., Drabik I., Marketing w organizacjach non profit, Difin, Warszawa 2007.
 12. Limański A., Śliwińska K., Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa 2002.
 13. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 14. Oczkowska R., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy - Strategie - Tendencje, Difin, Warszawa 2013.
 15. Oczkowska R., Rankingi konkurencyjności krajów jako przesłanka wyboru przez polskich eksporterów kierunków zagranicznej ekspansji, [w:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. W. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 16. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2003.
 17. Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszwa 2009.
 18. Schroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, AE, Poznań 2007.
 19. Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.
 20. Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu