BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Patrycja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kapusta Mariusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Rola bezpieczeństwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
The Role of Security in Enterprise Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 11-19, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa, Kapitał ludzki, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Enterprise management, Corporation strategies, Human capital, Health and safety at work
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono rolę bezpieczeństwa w procesie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Zarządzanie firmą dotyczy umiejętnego skoordynowania działań podejmowanych we wszystkich obszarach funkcjonalnych, do których między innymi zalicza się finanse, kapitał ludzki, proces produkcji oraz logistykę. W działalności współczesnych przedsiębiorstw coraz większą rolę odgrywają zintegrowane systemy zarządzania, w ramach których wyodrębnia się takie elementy jak jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy. Niniejsza praca obrazuje koncepcję zarządzania tymi obszarami działalności przedsiębiorstwa w sposób zintegrowany. (abstrakt oryginalny)

The article presents a security role in the management of a modern enterprise. Company management refers to the skilful coordination of actions in all functional areas, which among other things include finance, human capital, the production process and logistics. In today's business enterprises play an increasing role integrated management systems under which the isolated elements such as quality, environment, occupational health and safety. This paper illustrates the concept of management of these areas of the business in an integrated way. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drucker P.F. (2009), Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, MT Biznes, Warszawa.
  2. Endelhardt J. (2014), Zarządzanie przedsiębiorstwem. CeDeWu, Warszawa.
  3. Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Hamrol A., Mantura W. (2009), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Karczewski J.T., Karczewska K.W. (2012), Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk.
  6. Koradecka D. (2000), Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa.
  7. Nowacki R., Staniewski M.W. (2010), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
  8. Pawłowska Z. (2014), Poradnik - Systemy zarządzania i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa.
  9. Walczak W. (2012), Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka - próba diagnozy źródeł występujących rozbieżności, "E-mentor" nr 2 (44).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu