BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Monika A. (Uniwersytet Łódzki)
Title
Legal Framework of Environmental Law for Agricultural Production in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 13 (62), s. 86-106, bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Osady ściekowe, Ochrona środowiska, Regulacje prawne, Rolnictwo ekologiczne, Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO), Produkcja rolna
Sewage sludge, Environmental protection, Legal regulations, Ecological agriculture, Genetically Modified Organisms (GMO), Agricultural production
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Polsce, zarówno w okresie międzywojennym, jak i w całym okresie PRL, polityka państwa odnosząca się do rolnictwa wyznaczała jako zasadniczy cel - zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa żywności w aspekcie ilościowym. Pierwsze regulacje prawne odnoszące się do ochrony środowiska w działalności rolniczej pojawiły się w latach siedemdziesiątych i odnosiły się do problemu przeciwdziałania zmianie przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze, zapobieganiu obniżania ich urodzajności oraz na przywracaniu wartości użytkowych gruntom rolnym zdegradowanym na skutek działalności nierolniczej. Po uzyskaniu członkostwa w UE promowania proekologicznych zachowań w działalności rolniczej służył Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej oraz zasady dobrej praktyki rolniczej, wprowadzone ze względu na uzależnienie wsparcia finansowego w ramach kilku środków objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 od spełnienia wymagań środowiskowych. Standardy te dotyczyły przede wszystkim wymogów związanych z racjonalną gospodarką nawozami, środkami ochrony roślin, gospodarką na użytkach zielonych, ochroną wód i gleb, racjonalnym wykorzystaniem ścieków i komunalnych osadów ściekowych, zachowaniem cennych siedlisk i gatunków występujących na obszarach rolnych, a także zachowaniem czystości i porządku w gospodarstwie. Okres harmonizacji polskiego ustawodawstwa z prawem EU oraz pierwsze lata członkostwa Polski we Wspólnocie przyniosły bardzo dynamiczny rozwój regulacji prawnej odnoszącej się do ochrony środowiska w działalności rolniczej. Wezwanie do zintegrowania celów w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza różnorodności biologicznej z działalnością rolniczą widoczne jest w wielu aktach prawnych m.in w prawie emisyjnym, w regulacji odnoszącej się do działalności uciążliwej i niebezpiecznej, czy przepisom dotyczącym ochrony i korzystania z zasobów biosfery. W podsumowaniu należy podkreślić rosnące znaczenie rolnictwa w ochronie środowiska. Rolnictwo opiera się na środowisku, niezaprzeczalnie dostarcza środowiskowych dóbr publicznych, ale z drugiej strony produkcja rolna ma wpływ na poszczególne elementy środowiska. Zaliczenie podmiotów prowadzących działalność rolniczą do kategorii podmiotów korzystających ze środowiska, niezależnie od ich formy prawnej, ma niekwestionowane znaczenie w związku z instrumentami prawnymi odpowiedzialności za szkody w środowisku, jako gwarancja przestrzegania zasad obowiązujących w tej dziedzinie prawa. Rosnące wykorzystanie programów rolnośrodowiskowych, kodeksów dobrej praktyki rolniczej, zasad rolnictwa ekologicznego oraz wsparcie finansowe gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach wywarły pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną użytków rolnych, w współcześnie działalność rolnicza przyczynia się do ochrony zasobów genetycznych, gatunków i siedlisk.(abstrakt oryginalny)

In Poland, both in the interwar period, and throughout the communist period, the government policy relating to agriculture marked as the primary goal ensuring the public food security in terms of quantity. The first legislation relating to environmental protection in agricultural activities appeared in the seventies and addressed the problem of prevention of changing agricultural land for non-agricultural purposes, preventing of lowering their fertility and restoring value in use to agricultural land, degraded as a result of non-agricultural activities. After accession to the EU the following served to promote environmentally friendly farming practices: The Code of Good Agricultural Practice (2004) and the rules of the Common Good Agricultural Practice, introduced due to the dependence of financial support in the framework of several measures covered by the RDP for the fulfillment of environmental requirements. These standards related primarily to the requirements of the rational management of fertilizers, plant protection products, management of grasslands, water and soil conservation, rational use of wastewater and sewage sludge, conservation of valuable habitats and species found in agricultural areas, as well as maintaining cleanliness and order on the farm. The harmonization period of the Polish legislation with EU law and the first years of Polish membership in the community provided a very dynamic development of legal regulations relating to environmental protection in agriculture. A call to integrate the objectives of environmental protection, especially biodiversity and agricultural activities can be seen in many acts e.g. which include: emission law, regulation relating to the strenuous and dangerous activities, protection and use of recourses of the biosphere. In conclusions it is important to underline the role of agriculture to the environment. Agriculture is based on the environment, it indisputable delivers environmental public goods but on the other hand agricultural production has its impact to the particular elements of the environment. Including entities involved in agriculture production, into category of entities using the environment regardless of their legal form, is of unquestionable importance in view of the legal instruments of liability for environmental damage, as being guarantees for compliance with the rules in force in this area of the law. The growing use of agri-environment schemes, codes of good agricultural practices, organic farming and financial support for farming in less favored areas have had a positive impact on farmland biodiversity and modern farming in Poland contributes to the conservation of genetic resources, species and habitats. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cheda J.: Korzystanie z zasobów genowych (Use of genetic resources) (in :) Korzeniowski P. (ed.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska (Rights and obligations for traders), Difin, Warszawa 2010 [in Polish].
 2. The Code of Good Agricultural Practice, Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Environment, Warsaw 2004.
 3. Górski M.: Komentarz do art. 4 P.o.ś. (Commentary to art. 4 P.o.ś.) [in:] Górski M., Pchałek M., Radecki W. and others, Prawo ochrony środowiska. Komentarz (the Environmental Protection Law. Comment), C.H. Beck, Warszawa 2011 [in Polish].
 4. Korzeniowski P.: Ryzyko szkody w środowisku (Risk of damage to the environment), "Law and the Environment", No 1, 2011 [in Polish].
 5. Król M.A.: Wpływ regulacji prawno-rolnej na zakres korzystania z gruntu rolnego (Impact of legal agricultural range of agricultural land), "Law and Economic Studies" VolumeLXXII/2005 [summary in English].
 6. Król M.A.: Przejawy europeizacji w prawie rolnym (Manifestations of Europeanization in agricultural law), "Studia Iuridica Agraria", Vol VII/2009 [summary in English].
 7. Król M.A.: Dobre praktyki w rolnictwie jako przejaw realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (Best practices in agriculture as a manifestation of the principle of sustainable development), "Review of Environmental Law" No 1/2010, [in Polish].
 8. Król, M.A.: Organicfarming [in:] Korzeniowski P. (ed.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska (Rights and obligations for traders), Difin, Warszawa 2010 [in Polish].
 9. Król M.A.: Rola programów rolnośrodowiskowych w ochronie obszarów cennych pod względem przyrodniczym (The role of agri-environmental programs in the protection of valuableareas in terms of nature), "Legal and Economic Studies", vol. 86/2012 [summary in English].
 10. Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K.: Ochrona biosfery (Protection of the biosphere), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 [in Polish].
 11. Radecki W.: Prawna ochrona środowiska w rolnictwie (Legal protection of the environment in agriculture), Agencja Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 1996[in Polish].
 12. Radecki W.: Ustawa o nawozach i nawożeniu z komentarzem (The Law on fertilizers and fertilization with commentary), wyd. Towarzystwo Naukowe POŚ, Wrocław 2002 [in Polish].
 13. Rakoczy B.: Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Commentary on the Law on prevention of environment al damage and its repair), LexisNexis, Warszawa 2008 [in Polish].
 14. Sześciło D.: Środowisko: leśnicy nie odpowiedzą za szkody? (Environment: foresters are not responsible for the damage?), "Rzeczpospospolita - Prawo Co Dnia", No. 5/2011 [in Polish].
 15. Szumski S.: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej (The Common Agricultural Policy of the European Union), Wyd. Akedemickie i Profesjonalne, Warszawa 2007 [in Polish].
 16. Wierzbowski B., Rakoczy B.: Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe. (Environmental law. Basic Issues), Lexis Nexis, Warszawa 2010 [in Polish].
 17. Zając R.: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej a wymagania ochrony środowiska w zakresie produkcji rolniczej (The Code of Good Agricultural Practice and the requirements of environmental protection in the field of agricultural production), Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego, Wrocław 2004 [in Polish].
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu